Gemeente Oosterhout

Financiële positie Oosterhout weer in orde

Extra accent op versterking handhaving

Uit de concept-begroting blijkt dat de financiële positie van Oosterhout, na jaren van tekorten, weer in orde is. Werd in de Perspectiefnota nog uitgegaan van een tekort in 2002 en een sluitende begroting vanaf 2003, nu is er sprake van een "structureel financieel gezond resultaat". Als gevolg hiervan is er ruimte voor nieuw beleid ter grootte van 1,2 miljoen. "Dit dankzij een financieel beleid dat zich kenmerkt door stringente afspraken, soberheid en terughoudendheid", aldus het college, dat verder opmerkt dat ook de positieve ontwikkeling van de algemene uitkering heeft bijgedragen aan de huidige financiële positie van Oosterhout.

Het Oosterhoutse college van burgemeester en wethouders legt in de concept-begroting een sterk accent op het versterken van de handhaving. Hiervoor wordt in 2002 een extra bedrag van 249.000 uitgetrokken, oplopend tot 290.000 structureel. De extra inspanning op het gebied voor handhaving is al aangekondigd in de Perspectiefnota, waarin de hoofdlijnen voor de begroting 2002 zijn uitgezet.

De extra inspanning op het gebied van handhaving kenmerkt zich door een aantal specifieke beleidsvernieuwingen.

Het verder uitbreiden van de formatie voor afgifte en handhaving van gebruiksvergunningen. Hierdoor kan de doelstelling worden bereikt dat in 2003 alle vierhonderd instellingen die in Oosterhout over zon vergunning moeten beschikken, zon vergunning ook daadwerkelijk hebben. De kosten hiervan bedragen 35.000. Overigens is eerder al besloten hiervoor tijdelijk de formatie uit te breiden; de kosten hiervan worden gedekt uit de legesopbrengsten.

Het vergroten van de capaciteit voor het verlenen en handhaving op het gebied van openbare ruimte (met name APV-vergunningen). De structurele capaciteit hiervoor zal worden opgehoogd naar 2,5 fte. Hiermee is een structurele extra uitgave van 73.000 per jaar ( 32.000 in 2002) gemoeid.

Het uitvoeren van het actieprogramma handhaving bouwregelgeving dat het ministerie van VROM samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft ontwikkeld. Op basis hiervan kan de handhaving van de bouwregelgeving adequaat worden uitgevoerd. Het is noodzakelijk de capaciteit van bouw- en woningtoezicht uit te breiden. De extra lasten hiervan bedragen op jaarbasis 182.000

Overig nieuw beleid

In de concept-begroting formuleren b. en w. overigens ook nog op andere beleidsterreinen nieuwe initiatieven. Voor een deel vloeien die voort uit de Perspectiefnota. Het gaat dan onder andere om:

Het verbeteren van de aantrekkelijkheid van de gemeente als werkgever, bijvoorbeeld door het verbeteren van de mogelijkheden voor kinderopvang. Op die manier wil de gemeente concurrerend zijn met andere werkgevers. De kosten hiervan belopen 62.000 op jaarbasis.

Door de openingstijden van het meldpunt openbare ruimte te verruimen en een koppeling te maken tussen de telefooncentrale op het stadhuis en een zogenaamd voice-response-systeem, kan de dienstverlening aan de burgers worden verbeterd. Voor een inventarisatie van dit laatste systeem is een bedrag van 22.000 nodig. Voor de ontwikkeling van Internet is in de begroting 2001 al structureel budgettaire ruimte gecreëerd.

B. en w. stellen voor 40.000 vrij te maken voor het opstellen van een plan voor de definitieve herinrichting van het Slotjesveld en omgeving (Slotjespark). Hiermee wordt uitvoering gegeven aan doelstelling uit het collegeakkoord en wordt ingespeeld op de kernopgave uit de Stadsvisie om in Oosterhout te komen tot een "parkenreeks".

Er wordt voorgesteld extra geld uit te trekken - 38.000 voor de versterking van de, regionaal aangestuurde, geneeskundige hulpverlening bij ongelukken en rampen. Tevens wordt, in het kader van de rampenbestrijding, een bedrag van

2.000 opzij gezet voor een abonnement op de diensten van een call-center (publieksvoorlichting bij rampen).

Het college wil alvast 200.000 opzij zetten voor de bekostiging van initiatieven die voortvloeien uit notas die volgens planning nog dit jaar door de raad moeten worden vastgesteld. Het gaat dan om het masterplan ouderen, de cultuurnota en de nota toerisme en recreatie.

Voor het afsluiten van de binnenstad buiten winkeltijden met automatische palen is een bedrag van 35.000 per jaar nodig. Deze oplossing komt in aanvulling op het eerdere, dit najaar uit te voeren plan om de binnenstad af te sluiten met palen die met de hand verwijderbaar zijn.

Het actualiseren van de hondenuitlaatkaart van de gemeente Oosterhout, op de wijze zoals dat onlangs voor de Beemdenbuurt is gebeurd. Dit vergt een eenmalige extra uitgave van 25.000 in 2002.

Extra inzet (kosten 29.000 per jaar) voor activiteiten op het gebied van handhaving leerplicht.

Om de externe oriëntatie van de gemeente te versterken, wordt voorgesteld deel te nemen aan het Platform Middelgrote Gemeenten, dat bestaat uit gemeenten gelegen onder de rook van een centrumgemeente, hetgeen gevolgen heeft voor de algemene uitkering. Samenwerking maakt de positie naar de mening van het college sterker. Deelname aan het platform vraagt om een extra structurele uitgave van 5.000.

Doorwerking eerdere besluiten

Daarnaast is het nodig, aldus het college, in de begroting extra ruimte te reserveren voor de structurele doorwerking van besluiten die de raad in de loop van 2001 heeft genomen en die in het meerjarenbeeld niet waren voorzien. Meer specifiek gaat het dan om:

uitbreiden parkeervergunningengebied met "de schil". De extra structurele lasten hiervan verstrekken van vergunningen, handhaving, verwerking kosten 52.000 op jaarbasis;

de extra middelen voor het Filmtheater - 23.000 op jaarbasis waartoe de raad in het kader van de discussie over de toekomst van Theater De Bussel heeft besloten;

de kosten van de voorgenomen fusie van het Streekarchivariaat. De meerkosten hiervan hangen af van de uiteindelijke keuze. Aansluiten bij het archief in Tilburg kost 16.000 extra, instemmen met de fusie van de twee regionale streekarchieven vergt een extra financiële inspanning van 68.000. B. en w. vinden het verantwoord als meerkosten 45.000 te ramen;

kosten als gevolg van het inzetten van extra capaciteit bij de verwerking van bijstandsuitkeringen in verband met het nieuwe belastingstelsel. In totaal 59.000;

kosten voor de tijdelijke huisvesting van peuterspeelzaal t Achterommetje. In 2002 is hiervoor een bedrag van 19.000 nodig.

Oplossen knelpunten

Tenslotte resteert dan nog een aantal knelpunten, vaak veroorzaakt door externe ontwikkelingen. Ook hiervoor willen b. en w. maatregelen treffen:

een eenmalige "kwaliteitsinjectie" ter grootte van 250.000 voor het oplossen van een aantal knelpunten binnen de organisatie. Het gaat dan vooral om het verbeteren van de projectleiding en tijdelijke inzet voor eenmalige activiteiten;

voor het uitvoeren van het Waterplan en het systeem van integraal beheer van de openbare ruimte is een eenmalige bijdrage van 250.000 nodig. Dit bedrag zal ten laste worden gebracht van de Vrije Reserve;

het college stelt voor het bedrag dat in de algemene uitkering is opgenomen als compensatie voor de gestegen kosten van leefvoorzieningen binnen de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) in zijn geheel aan deze begrotingspost toe te wijzen. Het gaat dan om een bedrag van 72.000. Vervolgens resteert nog een gemeentelijk tekort op deze uitgavenpost van 65.000. B. en w. willen in 2002 onderzoeken hoe deze frictie, door een wijziging in het beleid, kan worden opgelost. Maar omdat van dat onderzoek in 2002 nog geen resultaten te verwachten zijn, wordt tevens voorgesteld voor dat jaar het budget voor leefvoorzieningen Wvg eenmalig met 62.000 te verhogen;

het college stelt voor in 2002 een bedrag van 150.000 beschikbaar te stellen voor het tijdelijk oplossen van de financiële problemen bij de Stichting Peuterspeelzalen Oosterhout (SPO). Dat gebeurt in afwachting van de uitkomsten van overleg tussen gemeente en SPO over een structurele oplossing van het financiële probleem.

Investeringen

Burgemeester en wethouders hanteren in de begroting 2002 een nieuwe systematiek voor de investeringsplanning. In de Perspectiefnota 2002-2005 is vastgelegd dat met ingang van 2005 het jaarlijkse investeringsniveau wordt gemaximeerd op 10 miljoen ( 4,5 miljoen). B. en w. hebben nu besloten om dat investeringsplafond reeds nu te hanteren, zij het dat het iets naar boven is bijgesteld. Voor investeringen in het jaar 2002 is 5 miljoen beschikbaar.

Voor een aantal beleidsproducten wordt in de nieuwe systematiek jaarlijks een structureel investeringsniveau vastgesteld. Het gaat dan om de producten wegen; economie en bedrijvigheid; sport; openbaar groen; riolering en waterzuivering; informatisering; accommodatiebeheer instellingen; accommodatiebeheer gemeentelijke gebouwen; en onderzoek en inventarisaties. In totaal is voor de beleidsproducten 4.340.000 gereserveerd. Voor investeringen die niet tot deze beleidsproducten behoren is een investeringsniveau vastgesteld in de vorm van één stelpost van 660.000.

Het feitelijke investeringsniveau ligt overigens in 2002 aanzienlijk hoger, omdat extra investeringsruimte is gecreëerd ten laste van de algemene reserve. Het gaat dan om een bedrag van 8,9 miljoen. Van dat bedrag wil het college in 2002 de volgende zaken aanpakken:

Statendamweg ( 1,1 miljoen);

reconstructie en fietsenstalling Markt ( 2,3 miljoen);

dijkverbetering Wilhelminakanaal ( 0,4 miljoen):

verbouwing stadhuis (5,1 miljoen in 2002 en 1,2 miljoen in 2003).

Procedure

De Oosterhoutse gemeenteraad zal de concept-begroting behandelen in zijn vergaderingen van maandag 5 en donderdag 8 november 2001.

Oosterhout, 20 september 2001

Deel: ' Financiële positie Oosterhout weer in orde '
Lees ook