Maastricht Aachen Airport


Persberichten

Financieel Jaaroverzicht 2001 Maastricht Aachen Airport Beter bedrijfsresultaat luchthaven ondanks lichte terugval in passagiers- en vrachtvervoer

Verwachtingen 2002 positief
, 12/06/2002

De economische stagnatie en de gebeurtenissen in september 2001 zijn ook van invloed geweest op de vervoerscijfers van Maastricht Aachen Airport. Zowel het passagiersvervoer als het afgehandelde tonnage luchtvracht gaven een afname te zien van resp. 8,8% en 7,3%, terwijl het totaal aantal vliegbewegingen met 16% terugliep. Als gevolg hiervan liep ook de omzet terug van 10.763 miljoen in 2000 naar 10.194 miljoen in 2001. Ondanks de tegenvallende omzet was het verlies voor het vijfde achtereenvolgende jaar lager dan het voorgaande jaar. In 2001 daalde het verlies met 13% naar 1.225 miljoen.

Eveneens als gevolg van de economische stagnatie liep de werkgelegenheid op het luchtvaartterrein en op de aangrenzende bedrijventerreinen terug van 3.062 naar 2.954 arbeidsplaatsen, een daling van 3,5%.

Vervoersontwikkeling
Het aantal lijndienstpassagiers dat in het jaar 2001 gebruik maakte van Maastricht Aachen Airport als aankomst- of vertrekluchthaven groeide van 156.000 tot 158.800 (+ 2%). De stijging in het lijndienstsegment was te danken aan een voortgaande groei op de lijndiensten naar Amsterdam en Londen en München. Helaas is de lijndienst naar München in maart 2002 weer stopgezet.

Het aantal vakantiepassagiers daalde van 191.000 in 2000 naar 160.000 in het jaar 2001(-16%).
Het totale aantal passagiers (inclusief zakelijk-, taxi-, recreatief-, en lesverkeer) liep terug van 460.000 in 2000 tot 419.600 in het jaar 2001, een afname van 8,8%.

Het tonnage afgehandelde vracht vertoonde een daling van 7,3%; van 50.200 ton in het jaar 2000 naar 46.600 ton in het boekjaar. Hiervan was 33.700 ton gevlogen vracht. De getruckte vracht daarentegen groeide van 5.400 ton tot 12.900 ton. Dit laatste wordt veroorzaakt door het extra vervoer dat diverse expediteurs op Maastricht Aachen Airport genereren.

Vliegbewegingen
Het aantal vliegbewegingen in het handelsverkeer nam licht af van 12.500 in 2000 tot 12.000 in het jaar 2001. Het aandeel van het overige commerciële vliegverkeer daarentegen daalde van 52.400 tot 41.747. Met name in het lesverkeer werden minder bewegingen geteld dan in 2000. Ook nam het aantal sportvluchten af. Per saldo liep het totaal aantal vliegbewegingen terug van 70.500 naar 59.200.

Winst- en verliesrekening
Ten gevolge van de stagnatie in het passagiersvervoer en in het vrachtvervoer bleven de inkomsten uit de havengelden met 3,5 miljoen vrijwel gelijk aan het voorgaande boekjaar. De opbrengsten uit afhandelingsgelden stegen van 4,6 miljoen naar 4,8 miljoen en de opbrengsten uit huren en concessies bleven met ruim 1,2 miljoen op hetzelfde niveau als in het jaar 2000. De overige bedrijfsopbrengsten in 2001 waren ten opzichte van het jaar daarvoor lager; bijna 1,4 miljoen in 2000 tegen 0,6 miljoen in 2001.
Mede daardoor daalden de bedrijfsopbrengsten per saldo van 10,7 miljoen naar 10,2 miljoen.

In het boekjaar 2001 daalden de bedrijfslasten licht naar ruim 11 miljoen. En mede doordat een bijzondere last van ruim een half miljoen euro aan herstructureringskosten die in het jaar 2000 werd geboekt, in het afgelopen boekjaar niet meer op de resultatenrekening drukte, daalde het verlies per saldo van 1,4 miljoen naar 1,2 miljoen in 2001.

Werkgelegenheid
In 2001 zijn bij de NV Luchthaven Maastricht en bij Maastricht Handling Services BV samen 156 mensjaren arbeid verricht, zowel door vast als door ingeleend personeel (respectievelijk 67 voor de NV en 89 voor de BV).

De stagnatie in de economie heeft ook invloed gehad op de werkgelegenheid op en rond Maastricht Aachen Airport. In de loop van 2001 hebben zich zeven nieuwe bedrijven op de luchthaven of op de aangrenzende bedrijventerreinen TechnoPort Europe en Bamford gevestigd, terwijl twaalf bedrijven hun activiteiten hier hebben beëindigd. Na vele jaren van groei is het afgelopen jaar het aantal bedrijfsvestigingen gedaald van 108 naar 103. Het totaal aantal arbeidsplaatsen is teruggelopen van 3.062 in 2000 naar 2.954 in 2001.

Deel: ' Financieel Jaaroverzicht 2001 Maastricht Aachen Airport '
Lees ook