expostbus51


Ministerie van Financien


https://www.minfin.nl

FINANCIEN: Nadere informatie invoering euro

PERSBERICHTNR. 99/030 Den Haag 8 februari 1999

NADERE INFORMATIE INVOERING EUROMUNTEN EN -BILJETTEN

Minister Zalm heeft vandaag een notitie van het Nationaal Forum voor de introductie van de euro (NFE) over de invoering van de euro biljetten en munten aan de Tweede Kamer gezonden. De notitie van het NFE bevat een nadere technische analyse door een NFE-werkgroep van het Nationaal Forum voor de introductie van de euro over de consequenties van recente aankondigingen van de ECB en de Europese Commissie over bevoorrading van het publiek met euro.s v¢¢r 1 januari 2002 voor beide eerder door het NFE in kaart gebrachte omschakelingsscenario.s. De tekst van de notitie is hieronder integraal opgenomen.

Aanvulling op rapportage NFE-werkgroep euro-distributie Consequenties uitspraken ECB en Europese Commissie inzake frontloading van het publiek voor onderzochte distributiescenario.s


1. Inleiding

De Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft geoordeeld dat bevoorraden van het publiek met euro.s v¢¢r E-day (1 januari 2002) niet is toegestaan. In zijn verklaring na afloop van de vergadering van de Raad van Bestuur van 7 januari 1999 verklaarde de ECB-president:
The Governing Council holds the view that frontloading of euro banknotes and coins to the general public is excluded by Articles 10 and 11 of Council Regulation (EC) 974/98 on the introduction of the euro, since it would have the same effect as issuing or putting them into circulation. However, frontloading of euro banknotes and coins is considered legally possible to credit institutions and security carriers as well as to other organisations (e.g. retailers and vending companies) if, but only if, legal or contractual arrangements can be put in place in each national legal system in order to ensure that euro banknotes and coins will not be put into circulation prior to 1 January 2002.

Het standpunt van de ECB wordt gedeeld door de Europese Commissie. Commissaris De Silguy heeft op 18 januari in antwoord op een brief van Minister Zalm, waarin deze om een standpunt van de Commissie inzake frontloading vraagt, eveneens aangegeven dat volgens de Europese Commissie frontloading van het publiek niet is toegestaan: In the opinion of the Commission and the European Central Bank, frontloading coins and notes to the general public before 1 January 2002, would not be legally acceptable because it would be equal in practice to putting them into circulation before the date fixed by the EC legislator.

De uitspraken van de ECB en de Europese Commissie kunnen implicaties hebben voor de beide vorig jaar door de werkgroep geanalyseerde scenario.s. De werkgroep is door de voorzitter van het NFE gevraagd om - in aanvulling op de rapportage van 5 november 1998 - deze implicaties in kaart te brengen.

Het standpunt van de ECB is relevant onder meer omdat op grond van art
105 A van het EU-Verdrag de ECB het alleenrecht heeft machtiging te geven tot uitgifte van eurobiljetten. Frontloading met euro-biljetten van het publiek is onmogelijk zonder instemming van de ECB. De ECB wordt in dit standpunt, blijkens de brief van De Silguy, gesteund door de Europese Commissie, die tot taak heeft erop toe te zien dat richtlijnen en verordeningen van de EU worden nageleefd.

Voor de uitgifte van euromunten zijn de lidstaten bevoegd, maar dit betekent niet dat lidstaten vrij zijn om naar eigen goeddunken het publiek met euro-munten te bevoorraden. Indien de Europese Commissie een inbreuk op de verordening constateert, kan zij op grond van art
169 van het EU-Verdrag een lidstaat met een met redenen omkleed advies tot naleving van zijn verplichtingen aansporen en indien nodig de zaak aanhangig maken bij het Europees Hof van Justitie. De Europese Commissie acht frontloading van het publiek niet toelaatbaar.

De werkgroep is verzocht de effecten van de uitspraken van ECB en Europese Commissie te analyseren. De juridische onderbouwing van deze uitspraken zijn derhalve niet onderzocht. De werkgroep neemt de uitspraken van ECB en Europese Commissie als gegeven voor haar inhoudelijke analyse.

2. Consequenties voor het .legal. big bang scenario Het door de werkgroep vorig jaar geanalyseerde scenario van een .legal. big bang per 1 januari 2002 gaat ervan uit dat in december 2001 tien miljoen mensen euromunten en -biljetten bij de omwisselpunten of via de geldautomaten halen. In de rapportage van de NFE-werkgroep werd voor dit scenario uitgegaan van een buitengewoon hoge benutting van de capaciteit van geldautomaten en omwisselpunten in de dagen voor E-day. Voor het bevoorraden van 10 miljoen mensen op één dag is de beschikbare capaciteit bij lange na niet voldoende.

Zonder frontloading van het publiek is dit scenario naar het oordeel van de werkgroep niet realiseerbaar. Men kan er immers niet vanuit gaan dat de chartale betalingen van de ene op de andere dag kunnen overgaan van gulden op euro, indien het publiek nog niet over euro.s beschikt.

3. Consequenties voor het scenario van een korte omschakelingsperiode
Conform verzoek heeft de werkgroep zich ook hier beperkt tot het aangeven van de consequenties voor het scenario van een korte omschakelingsperiode in de vorm zoals eerder door de werkgroep onderzocht.

Ook voor dit scenario blijven de uitspraken van de ECB en de Europese Commissie niet zonder gevolgen. De uitspraken van de ECB en Europese Commissie doorkruisen het voornemen om het publiek v¢¢r E-day van starterkits met munten te voorzien. De gedachte was om het publiek vanaf 1 december 2001 met zulke starterkits te bevoorraden. Naar raming maximaal 200 mln. munten zouden langs deze weg in handen van het publiek kunnen komen (op een totaal te wisselen hoeveelheid van circa 3 miljard stuks), waarvan de helft naar verwachting door oppotgedrag van het publiek direct aan de actieve circulatie zou worden onttrokken.

Het wegvallen van de mogelijkheid om het publiek v¢¢r E-day van deze relatief beperkte hoeveelheid euro-munten te voorzien, is in technisch opzicht geen onoverkomelijke belemmering voor het scenario van een korte omschakelingsperiode. Voor de duur van de periode van dubbele circulatie (maximaal vier weken) hoeft de uitspraak van de ECB en de Europese Commissie geen consequenties te hebben. Wel wordt de marge verkleind om de periode van dubbele circulatie bij de verdere uitwerking van het distributiescenario verder terug te brengen. Een deel van de munten die de eerste weken na E-day in circulatie worden gebracht zal alsnog in oppotkassen verdwijnen, omdat aan de behoefte van het publiek om oppotkassen met euro-munten op te bouwen niet kan worden voldaan door bevoorrading v¢¢r E-day. Ten opzichte van het oorspronkelijk door het NFE geadviseerde scenario, zullen toonbankinstellingen n E-day sneller en mogelijk iets langer door het ODC van nieuwe voorraden euro-munten moeten worden voorzien.

Deze analyse is gebaseerd op de veronderstelling dat de overige onderdelen van het scenario van een korte omschakelingsperiode van kracht blijven. Het is echter de vraag of toonbankinstellingen vanaf 1 januari 2002 nog uitsluitend wisselgeld in euro.s geven, als er voor toonbankinstellingen onvoldoende adequate prikkels aanwezig zouden zijn om gebruik te maken van het hiervoor noodzakelijke frontloaden . Het risico bestaat dat toonbankinstellingen een deel van de ingekomen guldensmunten eind december 2001 achterhouden als wisselgeld, temeer omdat de klanten in de eerste dagen na E-day nog vooral met guldens zullen betalen. Niet denkbeeldig is dat de consument begin 2002 kort geconfronteerd wordt met het naast elkaar bestaan van verschillende wisselgeldsystematieken.

De werkgroep signaleert derhalve het risico dat de nagestreefde verkorting van de omschakeling onder druk komt te staan naarmate toonbankinstellingen minder gebruik maken van frontloading en minder massaal en/of later euro.s als wisselgeld terug gaan geven. Het is daarom van belang om in de verdere uitwerking van het scenario met een korte omschakelingsperiode ook zorgvuldig aandacht te besteden aan de betrokkenheid van toonbankinstellingen, niet alleen collectief maar ook individueel om .free-rider. gedrag te vermijden. Meewerken aan een snelle omschakeling moet voor elke detaillist de moeite waard zijn, en daar kan een uitgebalanceerd samenstel van nader uit te werken modaliteiten mede op worden afgestemd (zie voorbeelden van elementen in eerdere NFE-rapportage).

Overigens gelden vergelijkbare overwegingen ten aanzien van de inzet van andere betrokkenen. De banken zijn daarbij evenzeer van wezenlijke betekenis. Ook hier geldt dat in de nadere uitwerking gekomen moet worden tot een adequaat samenstel van prikkels voor te leveren inspanningen.

Woordvoerder: drs. R.P. Florisson
Telefoonnummer: 070-3428233


08 feb 99 15:42

Deel: ' Financi‰n Nadere informatie invoering euro '
Lees ook