SNS REAAL GROEP
https://www.snsreaalgroep.nl

Financiële cijfers eerste halfjaar 2001

's Hertogenbosch, 5 september 2001

NETTOWINST SNS REAAL GROEP GROEIT 3,4 %


- Nettowinst stijgt met 3,4% tot EUR 90 miljoen (1e halfjaar 2000: EUR 87
miljoen)

In de eerste zes maanden van 2001 is de nettowinst van SNS Reaal Groep
met 3,4% toegenomen tot EUR 90 miljoen. Gezien de sterk veranderde marktomstandigheden, teruglopende economische groei en ontwikkelingen
op de kapitaalmarkt en effectenbeurs, stemt dit resultaat tot tevredenheid.


- Het balanstotaal is ten opzichte van ultimo 2000 gestegen met 8,0% tot
EUR 44,1 miljard (1e halfjaar 2000: EUR 40,9 miljard)

De hypotheekportefeuille van SNS bank liet een verdere groei zien, ondanks de sterk verminderde groei op de hypotheekmarkt. Vooral als gevolg van deze portefeuillegroei nam het balanstotaal van SNS Reaal
Groep toe.


- Het rendement op het eigen vermogen bedraagt 11,3% (1e halfjaar 2000:
11,6%)

Het rendement op het eigen vermogen van SNS Reaal Groep nam, in vergelijking met de eerste helft van 2000, met 0,3 procentpunt af tot
11,3%. De financiële langetermijndoelstelling is 12,5%.


- SNS Reaal groep breidt de dienstverlening via internet uit
Internetsp@ren is de afgelopen periode een succes gebleken. Inmiddels
kunnen particuliere beleggers via internet met SNS Effectenlijn in buitenlandse aandelen handelen. Op korte termijn wordt het mogelijk om
(eenvoudige) verzekeringen en hypotheken via internet af te sluiten.

Kerncijfers SNS Reaal Groep

In miljoenen
euro's 30-06-2001 31-12-2000 mutatie

Balans

Balanstotaal 44.147 40.879 8 ,0%
Hypothecaire
kredieten 23.685 22.909 3,4% Kredieten 4.313 4.203 2 ,6%
Verzekeringstechnische
voorzieningen 7.822 7.683 1,8% Eigen
vermogen 1.614 1.575 2,5%


1e halfjaar 2001 1e halfjaar 2000 Mutatie
Resultaat

Bankbedrijf 77 80 -/- 3,8%
Verzekeringsbedrijf 66 57 15 ,8%
SNS Reaal Invest 15 18 -/- 16,7%

Resultaat vóór belastingen
groepsonderdelen 158
155 1,9%

Financieringslasten en overige -/- 31 -/- 30 3,3%

Resultaat vóór belastingen 127
125 1,6%

Nettowinst 90 87 3 ,4%

Kengetallen

Rentabiliteit eigen vermogen 11,3% 11,6% Efficiencyratio bank 70,2% 68,7% Kosten / premieverhouding verzekeraar 29,5% 30,0% Capital ratio 6,5% 6,4% Aantal medewerkers

2) 6.030 5.989 0,7%


1) De omrekenkoers van de euro is f 2,20371
2) In aantallen en op basis van een volledige dagtaak ultimo juni
Winstontwikkeling SNS Reaal Groep

De nettowinst van SNS Reaal Groep is in de eerste zes maanden van 2001 met 3,4% toegenomen tot EUR 90 miljoen. Dit resultaat stemt tot tevredenheid gezien de sterk veranderde marktomstandigheden, de teruglopende economische groei en de tegenvallende ontwikkelingen op de kapitaalmarkt en de effectenbeurs. Het balanstotaal van SNS Reaal Groep nam, ten opzichte van ultimo 2000, toe met 8,0% tot EUR 44,1 miljard. Het rendement op het eigen vermogen bedroeg 11,3%, ten opzichte van 11,6% in de eerste helft van 2000. SNS Reaal Groep handhaaft haar financiële langetermijndoelstelling om een rendement op eigen vermogen van 12,5% te realiseren.

Bij het verzekeringsbedrijf heeft het Belastingstelsel 2001 geleid tot een krimpende markt met een toegenomen belangstelling voor koopsommen terwijl de vraag naar periodieke levensverzekeringen afnam. De winststijging bij het verzekeringsbedrijf was vooral het gevolg van lagere acquisitiekosten en technische lasten. De beleggingsopbrengsten droegen eveneens bij aan deze winstgroei.

Bij het bankbedrijf was sprake van een lichte winstdaling ten opzichte van de eerste helft 2000. Hieraan lagen met name marktontwikkelingen ten grondslag, zoals een sterk gedaalde omzet op de effectenbeurs, waardoor de provisie-opbrengsten afnamen. De omvang van de hypotheekportefeuille nam verder toe ondanks de sterk verminderde groei op de hypotheekmarkt.

Bij SNS Reaal Invest nam de nettowinst licht af door het treffen van aanvullende kredietvoorzieningen.

Strategie voortgezet

De onlangs herijkte strategie van SNS Reaal Groep, die zich richt op een zelfstandige voortzetting, wordt verder geïmplementeerd. De beide hoofdmerken van SNS Reaal Groep - SNS bank en Hooge Huys - zullen zich in toenemende mate concentreren op hun kerncompetenties.

Voor SNS bank betreft het producten op het gebied van hypotheken en vermogensvorming voor particulieren. Daarnaast concentreert SNS bank zich ook op producten voor de klein- en middenzakelijke markt. Hooge Huys richt zich met name op de particuliere markt met producten op het terrein van pensioenen en vermogensvorming. Synergiemogelijkheden binnen SNS Reaal Groep maken het mogelijk om binnenkort 'gepakketteerde'producten aan te bieden. Dit zijn productcombinaties die zijn samengesteld uit bank-, beleggings- en verzekeringselementen.

Versterking van de distributiekracht en het uitbouwen van de distributiecapaciteit blijven centrale aandachtspunten voor de komende periode. Deze aanpak moet resulteren in een verdere versteviging van de leidende positie van SNS bank op het gebied van financiële internetdienstverlening. De concurrerende spaarvorm 'Internetsp@ren' is in de eerste helft van 2001 een succesformule gebleken. Ook is aan internetbeleggen de mogelijkheid toegevoegd om buitenlandse effecten te kopen en verkopen. Daarnaast wordt de uitbreiding van het werkgebied van SNS bank in de randstad voortgezet.

Hooge Huys concentreert zich op de verdere intensivering van de dienstverlening aan onafhankelijke tussenpersonen met een gezonde groeipotentie en op het nemen van minderheidsdeelnemingen in intermediairs.

Het gebruik van de centrale servicecentra, die in toenemende mate werken met uniforme systemen, digitale archivering en elektronische verwerking van mutaties, bevordert de efficiency en effectiviteit van SNS Reaal Groep.

Vooruitzichten 2001
De geconsolideerde cijfers over het eerste halfjaar van 2001 van SNS Reaal Groep tonen, inclusief de verkoop van een tweetal deelnemingen, een gematigde groei van het resultaat en het vermogen.

Op basis van de verwachte marktontwikkelingen - onvoorziene omstandigheden voorbehouden - is het vooruitzicht voor geheel 2001 dat de nettowinst gematigd zal stijgen.

Voor nadere informatie:

SNS Reaal Groep
Concern Communicatie
Christine Mellaart

073 - 683 30 83
christine.mellaart@snsreaal.nl
www.snsreaalgroep.nl

Profiel
SNS Reaal Groep is een innovatieve Nederlandse financiële dienstverlener met een balanstotaal van EUR 44,1 miljard en circa 6000 medewerkers ultimo juni 2001. Het hoofdkantoor is gevestigd in 's-Hertogenbosch. De dienstverlening aan particuliere en zakelijke relaties geschiedt vooral via SNS bank en Hooge Huys. SNS bank bedient haar klanten rechtstreeks via kantoren, telefoon, internet en onafhankelijke intermediairs. Hooge Huys zet haar producten en diensten uitsluitend af via het onafhankelijke intermediair. Het derde concernonderdeel, SNS Reaal Invest, richt zich op verbreding van de financiële basis en ondersteuning van de financiële activiteiten binnen SNS Reaal Groep. De Groep kenmerkt zich van oudsher door haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, die tot uitdrukking komt in gespecialiseerde research, duurzame producten, donatie- en sponsoringactiviteiten.

SNS Reaal Groep

Nettowinst

In het 1e halfjaar 2001 is de nettowinst van SNS Reaal Groep gestegen met 3,4% tot EUR 90 miljoen. De winststijging van SNS Reaal Groep komt voort uit de stijging van de nettowinst van het verzekeringsbedrijf met name als gevolg van de verkoop van een deelneming. Het bankbedrijf en SNS Reaal Invest lieten een lichte daling van de nettowinst zien. Bij het bankbedrijf is dit vooral het gevolg van externe marktontwikkelingen (de ontwikkeling op de kapitaalmarkt en de effectenbeurs). Het resultaat van SNS Reaal Invest is met name het gevolg van het aanvullen van de kredietvoorzieningen tot op het gewenste niveau en de verkoop van een deelneming.

Het resultaat vóór belastingen van SNS Reaal Groep steeg met 1,6% tot EUR 127 miljoen. Het resultaat vóór belastingen van de groepsonderdelen bedroeg EUR 158 miljoen1. Hiervan was 48,7%, EUR 77 miljoen, afkomstig uit het bankbedrijf. Het verzekeringsbedrijf had met een resultaat vóór belastingen van EUR 66 miljoen een aandeel van 41,8%. De bijdrage van SNS Reaal Invest kwam uit op 9,5%, EUR 15 miljoen.

Het verschil tussen de nettowinst van SNS Reaal Groep (EUR 90 miljoen) en die van de gezamenlijke concernonderdelen (EUR 111 miljoen) wordt gevormd door financieringslasten, kosten voor strategische projecten en kosten van de holdingorganisatie. De groei van de Financieringslasten en overige1 zijn conform verwachting.

Resultaatontwikkeling SNS Reaal Groep

in miljoenen euro's 1e halfjaar 2001 1e halfjaar 2000 mutatie

Totaal
baten 1.828 1.696 7,8% Totaal lasten

1.701 1.571 8,3%


Resultaat voor
belastingen 127 125 1,6% Belastingen 34 37 -/- 8,1%

Groepswinst 93 88 5,7%

Belang van derden

3 1 200,0%


Nettowinst 90 87 3,4%

De ontwikkeling van de nettowinst van het bankbedrijf heeft in de eerste zes maanden van 2001 het goede resultaat van 2000 niet kunnen evenaren. Externe marktontwikkelingen (de ontwikkeling op de kapitaalmarkt en de effectenbeurs), leidden tot een lichte daling van de nettowinst met 5,7% tot EUR 50 miljoen (1e halfjaar 2000: EUR 53 miljoen). Het resultaat vóór belastingen nam gering af met 3,8% en bedroeg EUR 77 miljoen (1e halfjaar 2000: EUR 80 miljoen).


1) Zie kerncijfers, pagina 2
Kerncijfers bankbedrijf

in miljoenen euro's 1e halfjaar 2001 1e halfjaar
2000 mutatie


Rentemarge 183 188 -/-
2,7%
Provisies 35 47 -/-25,5%

Overige
baten 57 28 103,6% Totaal baten 275 263 4,6%

Totaal lasten 198 183 8,2%

Resultaat vóór belastingen 77 80 -/-
3,8%
Belastingen 24 26 -/- 7,7%

Groepswinst 53 54 -/- 1,9% Belang van derden 3 1 200,0%

Nettowinst 50 53 -/- 5,7%

De hypotheekportefeuille liet een aanhoudende groei zien, ondanks de sterk verminderde groei van de hypotheekmarkt in de eerste helft van
2001. Ook dit jaar heeft het bankbedrijf zijn productenaanbod verder verbreed met de succesvolle introductie van de mogelijkheid om wereldwijd te beleggen via internet. De spaargelden van het bankbedrijf groeiden met name door het concurrerend internetspaarproduct.

De nettowinst van het verzekeringsbedrijf liet met een groei van 21,6% een belangrijke stijging zien ten opzichte van het eerste halfjaar
2000. De stijging komt geheel voor rekening van het levenbedrijf dat groeide met 24,2% tot EUR 41 miljoen (1e halfjaar 2000: EUR 33 miljoen). Het schadebedrijf liet met EUR 4 miljoen een gelijk resultaat zien ten opzichte van het eerste halfjaar 2000. Dit is inclusief de verkoop van een deelneming ter grootte van EUR 4 miljoen (ziektewetportefeuille). Het totale resultaat vóór belastingen steeg met 15,8% tot EUR 66 miljoen (1e halfjaar 2000: EUR 57 miljoen).

Kerncijfers verzekeringsbedrijf

in miljoenen euro's 1e halfjaar 2001 1e halfjaar
2000 mutatie


Brutopremie
Leven 467 459 1,7% Brutopremie Schade 142 172 -/-
17,4%
Totaal premie 609 631 -/- 3,5%

Opbrengst beleggingen 286 270 5,9% Overige baten 16 19 -/- 15,8% Totaal baten 911 920 -/- 1,0%

Totaal lasten 845 863 -/- 2,1%

Resultaat vóór
belastingen 66 57 15,8% Belastingen 21 20 5,0%

Nettowinst 45 37 21,6%

Nettowinst
Leven 41 33 24,2% Nettowinst Schade 4 4 --

Als gevolg van het Belastingstelsel 2001 is de gemiddelde marktomvang voor nieuwe periodieke levensverzekeringen sterk afgenomen ten opzichte van vorig jaar. De periodieke premies leven bleven ondanks deze daling gelijk aan die van 2000. Koopsommen daarentegen lieten een groei zien ten opzichte van vorig jaar. Samenhangend met de marktontwikkelingen namen de acquisitiekosten en technische lasten af.

De nettowinst van SNS Reaal Invest bedroeg EUR 16 miljoen (1e halfjaar
2000: EUR 17 miljoen), een afname van 5,9% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het resultaat vóór belastingen daalde met 16,7% tot EUR 15 miljoen (1e halfjaar 2000: EUR 18 miljoen). Dit is het gevolg van het aanvullen van de kredietvoorzieningen tot het gewenste niveau en de verkoop van een deelneming ter grootte van EUR 4 miljoen.

Kerncijfers SNS Reaal Invest

in miljoenen euro's 1e halfjaar 2001 1e halfjaar
2000 mutatie


Rentemarge 18 17 5,9%

Provisies 2 1 100,0%

Overige
baten 24 21 14,3% Totaal baten 44 39 12,8%

Totaal lasten 29 21 38,1%

Resultaat vóór belastingen 15 18 -/-
16,7%
Belastingen -/- 1 1 -/-200,0%

Nettowinst 16 17 -/- 5,9%

Rendement eigen vermogen

Het rendement op het eigen vermogen (REV) van SNS Reaal Groep is in het eerste halfjaar gedaald tot 11,3%. Hiermee ligt het REV onder de financiële langetermijndoelstelling van 12,5%. Het REV van het bankbedrijf is in 2001 gedaald naar 9,7% (11,5% in 1e halfjaar 2000). Bij het verzekeringsbedrijf daarentegen steeg het REV in 2001 naar
10,1% (8,0% in 1e halfjaar 2000). SNS Reaal Invest realiseerde een REV van 13,9%, dat duidelijk onder het niveau van het eerste halfjaar 2000 (41,1%) ligt. De sterke daling van het REV van SNS Reaal Invest hangt, naast de daling van de nettowinst, samen met een versterking van het eigen vermogen. Deze versterking heeft als doel een kapitaalstructuur te realiseren, waarbij SNS Reaal Invest zelfstandig financierbaar is.

Baten

In 2001 namen de totale baten van SNS Reaal Groep1 toe met 7,8% tot EUR 1,8 miljard (1e halfjaar 2000: EUR 1,7 miljard). De stijging komt bijna geheel voor rekening van de hogere bancaire rentebaten. Daarnaast lieten ook brutopremies leven en overige baten een groei zien ten opzichte van vorig jaar. Provisies en brutopremies schade daarentegen daalden ten opzichte van het eerste halfjaar 2000. De totale baten van SNS Reaal Groep bestaan uit rentebaten (51,5%), brutopremies leven en schade (33,3%), opbrengst beleggingen (8,4%) alsmede provisies en overige baten (6,8%).

De totale baten van het bankbedrijf namen in het eerste halfjaar met
4,6% toe tot EUR 275 miljoen.


De rentemarge - het saldo van de wederom sterk gestegen rentebaten (+28,4%) en rentelasten (+40,8%) - daalde met 2,7% tot EUR 183 miljoen (1e halfjaar 2000: EUR 188 miljoen). Ondanks de sterk afgenomen marktgroei nam de hypotheekportefeuille met 13,0% toe tot EUR 21,6 miljard (1e halfjaar 2000: EUR 19,1 miljard).


1)De baten worden hier gepresenteerd conform het all-finance model.

De provisiebaten daalden sterk met 25,5% tot EUR 35 miljoen (1e halfjaar 2000: EUR 47 miljoen). De provisies op effectentransacties zijn als gevolg van de ongunstige marktontwikkelingen fors gedaald ten opzichte van het eerste halfjaar van 2000. Daarnaast zijn de verzekeringsprovisies aanzienlijk gedaald door de effecten van het Belastingstelsel 2001.

De overige baten van het bankbedrijf namen sterk toe met 103,6% tot EUR 57 miljoen (1e halfjaar 2000: EUR 28 miljoen). Deze groei vloeide voort uit de goede resultaten op deelnemingen.

De totale baten van het verzekeringsbedrijf zijn ten opzichte van vorig jaar gedaald met 1,0% tot EUR 911 miljoen (1e halfjaar 2000: EUR
920 miljoen). Binnen het verzekeringsbedrijf zijn de baten als volgt verdeeld: brutopremies 66,8%, beleggingsopbrengsten 31,4% en overige baten 1,8%.

De brutopremies bij het levenbedrijf namen in 2001 met 1,7% toe tot EUR 467 miljoen (1e halfjaar 2000: EUR 459 miljoen). Deze groei is vooral tot stand gekomen bij de koopsommen, waarvan de premies met
6,5% toenamen. De periodieke premies leven blijven bijna gelijk aan die van het eerste halfjaar 2000.

De brutopremies bij het schadebedrijf liepen sterk terug tot EUR 142 miljoen (1e halfjaar 2000: EUR 172 miljoen), met name als gevolg van de verkoop van de ziektewetportefeuille.

In de verslagperiode bedroegen de totale beleggingsresultaten in het verzekeringsbedrijf EUR 286 miljoen: een stijging van 5,9% ten opzichte van vorig jaar.

De daling van de overige baten houdt met name verband met beleggingsresultaten op zakelijke waarden voor rekening en risico van polishouders. Dit is het gevolg van de ontwikkeling op de effectenbeurzen. Dit werd deels gecompenseerd door de verkoop van een deelneming (ziektewetportefeuille).

Bij SNS Reaal Invest namen de baten met 12,8% toe tot EUR 44 miljoen (1e halfjaar 2000: EUR 39 miljoen). De rentemarge groeide met 5,9% tot EUR 18 miljoen en de overige baten met 14,3% tot EUR 24 miljoen, mede als gevolg van de verkoop van een deelneming. Net als bij de bank groeiden de rentelasten van de lease- en kredietactiviteiten sneller dan de rentebaten, waardoor de groei van de rentemarge lager uitkomt ten opzichte van het eerste halfjaar 2000.

Lasten

In het eerste halfjaar zijn de totale lasten van SNS Reaal Groep gestegen met 8,3% tot EUR 1,7 miljard (1e halfjaar 2000: EUR 1,6 miljard). Deze toename is vooral het gevolg van hogere rentelasten (+39,1%) en hogere overige lasten (+208,3%). De som van de personeelskosten en andere bedrijfskosten liet een vlakke ontwikkeling zien en komt evenals in het eerste halfjaar 2000 op EUR 362 miljoen uit. De personeelskosten stegen met 6,5% tot EUR 198 miljoen. Daar het aantal medewerkers in vaste dienst slechts gering steeg ten opzichte van vorig jaar (+0,7%), vloeide de stijging vooral voort uit cao-verhogingen. De andere bedrijfskosten daalden met 6,8% tot EUR 164 miljoen.

De totale bedrijfslasten van het bankbedrijf stegen met 8,2% tot EUR
198 miljoen (1e halfjaar 2000: EUR 183 miljoen). Deze stijging werd met name veroorzaakt door de cao-effecten op de personeelskosten. De overige bedrijfskosten, bleven vrijwel gelijk aan die van vorig jaar.

De lasten van het verzekeringsbedrijf namen af met 2,1% tot EUR 845 miljoen (1e halfjaar 2000: EUR 863 miljoen). De verzekeringstechnische lasten daalden met 13,3%, met name als gevolg van de verkoop van de ziektewetportefeuille. De personeels- en andere bedrijfskosten van de verzekeraar zijn gedaald ten opzichte van het eerste halfjaar 2000.

Bij SNS Reaal Invest namen de lasten met 38,1% toe tot EUR 29 miljoen (1e halfjaar 2000: EUR 21 miljoen). De groei van de lasten is het gevolg van het aanvullen van de kredietvoorzieningen tot het gewenste niveau en een stijging van de personeelskosten.

Efficiencyratio's

De efficiencyratio van het bankbedrijf verslechterde tot 70,2% (t.o.v.
1e halfjaar 2000: +1,5%-punt). De achterblijvende provisie-inkomsten werden niet in voldoende mate gecompenseerd door een lagere kostengroei.

De kosten / premieverhouding van het verzekeringsbedrijf daarentegen verbeterde en kwam uit op 29,5% (t.o.v. 1e halfjaar 2000: -/-
0,5%-punt). Het stringente beleid om de kosten in de hand te houden heeft geleid tot een daling van de bedrijfskosten ten opzichte van het eerste halfjaar 2000.

Samenstelling en groei balans

Het balanstotaal van SNS Reaal Groep is over het eerste halfjaar gestegen met 8,0%, EUR 44,1 miljard (ultimo 2000: EUR 40,9 miljard). Deze gematigde groei werd veroorzaakt door de beperkte groei van de hypotheekportefeuille alsmede de overige kredietportefeuilles en bankiers. De gematigde groei van de hypotheekportefeuille hangt mede samen met de securitisatie van een deel van de portefeuille.

Het bankbedrijf liet een groei van de balans zien van 8,5% ten opzichte van ultimo vorig jaar. Het balanstotaal van het verzekeringsbedrijf is in het eerste halfjaar met 2,8% toegenomen ten opzichte van ultimo 2000. Het balanstotaal van SNS Reaal Invest nam toe met 7,6%.

Aansprakelijk vermogen

Het aansprakelijk vermogen van SNS Reaal Groep komt per 30 juni 2001 uit op bijna EUR 2,9 miljard: een stijging van 12,0% ten opzichte van ultimo 2000. De capital ratio verbetert daarmee met 0,2%-punt ten opzichte van ultimo 2000, tot 6,5% van het balanstotaal.

Het eigen vermogen van SNS Reaal Groep steeg met EUR 39 miljoen tot EUR 1,6 miljard ten opzichte van ultimo 2000. De toevoeging van de nettowinst enerzijds en de daar tegenover staande afwaardering van zakelijke waarden binnen het verzekeringsbedrijf anderzijds, vormen hiervoor de belangrijkste verklaring.

Ondanks de aanhoudende groei van de hypotheek- en kredietportefeuille komt de BIS-ratio van het bankbedrijf uit op 11,0%. De BIS-ratio van het kernkapitaal komt uit op 7,0%. Beide ratio's voldoen hiermee ruim aan de externe doelstellingen. De solvabiliteit van het verzekeringsbedrijf was voor zowel schade als leven aan het einde van de verslagperiode bijna driemaal de wettelijke norm. SNS Reaal Groep voldoet hiermee ruimschoots aan de eisen van de externe toezichthouders.

Het fonds algemene bankrisico's bleef in het eerste halfjaar onveranderd op EUR 70 miljoen. Gezien de kwaliteit van de verstrekte kredieten en de reeds gevormde specifieke voorzieningen is toevoeging aan het fonds niet noodzakelijk.

Vooruitzichten 2001

De geconsolideerde cijfers over het eerste halfjaar van 2001 van SNS Reaal Groep tonen, inclusief de verkoop van een tweetal deelnemingen, een gematigde groei van het resultaat en het vermogen. Gezien de huidige marktomstandigheden stemt het behaalde resultaat tot tevredenheid.

Op basis van de verwachte marktontwikkelingen - onvoorziene omstandigheden voorbehouden - is de verwachting voor geheel 2001 dat de nettowinst gematigd zal stijgen.

's-Hertogenbosch, 5 september 2001

Raad van Bestuur

C.H. van den Bos
M.W.J. Hinssen

Halfjaarcijfers 2001

Geconsolideerde balans

na winstverdeling en in miljoenen euro's 30-06-2001 30-06-2000
31-12-2000


ACTIVA

Materiële vaste
activa 127 120 127 Deelnemingen 353 298
381
Beleggingen 8.880 8.243 8.
527
Hypothecaire
kredieten 23.685 21.134 22.909 Andere
kredieten 4.313 4.050 4.203 Bankiers 4.569 2.407 2.
614
Liquide
middelen 566 258 445 Overige
activa 976 982 970 Overlopende
activa 678 662 703
------ ------ ---


---
TOTAAL
ACTIVA 44.147 38.154 40.879

PASSIVA

Eigen
vermogen 1.614 1.559 1.575 Belang van derden

263 107 131

----- ----- --


---
Groepsvermogen 1.877 1.666 1.
706
Achtergestelde
schulden 938 862 799 Fonds voor algemene
bankrisico's 70 70 70
----- ----- --


---
Aansprakelijk
vermogen 2.885 2.598 2.575

Algemene
voorzieningen 214 310 263 Verzekeringstechnische
voorzieningen 7.822 7.362 7.683 Spaargelden 7.987 7.424 7.
503
Overige toevertrouwde middelen
bankbedrijf 7.111 6.098 6.494
Schuldbewijzen

12.712 10.015 11.072
Bankiers 3.621 2.390 3.
240
Overige
schulden 957 1.177 909 Overlopende
passiva 838 780 1.140
------ ------ ---


---
TOTAAL
PASSIVA 44.147 38.154 40.879

Op de halfjaarcijfers is geen accountantscontrole toegepast.

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

in miljoenen euro's en guldens 1e halfjaar 2001 1e halfjaar
2000 geheel

2


000

BATEN

Brutopremie
609 631 1.410
Opbrengst beleggingen
verzekeringsactiviteiten 153 222 444
Rentebaten bancaire
activiteiten 942 747 1.552 Provisies 37 48 92

----- ----- --


---
Omzet 1.741 1.648 3. 498
Overige
baten 87 48 141
----- ----- --


---
TOTAAL
BATEN 1.828 1.696 3.639

LASTEN

Verzekeringstechnische
lasten 594 685 1.448 Rentelasten bancaire
activiteiten 680 489 1.092 Overige rentelasten 16 17 35
Personeelskosten 198 186 395
Andere bedrijfskosten
164 176 342
Waardeverandering vorderingen bankbedrijf 12 6 25
Overige lasten 37 12 53

----- ----- --


---
TOTAAL
LASTEN 1.701 1.571 3.390


----- ----- --


---
Resultaat vóór
belastingen 127 125 249 Belastingen 34 37 66

----- ----- --


---
Groepswinst 93 88 183

Belang van
derden 3 1 4
----- ----- --


---
NETTOWINST 90 87

179

Op de halfjaarcijfers is geen accountantscontrole toegepast.

Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht (volgens indirecte methode)

na winstverdeling en in miljoenen euro's
30-6-2001 30-6-2000

BEGINSTAND KASMIDDELEN 375

615

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -/- 974 -/-
5.188
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -/- 345 -/- 230
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 1.775 5.092

------- ---------

EINDSTAND KASMIDDELEN 831

289

---


---
NETTOKASSTROOM 456 -/-

326

Veranderingen in het eigen vermogen

in miljoenen
euro's 2000/2001 1999/2000

EIGEN VERMOGEN PER 31 DECEMBER
2000/1999 1.575 1.452

Herwaarderingen -/- 47 -/- 17 Afschrijving van goodwill 1 33 Operationele nettowinst 90 87 Mutaties in aandelenkapitaal groep -- -- Overige mutaties -/- 5 4
------ ------

EIGEN VERMOGEN PER 30 JUNI
2001/2000 1.614 1.559

Op de halfjaarcijfers is geen accountantscontrole toegepast.


05 sep 01 15:01

Deel: ' Financiële cijfers eerste halfjaar 2001 SNS Reaal Groep '
Lees ook