FENIT overwegend positief over ICT-nota Kabinet

Woerden, 22 juni 1999 De Federatie van Nederlandse ondernemingen in de Informatietechnologie (FENIT) is overwegend positief over de ICT-nota De Digitale Delta die het Kabinet deze week heeft gepresenteerd. De nota onderstreept het belang en de verstrekkende gevolgen van ICT voor samenleving en economie. FENIT is blij met de ambitie van het Kabinet om een excellente ICT-basis in Nederland te realiseren door integraal overheidsbeleid. Wel meent FENIT dat de genoemde beleidsstappen om die toekomstvisie vorm te geven, te vrijblijvend zijn.

FENIT waardeert de opzet van de ICT-nota, waarin een kader wordt geschapen voor bestaand beleid en de samenhang tussen de verschillende activiteiten en beleidslijnen van de overheid. Ook onderstreept de nota het belang van ICT voor de samenleving en economie. De vijf pijlers die het Kabinet onderschrijft, komen goed overeen met de aanbevelingen, die FENIT heeft gedaan in haar recent verschenen visie-document Op weg naar de Informatiemaatschappij.

Wel meent FENIT, dat de toekomstvisie onvoldoende wordt vertaald in concreet overheidsbeleid. Het ontbreken van een integrale aanpak en een toekomstvisie zijn lang belangrijke kritiekpunten van FENIT geweest. Het instellen van een extern klankbord, een directeuren-overleg en een jaarlijkse benchmark zijn onvoldoende instrumenten om op rijksniveau tot centrale en horizontale afstemming te komen tussen de departementen. De ministeries moeten voor hun eigen domein hun ICT-visie uitwerken. Voor een optimale afstemming en het tegengaan van verkokering van initiatieven is een centrale coördinatie van plannen noodzakelijk.

FENIT zal daarom in aanvulling op deze nota pleiten voor een Nationaal Kenniscentrum Informatietechnologie Overheid, dat in nauw overleg met de markt en kennisinstellingen opereert. Tevens zal FENIT pleiten voor een zogenaamde IT-effectrapportage: de fundamentele rol en verwevenheid van ICT met het primaire proces moet bij elke beleidsvoorbereiding en beleidsbepaling worden betrokken.

Als de overheid er in slaagt de geformuleerde toekomstvisie nader in te vullen, kan Nederland inderdaad een digitale delta realiseren. FENIT biedt de overheid aan, waar mogelijk, daar een bijdrage aan leveren.  

Deel: ' FENIT overwegend positief over ICT-nota Kabinet '
Lees ook