Provincie Friesland

Agenda


1 juli 17.00 uur Extra vergadering Statencommissie voor Algemene en Economische Zaken

Hoofdpunten:

- Ontwerp regeling IPC (Interprovinciale Statencommissie van het SNN);
- Gevolgen 'Arbeidstijdenwet en dienstverlening huishoudelijke zaken';
- Bestuursopdracht 'Strategische Visie bedrijventerreinen Fryslân'.

Belangstellenden zijn welkom op de publieke tribune In vergaderingen van Statencommissies hebben burgers de gelegenheid om, maximaal 5 minuten, over een punt van de agenda mee te praten. Verzoeken daartoe moeten voor het begin van de vergadering schriftelijk bij de voorzitter ingediend worden met opgave van de punten waarover men wat wil zeggen.

Voor informatie over de openbare vergaderingen kunt u terecht bij het Informatiecentrum provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 64 Leeuwarden. Tel. 058- 292 55 24

Deel: ' Extra vergadering Statencommissie Algemene Zaken Friesland '
Lees ook