Ministerie van Financien

Titel: FINANCIEEL EXPERTISE CENTRUM VAN START

Persberichtnr.

99/044

Den Haag

19 februari 1999

Financieel Expertise Centrum Van start

Met de instelling van het Financieel Expertise Centrum is een nieuw instrument voor een betere controle van de financiële sector ingesteld. In de Nota Integriteit Financiële Sector van december 1997 werd aangekondigd dat er een dergelijke organisatie zou komen.

Het FEC is op 1 januari van start gegaan.

Minister Zalm van Financiën heeft vandaag een brief aan de Kamer gestuurd over het Besluit instelling Financieel Expertisecentrum, dat deze week in de Staatscourant is gepubliceerd.

De taken voor het expertisecentrum bestaan uit het onderling uitwisselen van informatie over onderzoeksmethoden, fraudeprofielen, trends en marktontwikkelingen. Verder zal het FEC deskundigheid ontwikkelen voor uitvoering en bijstand aan opsporingsonderzoeken en zal het FEC bevorderen dat mogelijke strafbare feiten die door elke instantie afzonderlijk onvolledig worden onderkend, beter in beeld kunnen worden gebracht.

Op initiatief van de minister van Financiën is een stuurgroep geformeerd waarin alle betrokkenen (OM, FIOD, Belastingdienst/Grote ondernemingen Amsterdam, ECD, Justitie, CRI, STE, DNB, Verzekeringskamer en Financiën) zijn vertegenwoordigd.

Door deze stuurgroep zijn destijds twee werkgroepen ingesteld, waaraan is gevraagd advies uit te brengen over de organisatie en de werkprocessen van het FEC en de juridische kaders voor de informatie-uitwisseling binnen het FEC. Aan deze werkgroepen is ook deelgenomen door vertegenwoordigers van het Politiekorps Amsterdam/Amstelland en het MOT.

Het FEC krijgt vorm langs twee lijnen: een Informatie-overleg voor de uitwisseling van informatie over trends, fraudeprofielen en -mechanismen, en overige niet-subjectgebonden informatie. Verder is er een Selectie-overleg, waarin ten aanzien van concrete gevallen informatie wordt uitgewisseld, beleidsafstemming plaats vindt en keuzes worden gemaakt voor te nemen maatregelen van bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke aard.

Het bureau van het financieel expertisecentrum is gehuisvest in Amsterdam en bestaat uit een hoofd en een tweetal secretarissen, afkomstig uit de aan het samenwerkingsverband deelnemende partijen.

De tekst van het besluit met een toelichting daarop is te vinden op de Internetsite van het Ministerie van Financiën (www.minfin.nl).

Zoekwoorden:

Deel: ' Financieel Expertise Centrum Van start '
Lees ook