CDA

Ferrier: voor aparte educatieve centra voor ouder en kind

"Bij de opvang en begeleiding van heel jonge kinderen en kinderen in achterstandssituaties is het van belang de omgeving, dus in eerste instantie de ouders, te betrekken. Hierbij gaat het niet alleen om onderwijscompetenties, maar veel meer om welzijnscompetenties", aldus Tweede Kamerlid Kathleen Ferrier.

"Het CDA vindt het belangrijk dat dit soort opvang en begeleiding in de directe leefomgeving aanwezig en zeer laagdrempelig is, dus ook nauw aansluitend bij de belevingswereld van de ouders en het kind. Dat geldt zeker voor kinderen in achterstandssituaties. Zo zouden, in de visie van het CDA, bijvoorbeeld religieuze centra in dezen een grotere rol kunnen spelen."

Het CDA voelt dan ook meer voor het rapport van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO), "Educatief centrum voor ouder en kind", dan voor het rapport van de Onderwijsraad, "Spelenderwijs, kindercentrum en basisschool hand in hand".

Kathleen Ferrier: "De Onderwijsraad komt met een rapport waarin de gehele kinderopvang wordt betrokken en dus niet alleen de voor- en vroegschoolse educatie gericht op kinderen met leer- en ontwikkelingsachterstanden. Het uiteindelijke advies van de Onderwijsraad is dan ook alle voorzieningen voor kinderopvang bijeen te brengen in kindercentra die zeer nauw samenwerken met het basisonderwijs."

"Het rapport van de RMO, dat is aangevraagd door staatssecretaris Vliegenthart, bekijkt de kinderopvang meer vanuit het welzijnsstandpunt. De RMO vindt dan ook dat het voorschoolse leren juist niet bij basisscholen moet worden ondergebracht. Zij adviseren het instellen van aparte educatieve centra voor ouder en kind. En precies dat laatste, de visie dat het hier gaat om ouder en kind, meer dan om zaken die puur met onderwijs en vaardigheden te maken hebben, is een visie die het CDA onderschrijft", aldus Ferrier

Deel: ' Ferrier voor aparte educatieve centra voor ouder en kind '
Lees ook