Gemeente Heumen

Nieuwsberichten

03-06-2002
F. van Wijk plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad

Aldus besloten

Hieronder volgt een overzicht van de besluiten die de gemeenteraad nam in zijn vergadering van 23 mei jl. Na de opening en de agendavaststelling (punten 1 en 2) waren dat:

3. onderzoek geloofsbrieven nieuwe raadsleden: Geert Meijer wordt toegelaten al s raadslid namens de VVD. Hij volgt Charlotte van Sluis op die wethouder is gew orden.

4. spreektijd raadsleden / burgers: insprekers zijn de heer Goedvriend (namens de heer Burgers) over agendapunt 11 hierna en Van Dam over agendapunt 13 hierna .

Raadslid Thonen vraagt het college naar oplossingen voor regenwateroverlast bij vier woningen in Nederasselt en de onderbezetting op de afdeling cultuur- en c ivieltechniek in het gemeentehuis. B&W zeggen toe dat ze hem binnen twee weken zullen antwoorden.

5. notulen van de raadsvergadering van 25 april: de verslagen (er waren op die dag twee vergaderingen) worden gewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van een v raag van DGH-raadslid Van Elferen beloven B&W dat ze nog in beeld zullen brenge n welke kosten nog zijn te verwachten bij de afronding van het plan voor het sp ortcomplex Ewijkseweg.

6. ingekomen stukken en mededelingen: voor kennisgeving aangenomen. Afgesproken wordt dat de managementrapportage van de politie wordt behandeld in de commiss ies Welzijn en Algemene Zaken. Eerstgenoemde commissie zal het rapport bespreke n in verband met de opmerkingen die erin staan over groeiende overlast door jon geren.

ruimtelijke ordening

De agendapunten 7 (wijziging legesverordening) en 8 (verzoek om vergoeding van planschade) werden van de agenda afgevoerd.

9. toepassing van artikel 19 van de Wet op de ruimtelijke ordening om vrijstell ing te kunnen verlenen voor het verbouwen van het bankkantoor Dorpstraat 17 tot woning: akkoord.

Een voorstel van het CDA om een dubbele bestemming op het perceel te leggen wer d verworpen met 4 stemmen (van het CDA) voor en 13 tegen. Het CDA is het er eve nmin mee eens dat de verdere procedure door B&W wordt afgewerkt en niet door de raad zelf.

10. toepassing van artikel 19 voor de uitbreiding van de horecapanden aan Rijks weg 114 en 116: akkoord.

11. toepassing van artikel 19 voor de bouw van een woning op de hoek Valkstraat / Duisterstraatje: akkoord met het voorstel van B&W om geen medewerking te ver lenen.

12. vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied 1997, herziening 2002-1 (Baron v an Brakelstraat)": akkoord.

13. verzoek om de bouw van twee woningen aan Rijksweg 156 mogelijk te maken: de raad besluit het verzoek af te wijzen, zoals voorgesteld door B&W. De fractie Thonen wordt geacht te hebben tegengestemd.

Er wordt afgesproken dat in de commissie Grondgebied over het beleid voor inbre idingslocaties zal worden gesproken.

14. actualisering van het landschapsbeleidsplan: de raad stelt het gevraagde kr ediet beschikbaar.

15. plaatsvervangend voorzitter: de raad benoemt Ferdinand van Wijk (CDA).

16. aanwijzing vertegenwoordigers in verschillende (gemeenschappelijke) regelin gen: de raad besluit conform het voorstel van B&W met enkele kleine wijzigingen . In juni wordt voorzien in de openstaande vacatures.

17. wijziging gemeentebegroting: akkoord.

Deel: ' F. van Wijk plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad Heumen '
Lees ook