Gemeente Heerenveen

Persberichten

Financiële positie gemeente dwingt college tot maken van keuzes 30-5-2002

De beperkte groei van de economie voor de komende jaren zal een negatief effect hebben op de financiële positie van de gemeente. Toch stelt het college van burgemeester en wethouders in het Meerjarenperspectief 2003-2006 voor om te investeren op een aantal gebieden.

Voor Veiligheid wordt 400.000 euro voorgesteld, te gebruiken voor brandweerpersoneel (afgifte gebruiksvergunningen met het oog op brandveiligheid van gebouwen) en een doelmatige en eigentijdse huisvesting van het korps. Verder moet het beheer op orde, bijvoorbeeld met geactualiseerde, digitaal toegankelijke bestemmingsplannen. Daarnaast wil het college inspelen op ontwikkelingen zoals dualisme, waarbij het de bedoeling is de communicatie tussen burgers en gemeenteraad te verbeteren. Daarvoor is 150.000 euro gereserveerd. Ook voor het basis onderwijs en speciaal onderwijs is geld gereserveerd, een totaalinvestering van 1,9 miljoen euro betekent 267.000 euro op jaarbasis. Daarnaast is er de wens om niet in nieuwe projecten te investeren, maar oog te hebben voor het wegwerken van achterstallig onderhoud van bestaande wegen zoals de Marktweg-Zuid en de Koningin Julianaweg.

De gemeentelijke belastingen gaan niet meer omhoog dan vorig jaar al was afgesproken. Het college stelt daarbij vast dat de financiële bijdrage van het rijk voor een goede en verantwoorde uitvoering van het voorgenomen beleid geen gelijke tred houdt met de inspanningen die de gemeente moet leveren. Daarom zal op een aantal onderdelen een stap terug gedaan moeten worden. Dat geldt zowel voor de gehele gemeentelijke organsatie als voor de gesubsidieerde instellingen. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders gebracht tot het voorstel aan de gemeenteraad om soms pijnlijke bezuinigingen door het voeren voor in totaal 1,3 miljoen euro.

De meest in het oog springende bezuinigingen zijn: het beperken van de vervoersvoorzieningen WVG, beëindiging van de subsidie voor Mondiale bewustwording en beëindiging dan wel verlaging van subsidies voor het sociaal-cultureel werk, kinderopvang en in de cultuursector.

De laatste jaren is het waterbeheer sterk in de belangstelling gekomen. De wens voor schoon oppervlaktewater, en dus schone waterbodems, speelt daarbij een belangrijke rol. Zowel rijk als provincie hebben als doel om de nodige waterbodemsaneringen uit te voeren. Dat vraagt een bijdrage van de gemeente. Ten einde de noodzakelijke werkzaamheden te kunnen uitvoeren is met ingang van het jaar 2005 een bedrag van 75.000 euro in de begroting opgenomen. Dat bedrag zal de komende jaren nog verhoogd moeten worden om de noodzakelijke werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Deel: ' Financiële positie Heerenveen dwingt college tot maken van keuzes '
Lees ook