Provincie Friesland

Persberichten

Extra voordracht Friese projecten voor Europese subsidie f 6.5 miljoen

Totale investeringen 44 miljoen; provinciale
subsidie

De provincie meldt op de valreep nog verschillende projecten aan voor een Europese 5B-subsidie. Bovendien worden vijf andere projecten voorgedragen voor een eigen provinciale subsidie. In totaal gaat het om een investering van

44 miljoen gulden, de totale provinciale subsidie is 6.5miljoen. In oktober was eigenlijk de laatste ronde van het huidige Friese 5B programma 1994 1999 aangekondigd. Maar door een beter inzicht in vrijkomend geld, kunnen toch nog enkele projecten worden genomineerd in Brussel. Op 30 november a.s. geeft de Statencommissie AEZ haar advies en begin december zal duidelijk zijn of Brussel akkoord is. Het Friese 5B-programma is opgesteld om de economische structuur in deze provincie te versterken.

Europese subsidie
De onderstaande vijf projecten zullen worden voorgedragen voor een Europese 5B-subsidie:

- Bedrijfsterrein Franeker-Zuid:
totale investering 24 miljoen, de Europese subsidie is verhoogd van 5 miljoen naar 6 miljoen. De provinciale bijdrage is verhoogd van 8.5 miljoen naar

10.3 miljoen.

- Techno Fryslân, Franeker:
totale investering 13 miljoen, totale Europese subsidie is verhoogd van 1 miljoen naar 2,3 miljoen;

- Technologische werkplaats fase 2: alleen wijziging technische omschrijving project.

- Intergraal waterbeheerproject Skarlannen: Totale kosten 13.9 miljoen, de totale Europese subsidie is verhoogd van

3 miljoen naar 3.5 miljoen.

- Versterken toeristisch-recreatieve infrastructuur gemeente Smallingerland:
totale investering 1 miljoen, gevraagde Europese subsidie 408.000,-.

De eerste vier in dit rijtje zijn wijzigingsvoorstellen, alleen bij het laatste project gaat om een echt nieuw voorstel. De definitieve beslissingsbevoegdheid ligt namens Brussel- bij het Comité van Toezicht. De statencommissie AEZ heeft een adviestaak.

Niet 5B-projecten
Tijdens het Friese 5B programma was er voor gemeenten die niet binnen het 5B-gebied vielen een extra provinciaal subsidiebudget beschikbaar, het zogenaamde niet 5B-geld. De onderstaande projecten worden voorgedragen voor een bijdrage uit dit budget. De beslissingsbevoegdheid hiervoor ligt bij Gedeputeerde Staten met een adviestaak voor de Statencommissie.

- Inrichtingsplan Berlikum: totale kosten 32.6 miljoen, gevraagde provinciale bijdrage 1 miljoen. Daarnaast draagt de provincie al 2.75 miljoen bij via het Westergo-convenant.

- Verhoging twee landbouwbruggen in Boazumerfeart; totale kosten
375.000,-, gevraagde provinciale bijdrage 185.000,-.
- Aanlegplaatsen in Franeker: totale kosten 615.000, -, gevraagde provinciale bijdrage 125.000, -.

- Milieuzorg in de recreatiesector: totale projectkosten 840.000,-, gevraagde provinciale bijdrage 210.000,-.

- Aanleg recreatieve infrastructuur bezoekerscentrum Nationaal Park Drents-Friese Wold: totale kosten 1.050.000,-, gevraagde provinciale bijdrage 400.000,-.

Nummer: 206
Datum: 16 november 1999

Deel: ' Extra voordracht Friese projecten voor Europese subsidie '
Lees ook