Provincie Gelderland


Financiële positie gelderse gemeenten licht verbeterd; belastingdruk toegenomen

23 juni 1999

Nr. 99-257

Uit de nota Gemeentefinanciën 1999 blijkt dat de financiële positie van de Gelderse gemeenten licht is verbeterd. De belastingdruk in Gelderse gemeenten is ten opzichte van 1998 gestegen met 6,1 procent tot gemiddeld 1.235,-- per woonruimte.

Een belangrijke oorzaak voor de verbetering van de financiële positie van de Gelderse gemeenten was de meevallende gemeentefondsuitkering. Dat had te maken met de in het gemeentefonds doorwerkende hogere rijksuitgaven.
De belastingdruk nam in 1999 toe met 6,1 procent tot gemiddeld 1.235,-- per woonruimte, inclusief inflatie en Zalmsnip'. Met ingang van 2000 zijn de gemeenten niet langer verplicht de Zalmsnip' in te zetten voor lastenverlichting. Uit de nota blijkt dat wat betreft de belastingdruk Geldermalsen de duurste gemeente is om in te wonen. Putten is voor bewoners die ook eigenaar zijn het goedkoopst, terwijl Groesbeek de voordeligste gemeente is voor bewoners die geen eigenaar zijn.

Verdeelstelsel
In 2001 worden waarschijnlijk maatregelen in het verdeelstelsel van het gemeentefonds doorgevoerd die grote gevolgen kunnen hebben voor individuele gemeenten. Het gaat om de herverdeling van onder meer het cluster wegen en water en om de financiële decentralisatie van de bijstand. In 2001 wordt bovendien het nieuwe rekentarief voor de onroerende-zaakbelastingen van toepassing.

Begrotingsscan
De Inspectie Financiën Lokale en Provinciale Overheden (IFLO) en de provincie kunnen op verzoek een begrotingsscan uitvoeren in gemeenten. Met deze scan krijgen gemeenten meer inzicht in de eigen financiële positie. Ook belicht de scan de aandachtspunten bij en de gevolgen van een eventuele artikel 12 Fvw-aanvraag.

Rioolrecht
Er is onzekerheid ontstaan over de geldigheid van verordeningen rioolrechten, als gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad en de daarop volgende uitspraak van het Gerechtshof s-Gravenhage. Het is niet duidelijk welke kosten de gemeenten door middel van rioolaansluitrechten of rioolafvoerrechten kunnen verhalen en hoe deze kosten eventueel over deze rechten moeten worden verdeeld.

Preventief toezicht
Dertien gemeenten werden in 1999 onder preventief toezicht gesteld. In zes gevallen gebeurde dat omdat de betrokken gemeenten hun begroting te laat hadden ingediend; in drie gevallen omdat de nieuw-gevormde gemeenten (Buren, Maasdriel en Zaltbommel) nog geen vastgestelde begroting hadden per 1 januari. Bij vier gemeenten speelde ook de financiële positie een rol: Geldermalsen, Nijmegen, Rheden en Winterswijk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
* de dienst REW, de heer D. Schuurman, tel. (026) 359 98 74, e-mail: d.schuurman@prv.gelderland.nl

* de afdeling Communicatie, mevr. A. Schippers, tel. (026) 359 90 17, e-mail: a.schippers@prv.gelderland.nl

Deel: ' Financiële positie Gelderse gemeenten licht verbeterd '
Lees ook