Provincie Utrecht

Persbericht

Financiële meevallers door grenswijzigingen

18-2-2003
De grenswijzigingen rond Loosdrecht en Vianen per 1 januari 2002 betekenen een financiële meevaller voor de provincie Utrecht. Loosdrecht ging over van Utrecht naar Noord-Holland en Vianen maakte de verhuizing van Zuid-Holland naar Utrecht. Voor de begroting van de provincie Utrecht betekent een en ander een financiële meevaller van circa 2 miljoen euro.

Bij de overgang van de ene provincie naar de andere moeten heel wat dossiers worden overgedragen. Bij al die dossiers hoort over het algemeen een overdracht van budgetten. De ambtelijke diensten van de betrokken provincies hebben op dit moment het overzicht op al die verschillende budgetten en posten. Nu moet nog formeel overleg op bestuurlijk niveau gevoerd worden tussen de betrokken provincies. Daartoe werden gedeputeerde staten vandaag geïnformeerd. Gedeputeerde staten hebben kennis genomen van de stukken en zullen de commissie Bestuur en Middelen informeren over de financiële resultaten van de grenswijzigingen. In totaal komt er een jaarlijks structureel bedrag van ruim 2 miljoen gulden beschikbaar als gevolg van de grenswijzigingen. Gedeputeerde staten zullen die informatie verwerken in het Overdrachtsdocument dat het huidige college maakt voor het nieuw te vormen college na de verkiezingen van 11 maart a.s. Het huidige college zal geen voorstellen meer doen over de besteding van deze middelen. Dat wordt overgelaten aan het nieuwe college van gedeputeerde staten.

Meer informatie: Marjolein Copier, telefoon 030 258 2460 of Marjolein.Copier@provincie-utrecht.nl

Deel: ' Financiële meevallers door grenswijzigingen in Utrecht '
Lees ook