Ministerie van Defensie_________________________________________________________________

Brieven aan de Kamer

_________________________________________________________________

Facultatief protocol bij het VN-verdrag inzake de rechten van het kind

17-01-2000

De onderhandelingen zijn gericht op versterking van het handhavingsmechanisme van het verdrag en de totstandkoming van een protocol waarin minium-leefttijdsgrenzen voor deelneming aan gewapende conflicten, gedwongen recrutering en vrijwillige indiensttreding worden vastgesteld.
In mijn notie van 13 december 1999 heb ik de voorliggende ontwerpteksten voor het protocoltoegelicht en de verschillen in opvatting van de deelnemende landen over de minium-leeftijdsgrenzen uiteengezet.
Bij de onderhandelingen is voor ons het uitgangspunt, mede gebasseerd op de overwegingen van de Kamer in het begrotingsdebat:


- de voorkoming van deelneming door kinderen aan gewapende conflicten;
- de spoedige totstandkoming van een protocol dat door een zo groot mogelijke groep landen wordt gedragen;

- een protocol waarbij Nederland partij kan worden.

De wijze waarop deze doelstellingen kunnen worden bereikt, is in hoge mate afhankelijk van de mogelijkheden die het verloop van de onderhandlingen biedt. Wij zullen u daarover, en over de resultaten van de onderhandelingen zo spoedig mogelijk informeren.

Deel: ' Facultatief protocol VN-verdrag rechten van het kind '
Lees ook