ERNST AND YOUNG

'Financiële rapportage dreigt geloofwaardigheid te verliezen'

ERNST & YOUNG.ER JONGSTE HOOGLERAAR ERASMUS UNIVERSITEIT

'FINANCIELE RAPPORTAGE DREIGT GELOOFWAARDIGHEID TE VERLIEZEN'

De werkelijke waarde van een onderneming is vaak veel groter dan de balans aangeeft. Zo heeft Microsoft een balanswaarde van 28.4 miljard dollar (medio .99), terwijl de beurswaarde 460.3 miljard bedroeg. Slechts zes procent van de werkelijke waarde van Microsoft is dus in de balans terug te vinden. Volgens prof dr Auke de Bos RA (33) is dit te verklaren uit het ontbreken van cijfers over het .intellectueel kapitaal.: van de kennis van werknemers tot de waarde van de databases en een merk. Als er geen instrumenten worden gevonden om het intellectueel kapitaal te meten en op te nemen in de balans, verliest de financiele rapportage elke geloofwaardigheid, meent De Bos. Dat zei hij gisteren in zijn rede bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de Bedrijfseconomie aan de Faculteit der Rechtgeleerdheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De Bos, medewerker van advies- en accountancyorganisatie Ernst & Young, is nu de jongste hoogleraar van de Erasmus Universiteit.

'Het verschil tussen de balanswaarde en de beurswaarde wordt ook wel aangeduid als de waarde-kloof. Deze waardekloof geeft de waarde van het ontastbare, het zogenaamde IC (Intellectual Capital) weer. Het IC van Microsoft is bijvoorbeeld de technische vinding, bij Coca-Cola is dit het merk en bij Getronics zijn het de mensen', aldus De Bos. 'Doordat ondernemingen steeds kennisintensiever worden, wordt deze waardekloof bij steeds meer bedrijven aangetroffen.' Onderzoek onder 45 grote beursgenoteerde ondernemingen wees uit dat de gemiddelde beurs-waarde het drievoudige was van het vermogen volgens de balans. Toch biedt met name de balans-post .immateriële vaste activa. wel degelijk mogelijkheden om intellectueel kapitaal als goodwill en onderzoekskosten op te voeren, stelt De Bos. Dat gebeurt nog veel te weinig. De enige uitzondering in Nederland op deze te voorzichtige verwerkingswijze van immateriële activa zijn de uitgevers Reed Elsevier, VNU en Wolters Kluwer. Zij zijn begin jaren negentig gestart met de activering van de door hun gekochte uitgaverechten.

Technolease
Het waarderen van het IC in de balans is van groot belang voor vragen rond het bedrijfsbeheer, bij financieringsvraagstukken en bij financiële constructies (vgl de discussie in ons land rond de technolease). Voor die waardering bestaan dus mogelijkheden. De Bos noemt ook enkele andere instrumenten om het intellectueel kapitaal van een onderneming tot uitdrukking te brengen. Zo is er de Skandia Navigator en het Deens Model van Intellectual Capital Accounts.

Pilotonderzoek
In Nederland is onder meer door Ernst & Young een pilotonderzoek verricht voor het Ministerie van Economische Zaken. Ernst & Young stelt voor om in een bijlage in de jaarrekening zowel financiële als niet-financiële gegevens over intellectueel kapitaal op te nemen. De Bos wijst er op dat aanpassing van de externe financiële verslaggeving wel vraagt om verandering in wet- en regelgeving. Hij verbaast zich over de Memorie van Toelichting op artikel 365 Boek 2 BW waarin staat: 'Zoals bekend plegen de immateriële activa wegens hun moeilijk grijpbare waarde met een zeker wantrouwen te worden bejegend. Het achterwege latren van activering zal niet zelden de voorkeur verdienen.' De Bos vraagt zich af of dit uitgangspunt nog wel hout snijdt. 'De maatschappij is immers mede als gevolg van de monderne informatie- en communicatie-technologie enorm veranderd. Dit vraagt om een aanpassing van de financiële verslaggeving', aldus de kersverse hoogleraar.

Einde bericht

Deel: ' Financiële rapportage dreigt geloofwaardigheid te verliezen '
Lees ook