Provincie Drenthe

Financieel perspectief biedt mogelijkheden voor nieuw beleid

College presenteert begroting 2002

Assen, 28 september 2001
Persberichtnummer 01-090Het financiële perspectief van de provincie Drenthe biedt voor 2002 mogelijkheden voor nieuw beleid. Op de totale begroting van zon kleine 147 miljoen euro is er een bedrag van ruim 3,5 miljoen euro beschikbaar voor nieuw beleid. Daarnaast doet het college voor ruim 3,5 miljoen euro aan voorstellen die ten laste komen van het Fonds flexibel beleid. De begroting is ook voor komend jaar weer sluitend. Dat blijkt uit de najaarsnota 2001 die zojuist samen met de begroting 2002 en de beleidsnota 2002 door gedeputeerde Henk Weggemans van Financiën is gepresenteerd.

De Najaarsnota 2001 laat de mee of tegenvallers zien ten opzichte van de begroting 2001. De actuele financiële situatie van de provincie Drenthe is positief. Deze is met name te danken aan de grotere uitkering uit het provinciefonds. Verder valt de opbrengst van de opcenten motorrijtuigenbelasting hoger uit dan geraamd. Dit komt doordat er een groter aantal autos in Drenthe is en deze zwaarder blijken te zijn dan was aangenomen. Het tekort van de Voorjaarsnota 2001 is hiermee volledig verdwenen, terwijl er nog ruimte over is voor nieuw beleid en intensivering van bestaand beleid.

Het extra geld voor nieuw beleid wordt in 2002 onder meer ingezet om de voornemens uit het bestuursprogramma Besturen in balans verder gestalte te geven.

Bestuur en samenleving

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2002 wordt het evaluatieonderzoek van de gemeentelijke herindeling gestart. Naast het bestuur en het ambtelijk apparaat zullen ook inwoners en maatschappelijke instellingen in Drenthe worden betrokken. Het onderzoek zal zich richten op de alledaagse praktijk en op toekomstige verbeterpunten voor provincie en gemeenten. Voor dit onderzoek is 45.000 euro gereserveerd.

Verkeer en vervoer

De verkeersveiligheid heeft hoge prioriteit. Voor de periode tot 2003 wordt gewerkt aan de afronding van het programma Duurzaam Veilig fase
1. De wegen worden duurzaam veilig aangepast aan de functie die ze hebben voor doorstroming, ontsluiting of verblijf.

Het aantal verkeersdoden moet worden verminderd. De provincie wil dat het aantal doden in 2010 met 50% is verminderd en het totale aantal verkeersslachtoffers met 40% daalt ten opzichte van 1984-1986. Naast het uitvoeren van infrastructurele maatregelen wordt gewerkt aan gedragsverandering van de weggebruiker. Dit gebeurt door educatie, communicatie en handhaving. Op basis van de ongevallencijfers wordt prioriteit gegeven aan kinderen van 0 tot en met 12 jaar, beginnende bestuurders van 16 tot en met 35 jaar en ouderen (60+). Voor permanente verkeerseducatie is 13.600 euro per jaar beschikbaar.

Leefbaarheid en veiligheid

De afgelopen jaren is veiligheid zeer nadrukkelijk op de politieke en bestuurlijke agenda komen te staan. Een provinciebrede risico-inventarisatie gaat een beeld geven van de risicovolle activiteiten die in Drenthe plaatsvinden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen stationaire objecten (opslag en verwerking van gevaarlijke (afval)stoffen bij objecten waar zowel gemeenten als provincie bevoegd gezag is) en de niet-stationaire objecten (vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, water, lucht, rail en buisleiding). De risico-inventarisatie en -analyse moet leiden tot een Drentse digitale risicokaart die permanent een geactualiseerd inzicht biedt in de aanwezige risicos in de provincie Drenthe. Aan de hand van de risicokaart kan het veiligheidsbeleid beter worden bepaald, onder meer op het gebied van (aanvullende) planvorming, waar de Commissaris van de Koningin specifieke bevoegdheden heeft.

Door verschillende landelijke ontwikkelingen is de roep om te stoppen met gedogen uiterst actueel. Dat betekent dat vaker, door toepassing van bestuursrechtelijk dwangmiddelen, (bestuursdwang) activiteiten moeten worden beëindigd. Hiervoor is het noodzakelijk te kunnen beschikken over toereikende financiële middelen. GS willen daarom ruim 45.000 euro extra storten in het Fonds bestuursdwang.

Natuur, ruimte en economie

Voor de intensivering en een structurele regeling voor het plattelandsbeleid is in 2002 853.000 euro beschikbaar. Het krediet voor aankoop van natuurgebieden wordt verhoogd met 204.000 euro en wordt er 186.000 euro vrijgemaakt voor het waterbeleid van de 21e eeuw. De nieuwe Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet brengen nieuwe taken en bevoegdheden voor de provincie met zich mee. Voor de implementatie van deze wetten is 22.700 euro beschikbaar. GS stellen verder 1.361.341 euro beschikbaar als bijdrage in de herontwikkeling van stationsgebied in Hoogeveen.

GS willen de ruimtelijke kwaliteit van de gebouwde omgeving bevorderen. Er is een bijdrage van 340.335 euro beschikbaar voor het starten van het project landschappelijk bouwen, het stimuleren van gemeentelijke woonplannen, het vormen van een kwaliteitsteam en het ontwikkelen van plannen voor stadslandschappen.

Voor het duurzaam inrichten Noorderpark "Welkom in mijn achtertuin" in de gemeente Meppel met mogelijkheden voor ecologisch beheer en milieueducatie geeft het college een bijdrage van 90.756 euro. Voor de revitalisering van het Zuidlaardermeer is een bijdrage van 345.599 euro beschikbaar. Dit geld wordt gebruikt om dichtslibben van het meer te voorkomen, waardoor een aantal belangrijke functies gehandhaafd blijft.

GS geven een bijdrage van 204.201 euro aan projecten die de problematiek rond langdurig werkelozen aanpakken. Daarnaast geven GS een bijdrage van 300.000 euro uit om het voorzieningenniveau op het gebied van toeristisch en recreatief fietsen in Drenthe te versterken.

Het Regionaal Overslagcentrum Coevorden (ROC) krijgt een bijdrage van 907.560 euro voor de aanleg van een havenbekken met bijbehorende infrastructuur voor schepen tot maximaal 1.000 ton. Met dit project worden naar verwachting zon 170 nieuwe arbeidsplaatsen in en om Coevorden gecreëerd.

Cultuur en welzijn

In het kader van de Archiefwet is het verplicht een goed geordend en toegankelijk archief te construeren, onderhouden en binnen een termijn van 20 jaar over te dragen aan het Rijksarchief in de provincie. Het college stelt bijna 118.000 euro beschikbaar voor de verbetering en het onderhoud van het archief.

In 2000 is gekozen aansluiting te zoeken bij de Stichting De Nationale Toekomstprijs. De stichting wil initiatieven van burgers, bedrijven en instanties die op een verrassende en inspirerende manier inhoud weten te geven aan duurzame ontwikkeling nadrukkelijk onder de aandacht brengen. Het college wil overgaan tot een structurele subsidie van

9.100 euro. Jaarlijks worden in het voorjaar met de stichting de wederzijdse afspraken voor dat jaar in een actieprogramma vastgelegd.

Voor de uitvoering van het actieprogramma cultuurbereik 2001-2004 trekt GS 70.406 euro extra uit.

Met het in ontwikkeling zijnde provinciaal bibliotheekplan wordt het provinciale beleid op het gebied van bibliotheekwerk vernieuwd. Aandacht wordt met name besteed aan netwerkvorming, vernieuwing rol openbare bibliotheken tot klantgerichte informatiemakelaars en versterking samenwerking openbare bibliotheken met andere culturele en maatschappelijke initiatieven. GS willen het budget voor bibliotheekwerk verhogen met 226.890 euro in de periode 2002 2004..

Voor het Herinneringscentrum Kamp Westerbork is een verhoging van de structurele jaarlijkse subsidie van 11.344 euro beschikbaar. De subsidie is bedoeld voor die activiteiten waarbij een relatie met de provincie Drenthe aanwezig is.

Gelet op het belang van het Hek van de Dam als
amateurtheaterwerkplaats van Drenthe, wil het college overgaan tot een structurele subsidie van 23.000 euro. De stichting heeft hiervoor een goed werkplan en een realistische begroting opgesteld. Er wordt vanuit gegaan dat ook de gemeente Aa en Hunze een bijdrage levert.

Voor de breedtesport wordt vanaf 2002 113.000 euro extra per jaar gereserveerd. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) verdubbelt dit bedrag gedurende een periode van zes jaar via de Subsidieregeling voor breedtesportimpuls. Deze gelden zullen wij dan ook aanwenden voor de breedtesport. De besteding van deze middelen is tevens het zwaartepunt van de sportnota die GS eind 2001 aanbieden.

Zorg

Eén van de speerpunten voor de komende jaren blijft het aanbieden van voorzieningen en diensten in de directe leefomgeving van ouderen. De aanbevelingen uit de verschillende regiovisies in de zorg zullen de komende tijd nader uitgewerkt worden. In 2002 zullen de eerste resultaten zichtbaar zijn van de extra middelen die GS beschikbaar heeft gesteld voor het ontwikkelen van multifunctionele zorg en dienstencentra, hospices en het ondersteunen van mantelzorgers.

Voor het stimuleren van zorgvernieuwende projecten willen GS de gelden inzetten van de subsidieregelingen integraal ouderenbeleid en zorg.

De najaarsnota 2001 wordt samen met de begroting en beleidsnota voor 2002 besproken in de statencommissies van 15 en 17 oktober 2001. Provinciale staten hebben uiteindelijk het laatste woord over de voorstellen. Zij bespreken de financiën op 6 en 7 november aanstaande.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Financieel perspectief Drenthe biedt mogelijk nieuw beleid '
Lees ook