den haag, 23 juni 1999

bijdrage van jaap jelle feenstra (pvda) aan het algemeen overleg over opwerking van radioactief materiaal


1.
de kerncentrale dodewaard is inmiddels gesloten en zal na een afkoelingsperiode worden ontmanteld. inmiddels heeft het afvoeren van radioactief materiaal langdurig stilgelegen. oorzaken zijn het niet verkrijgen van toestemming van belgische autoriteiten voor doorvoer richting cogema-frankrijk en de discussie over de veiligheid van het transport. hierdoor is in dodewaard een ongewenste situatie opgetreden; opslag in containers op het terrein kan maar tijdelijk plaatsvinden vanwege vergunningsvereisten en veiligheidsvoorschriften voor de gebruikte containers, het afbouwproces ondervindt stagnatie. de transportproblemen zijn onderzocht, daarbij speelt de veiligheid een rol maar ook nadrukkelijk het toezicht en de informatievoorziening. daarvoor zijn ondertussen maatregelen getroffen.
uiterlijk 31 december 2001 moet alle bestraalde splijtstof zijn afgevoerd; het transport moet nu weer op gang komen. wij verlangen dat de minister van vrom daartoe de benodigde stappen neemt.
en van de minister van ez willen wij graag een reactie op de volgende twee punten. voor het ontmantelingproces van dodewaard moet voldoende gekwalificeerd personeel aanwezig zijn en blijven. wij vernemen echter berichten over verloop en problemen voor de organisatie. wat kan de minister daar aan doen? en ten tweede, in het kader van de nieuwe elektriciteitswetgeving zal ook de sep ontmanteld worden. hoe wordt het (aandelen)bezit en beheer van gkn daarbij geregeld?


2.
in januari 1998 heeft er een goed algemeen overleg plaatsgevonden over opwerking, op basis van het advies van het ecn. dit algemeen overleg is geëindigd in de pvda-vvd-d66-motie van 11 maart waarin de regering werd gevraagd de mogelijkheden en consequenties in beeld te brengen van een beleidswijziging en daartoe in overleg te treden met de direct betrokkenen (elektriciteitssector) en in internationaal kader. dit laatste was gevraagd omdat ook in de buurlanden discussie is ontstaan over doorgaan met opwerking dan wel rechtstreeks opslag. deze motie is maar half uitgevoerd. in mei 1999 laat de regering weten dat epz en gkn geen plannen in de richting van afzien van opwerking hebben. dat antwoord verbaasd ons niet. de aandrang daartoe uit deze kring was altijd tamelijk beheerst! het eveneens gevraagde overleg met de duitse en belgische regering heeft niet plaatsgevonden. de pvda betreurt dat, immers zoals ook in het nrg-rapport terecht wordt geciteerd; de eindverwerking is geen exclusief nederlands vraagstuk. er wordt nu per land naar nationale oplossingen gezocht. daarom onze vraag of de minister kan aangeven wat nu de actuele situatie in duitsland en belgië is met betrekking tot de opwerkingsdiscussie? zijn hier mogelijkheden om in internationaal verband, met de directe buurlanden dan wel in een breder verband, tot oplossingen te komen die wellicht meer optimaal zijn dan de nu gehanteerde nationale oplossingen? heeft het kabinet deze mogelijkheden verkend of wil zij dat alsnog doen?


3.
in het algemeen overleg is gewisseld dat met opwerking is begonnen in een periode waarin andere doelstellingen golden dan tegenwoordig, militair en kweekreactoren. in het ecn-rapport is aangegeven dat de dringende en dwingende redenen voor opwerking zijn komen te vervallen. hiermee is ruimte ontstaan voor een actuele afweging. minister wijers gaf zelf ook aan dat het kabinet geen principiële voorkeur heeft voor opwerken of voor directe opslag. met de huidige kennis zou een ander besluit zijn genomen. en deze discussie is relevant want de helft van het nederlandse radioactieve afval moet nog worden opgewerkt. we hebben het dan over het vrijmaken van 1200 kg plutonium.
hoe bijzonder ook, radioactief afval is afval waarvoor de voorkeursvolgorde van de ladder van lansink geldt, dat wil zeggen preventie gaat vóór hergebruik en verwijdering. voor het preventiekamp - en daar rekent de pvda zich toe - geldt dat dan ook niet de milieuwinst van minder mijnbouw moet worden meegerekend, zoals het ecn bij hergebruik voorstelt. opwerking leidt tot een hogere stralingsbelasting dan directe opslag. opwerking draagt volgens een ec-rapport voor 79% bij aan de totale collectieve stralingsdosis. opslag geeft ook minder transportactiviteiten. waarde van 30.000 glulden per kg pu en we hebben er in totaal 3500 kg van, dus verkoop kost al snel 100 miljoen gulden. op een overspannen uraniummarkt is mox dus bepaald geen courant artikel. mox is volgens de nrg viermaal en volgens pe zelfs tienmaal zo duur als verrijkt uranium. nrg meldt keurig dat de verkoop-mogelijkheden bepaald worden door economische overwegingen. zeg dan gewoon dat bij de huidige uraniummarktprijzen we het aan de straatstenen niet kwijt kunnen.
de optie van inzet van mox in borssele is niet reëel. ten eerste gaat deze centrale 30 december 2003 dicht of zoveel eerder als de splijtstofwisseling dat vergt, en ten tweede zou om alle nederlandse mox in te kunnen zetten borssele 14 jaar door moeten draaien en dan is nog slechts 3.8% van het plutonium verdwenen en resteert alsnog dezelfde vraag van verdere verwerking en opslag, net als zonder opwerking en het gebruik van de het verbreken van de opwerkingscontracten kan volgens het ecn 190-330 miljoen gulden kosten. voor het aanpassen van de covra noemde de minister twee problemen: tijd en geld. wat de tijd betreft, kan het ook anders, namelijk tijdelijke opslag in borssele door additionele compactrekken in het opslagbassin te plaatsen in afwachting van een aangepaste habog. dat biedt ruimte voor 500 splijtstofelementen, zowel voor 366 die tot 2003 vrijkomen als voor 117 onopgewerkt bij cogema staan. en wat de kosten betreft, de minister sprak over 200-400 miljoen gulden, zijn er wellicht ook oplossingen in internationaal kader, scenario '2c' in termen van nrg. in het nrg-rapport staat dat het buitenland over grote conditioneringsinstallaties beschikt. die kun je kleinschalig en dus duur in nederland nabouwen maar wellicht ook elders benutten. de daarvan zouden 100-190 miljoen gulden bedragen - tot nu toe dus de goedkoopste optie. de pvda vraagt aan de minister van ez waarom deze beide opties niet verder verkend en uitgewerkt zijn?

Deel: ' Feenstra (PvdA) over opwerking radioactief materiaal '
Lees ook