Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Actueel

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
TRCJZ/ 1999/10735
datum
05-11-1999

onderwerp
Algemeen Overleg pachtbeleid op 8 december 1999 (Trc99/5036) doorkiesnummer

bijlagen

Geachte voorzitter,

Onlangs heeft de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij een Algemeen Overleg over het pachtbeleid gepland op woensdag 8 december a.s. van 14.00 tot 16.00 uur. In verband daarmee wil ik het volgende onder uw aandacht brengen.

up

datum
05-11-1999

kenmerk
TRCJZ/1999/10735

bijlage

Het advies van de Commissie Pachtbeleid zal naar verwachting in januari 2000 gereed komen. Dit advies zal een integrale visie op het toekomstige pachtbeleid bevatten. Gelet op het belang hiervan zal het overleg met uw Vaste Commissie naar mijn mening vruchtbaarder zijn indien daarbij ook het standpunt van het kabinet inzake het advies betrokken kan worden. Voor het formuleren van het kabinetsstandpunt geldt op grond van de Kaderwet adviescolleges - op grond van welke wet de Commissie Pachtbeleid is ingesteld - een termijn van maximaal drie maanden na ontvangst van het advies. Gelet op de complexiteit van het onderwerp en de betrokkenheid van meerdere ministers bij dit beleidsterrein verwacht ik dat deze termijn ten volle gebruikt zal worden.

Ik geef u, gelet op het voorgaande, in overweging om een Algemeen Overleg over het pachtbeleid niet eerder te laten plaatsvinden dan nadat het kabinetsstandpunt is vastgesteld.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

G.H. Faber


Deel: ' Faber (LNV) vindt bespreking pachtbeleid nog niet opportuun '
Lees ook