Ingezonden persbericht


Time : 3:42:23 PM
Date : Friday, March 07, 2003
Sender Name: FAVV-AFSCA

FAVV: aviaire influenza: eerste balans van de acties in België

Eén week na het uitbreken van aviaire influenza in Nederland is het tijd voor een eerste balans van de acties in België.

Tot op heden werden 29 Belgische pluimveebedrijven als risicobedrijf gecatalogeerd. Dit zijn bedrijven waar ééndagskuikens, fokpluimvee of broedeieren werden ingevoerd uit Nederland en die onder verhoogd toezicht werden geplaatst. Op deze bedrijven zijn strenge voorzorgsmaatregelen van kracht, die pas worden opgeheven als vaststaat dat er geen besmetting met aviaire influenza heeft plaatsgevonden. Van deze 29 bedrijven werden reeds 2 bedrijven vrijgegeven, bijkomende bedrijven volgen wellicht voor vrijgave de komende dagen.

België verleende technische bijstand aan Nederland door het beschikbaar stellen van het crisisdraaiboek en door het zenden van een expert. Bij het opruimen van de bedrijven in Nederland wordt inmiddels het bij ons gebruikelijk systeem met behulp van CO-gas toegepast.

In het kader van de verhoogde waakzaamheid werd aan de bedrijfsdierenartsen gevraagd om bij alle ziektegevallen dieren over te maken aan het labo, voor autopsie en verder onderzoek. Deze maatregel is gericht op een vroegtijdige detectie van vermoedens van klassieke vogelpest. Tot gisterenavond werden op deze wijze 135 meldingen gemaakt die alle onderzocht worden. Tot op heden werd in ons land nog geen enkel geval van klassieke vogelpest vastgesteld. Aan de dierenartsen en aan de pluimveehouders wordt gevraagd om blijvend bijzonder waakzaam te zijn.

Het Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza, verscheen in het Staatsblad van 6 maart ll. Ter verduidelijking van dit besluit is het nuttig te weten dat de verplichting voor elke houder of eigenaar van pluimvee om zich te laten registreren in Sanitel slechts geldt vanaf 200 pluimveestuks.
Het verzamelverbod voor pluimvee en vogels betekent niet dat reisduiven binnen hun duiventil moeten gehouden worden. Duiven mogen rondvliegen rond de duiventil. Ze mogen tevens vervoerd worden door de duivenliefhebber zelf. Het verzamelen van duiven, bijvoorbeeld op een vrachtwagen of in een lokaal voor het organiseren van vluchten, is evenwel verboden.

Deze maatregelen zijn tijdelijk en zullen worden bijgestuurd in functie van de evolutie van de ziekte. In Nederland neemt het aantal besmette bedrijven snel toe, deze morgen was er al sprake van 32 besmette bedrijven. Er wordt verwacht dat het aantal besmette bedrijven in Nederland in de komende dagen aan hetzelfde tempo zal toenemen.

Consumenten kunnen met hun vragen terecht op het meldpunt van het FAVV (0800 - 13.550).
contactpersoon voor de pers: pascal houbaert 0475 20 66 73

URL: https://www.favv.be
https://www.afsca.be

Deel: ' FAVV aviaire influenza eerste balans van de acties in België '
Lees ook