Eriks NV

P E R S B E R I C H T

 

Van Directie ERIKS group nv
Telefoon 072 54 75 888
Datum 27 februari 2003
Betreft FINANCIËLE RESULTATEN 2002 ERIKS-GROEP ERIKS MAAKT VERWACHTINGEN WAAR
FINANCIËLE RESULTATEN (in EUR mln.)
2002 2001 Mutatie
- Omzet 358,1 339,6 +5,5%
- Autonome groei, exclusief valutaschommelingen -2,3% -1,4%
- Bedrijfsresultaat 21,3 22,6 -5,7%
- Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór amortisatie goodwill 12,7 14,5 -13,0%
- Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 10,7 13,3 -19,8% RATIO'S

- Bedrijfsresultaat in % van de omzet 6,0 6,7
- Bedrijfsresultaat in % van het gemiddeld netto geïnvesteerd vermogen 21,1 24,9
- Rentedekking ratio 9,8 11,0
- Bij dividend volledig in aandelen:
. groepsvermogen/totaal geïnvesteerd vermogen 65% 66% . groepsvermogen -/- immateriële activa/totaal vermogen (solvabiliteitsratio) 38% 43%
- Bij dividend volledig in contanten:
. groepsvermogen/totaal geïnvesteerd vermogen 63% 64% . groepsvermogen -/- immateriële activa/totaal vermogen (solvabiliteitsratio) 34% 38% GEGEVENS PER GEWOON AANDEEL VAN NOMINAAL EUR 1,= (x EUR 1,=) 2002 2001 Mutatie Nettoresultaat 2,99 5,05* -40,8% Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór amortisatie goodwill 3,53 4,14 -14,7% Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 2,99 3,80 -21,3% Kasstroom uit gewone bedrijfsuitoefening 5,10 5,62 -9,3% Eigen vermogen 22,94 21,90 Gewogen jaargemiddelde aantal uitstaande gewone aandelen 3.581.334 3.514.200 Totaal aantal uitstaande aandelen 3.629.287 3.514.200
* Het nettoresultaat per aandeel over 2001 werd voor EUR 1,25 positief beïnvloed door bijzondere baten.
Noot:
voor nadere informatie kunt u zich richten tot de heer Kreuger, CEO en/of de heer J.G. de Boer, CFO
Pagina 1 / 11


P E R S B E R I C H T

VOORSTEL DIVIDEND 2002
Aan de aandeelhouders wordt in de vergadering van 15 mei 2003 voorgesteld 50,8% van het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening ter beschikking te stellen als dividend. Om de financiering van de beoogde groei te ondersteunen wordt, evenals vorig jaar, aan de aandeelhouders een dividend naar keuze in contanten of in aandelen ten laste van de reserves voorgesteld. Het contante dividend bedraagt EUR 1,50 per aandeel van EUR 1,= nominaal. De waarde van het voorgestelde dividend in aandelen zal 2 à 4% hoger zijn dan de waarde van het dividend in contanten. De vaststelling van het dividend in aandelen zal plaatsvinden 1 dag na afloop van de keuzeperiode op basis van de gemiddelde koers van het aandeel gedurende de laatste 5 beursdagen van die keuzeperiode welke op 4 juni 2003 eindigt.
De betaalbaarstelling van het dividend, contant dan wel in aandelen, vindt plaats op 10 juni 2003. KORT VERSLAG OVER HET JAAR 2002
Kernpunten 2002
Financieel

- Zie het vermelde op pagina 1/1.

- Ondanks de wereldwijde economische neergang . is de omzet op niveau gebleven
. zijn de marktaandelen in diverse regio's en segmenten toegenomen . is het bedrijfsresultaat in procenten van het gemiddeld netto geïnvesteerd vermogen (rentabiliteit) van 21,1% boven de gedefinieerde doelstelling (20%) uitgekomen. Organisatorisch

- De ondernemingen van de cluster ERIKS Aandrijftechniek Benelux zijn, ter verbetering van de commerciële en operationele samenwerking, per begin 2002 in de clusters ERIKS Nederland en ERIKS België opgenomen.

- Er zijn belangrijke stappen voorwaarts gemaakt met de integratie van de in de jaren 2000 en 2001 overgenomen ondernemingen.

- Uitbreiding van de directie van ERIKS group nv van drie naar vier personen om de beoogde groei te kunnen realiseren en beheersen.
Expansie, markt- en productontwikkeling

- Er is grote voortgang geboekt met de implementatie van het gewijzigde distributieconcept (voorwaartse integratie) in Nederland en België.
- Ter ondersteuning van deze implementatie:
. overname van de Baudoin-groep in België met 10 vestigingen (per 1 januari 2002) . overname van Van Eyle & Ruygers bv in Nederland met 6 vestigingen (per 1 januari 2003).
- Door vorenstaande overnames is een belangrijke marktpositie in de kernactiviteit Gereedschappen en Onderhoudsproducten opgebouwd en de positie in de `onderhoudsmarkt' aanzienlijk versterkt.

- Ontwikkeling en aanbieden van een breed assortiment logistieke diensten (EASY ORDER SYSTEM).

- Uitbreiding van de technische dienstverlening. Financiering

- Uitbreiding van de financiële middelen door het verkrijgen van een extra kredietfaciliteit en het wijzigen van het dividendbeleid (stockdividend). Infrastructureel

- Verbetering en vernieuwing van de te onderscheiden bedrijfsinformatiesystemen.
- Voorbereiding van nieuwe huisvesting en logistieke inrichting voor de vestigingen in Alkmaar, Roermond en Puchheim (Duitsland) nagenoeg afgerond. Management Development

- Het geïmplementeerde MD-programma bewijst volledig haar waarde. Pagina 2 / 11


P E R S B E R I C H T

WINST- EN VERLIESREKENING (zie bijlage 1.)
Omzet
ERIKS ondervindt in alle regio's de gevolgen van de lagere industriële productie. De omzet over het jaar 2002 ad EUR 358,1 mln. is ten opzichte van 2001 met 5,5% toegenomen (+EUR 18,5 mln.). Deze toename is als volgt nader te specificeren:

- toename van de omzet met EUR 44,1 mln. als gevolg van de in de loop van 2001 gerealiseerde overnames en de overname van de Baudoin-groep per 1 januari 2002;
- afname van de omzet met EUR 12,5 mln. als gevolg van de verkoop van Aircool Nederland per 1 oktober 2001;

- een negatieve autonome groei van EUR 7,5 mln., ofwel -2,3%;
- een afname van EUR 5,6 mln. (1,7%) als gevolg van lagere omrekenkoersen. Autonome groei per kwartaal t.o.v. de overeenkomstige kwartalen 2001: 1e kwartaal 2002: -7,4%
2e kwartaal 2002: -3,7%
3e kwartaal 2002: +1,4%
4e kwartaal 2002: +0,9%
De gerealiseerde omzet kan als volgt gedetailleerd worden weergegeven (in EUR mln.): 2002 2001 Wijziging Autonome groei in % in % (excl. valuta- schommelingen) Per cluster
ERIKS Nederland 145,3 144,2 0,8 -0,3 ERIKS België 96,3 58,2 65,5 -5,3 ERIKS Duitsland 62,3 63,0 -1,1 -3,3 ERIKS Frankrijk 23,8 23,9 -0,1 -0,1
_______ _______ ------------ ------------ ERIKS Europa 327,7 289,3 13,3 -2,0
------------ ------------ ------------ ------------ ERIKS USA 22,8 27,9 -18,3 -2,5 ERIKS Zuidoost-Azië 7,6 9,9 -23,2 -12,9 Aircool Nederland - 12,5 - -
_______ _______ 358,1 339,6 5,5 -2,3 ======= ======= ======= ======= Per kernactiviteit
Afdichtingstechniek 92,0 97,9 -6,0 -1,6 Aandrijftechniek 132,3 121,2 9,2 -2,5 Stromingstechniek 81,8 83,0 -1,4 -2,9 Industriële kunststoffen 21,0 19,6 7,1 -2,9 Gereedschappen en Onderhoudsproducten 31,0 5,4 474,0 +0,7 Koudetechniek en Klimaatbeheersing - 12,5 - -
_______ _______ 358,1 339,6 5,5 -2,3 ======= ======= ======= ======= Pagina 3 / 11


P E R S B E R I C H T

Wijziging Autonome groei 2002 2001 in % in % incl. valuta- schommelingen Naar type afnemer
Onderhoud (rechtstreeks) 156,5 118,1 32,5 0,0 OEM (Original Equipment Manufacturers) 131,6 132,4 -0,6 -4,1 Installatiebedrijven en projecten 25,3 37,5 -32,5 -13,1 Wederverkopers en export 44,7 51,6 -13,4 -8,1
_______ _______ 358,1 339,6 5,5 -4,0 ======= ======= ======= ======= Met name de omzet aan OEM-afnemers en installateurs is afgenomen en veel industriële projecten zijn uitgesteld of gaan niet door. De overname van de Baudoin-groep heeft het aandeel in de sector Onderhoud doen toenemen. In deze sector is het niveau van de omzet gehandhaafd. Ten eerste omdat deze sector minder conjunctuurgevoelig is en ten tweede omdat ERIKS marktaandeel heeft weten te winnen.
BEDRIJFSRESULTAAT
Door de lagere omzetten en de toename van met name de gemiddelde salariskosten, staat de winstgevendheid onder druk. Bij alle ondernemingen zijn en worden maatregelen getroffen om zich aan de mindere economische bedrijvigheid aan te passen. Mede door een verdere stroomlijning van de administratieve en logistieke processen zijn belangrijke besparingen gerealiseerd. Ook de aansturing van de commerciële afdelingen wordt aangepast aan de verslechterde economische omstandigheden. Het beleid is en blijft de commerciële slagkracht van de ondernemingen op niveau te houden en daar waar mogelijk te verbeteren.
Het bedrijfsresultaat in procenten van het gemiddeld netto geïnvesteerd vermogen over het jaar 2002 bedraagt 21,1% (2001: 24,9%). Deze ratio voldoet geheel aan de gedefinieerde doelstelling van 20%. Naar cluster blijven de rendementen bij ERIKS België en ERIKS Zuidoost-Azië achter op de voor het jaar 2002 gestelde interne normen. Alle clusters, met uitzondering van ERIKS Zuidoost-Azië, hebben positieve resultaten behaald.
BELASTING OP HET RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING De belastingdruk bedraagt 35,9% (2001: 31,7%). In 2001 kon nog gebruik worden gemaakt van openstaande compensabele verliezen.
HOOFDUITGANGSPUNTEN VOOR HET JAAR 2003
Bijna alle ondernemingen binnen de ERIKS-groep zijn operationeel redelijk tot goed op orde en kunnen een bijdrage leveren aan de realisatie van de gedefinieerde doelstellingen. Met de integratie van de in de afgelopen drie jaar overgenomen ondernemingen zijn belangrijke stappen voorwaarts gemaakt. Bij enkele ondernemingen, waar de groei en winstgevendheid niet aan de gestelde criteria voldoen, zijn verbeteringstrajecten opgestart.
Voor de groep als geheel zijn de hoofduitgangspunten voor het komend jaar:
- realisatie van autonome groei in alle regio's door vergroting van het marktaandeel;
- het actief in de markt neerzetten van de ontwikkelde logistieke concepten;
- verdere uitwerking van het distributieconcept in Nederland en België;
- het beschikken over een krachtig (internationaal) productmanagement over de gehele groep en verdere professionalisering van de marketingfunctie;
- verdere optimalisering van de integratie van de in de laatste jaren overgenomen ondernemingen; Pagina 4 / 11


P E R S B E R I C H T


- voorbereiden van de verdere expansie in Europa conform de gedefinieerde roll-out strategie, hetgeen tot wezenlijke overnames in 2004 e.v. moet leiden;
- het vinden van partners die ervoor kunnen zorgen dat in de Verenigde Staten en Zuidoost-Azië voldoende omvang kan worden verkregen;

- modernisering en optimalisatie van de per cluster in gebruik zijnde bedrijfsinformatiesystemen en kantoorautomatisering;

- verder uitvoering geven aan het ontwikkelde financieringsplan;
- voortgang in de realisatie van de nieuwbouwplannen met bijbehorende logistieke inrichting in Alkmaar (ERIKS bv), Roermond (Flexion bv) en Maisach, Duitsland (Schötz Industrietechnik GmbH).
VERWACHTE GANG VAN ZAKEN
Reeds twee jaar bestaat er grote onduidelijkheid over de ontwikkeling van de bedrijvigheid in de algemene industrie. In bijna alle marktsegmenten is de industriële productie aanzienlijk gedaald. Tot op heden zijn er nog geen signalen die aanleiding geven te veronderstellen dat de economische bedrijvigheid zal verbeteren en of dat deze misschien zelfs nog verder zal afnemen. Dit alles in acht nemende is het niet mogelijk een verwachting voor het gehele jaar 2003 uit te spreken. Wel hebben wij, uitgaande van de huidige marktomstandigheden, de volgende doelstellingen voor het jaar 2003 geformuleerd:

- realisatie van een beperkte autonome groei door met name het vergroten van de marktaandelen. Inclusief de verkregen omzet door de overname van Van Eyle & Ruygers bv zal de omzet over 2003 dan op EUR 395 à 400 miljoen uitkomen;

- door het nemen van kostenbesparende maatregelen en het verbeteren van de effectiviteit van de organisatie wordt een bedrijfsresultaat van 6 procent nagestreefd. Wij zijn ervan overtuigd dat, wanneer de economische omstandigheden verbeteren, de ERIKS-groep hiervan ten volle zal profiteren.
FINANCIËLE AGENDA
28 maart 2003 Publicatie jaarverslag 2002. 15 mei 2003 Algemene Vergadering van Aandeelhouders te Alkmaar. Publicatie cijfers eerste kwartaal 2003. 19 mei 2003 1e Notering ex-dividend. 19 mei t/m 4 juni 2003 Keuzeperiode.
5 juni 2003 Vaststelling van het aantal dividendrechten dat recht geeft op 1 nieuw (certificaat van) aandeel. 10 juni 2003 Betaalbaarstelling dividend en levering (certificaat van) aandeel. 27 augustus 2003 Publicatie halfjaarcijfers 2003. 13 november 2003 Publicatie cijfers negen maanden 2003. 26 februari 2004 Publicatie jaarcijfers 2003. 13 mei 2004 Algemene Vergadering van Aandeelhouders te Alkmaar. Publicatie cijfers eerste kwartaal 2004. PROFIEL
ERIKS group nv is de Nederlandse houdstermaatschappij van een groep technische handels- ondernemingen. Sinds 1977 is ERIKS group nv aan de Officiële markt van de effectenbeurs van Euronext Amsterdam (Euronext N.V.) genoteerd.
De ERIKS-groep bestaat thans uit meer dan 40 groepsmaatschappijen met vestigingen in negen landen. Het geografisch zwaartepunt van de activiteiten ligt in West-Europa (Nederland, België, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk). Daarnaast heeft zij vestigingen in de Verenigde Staten en Zuidoost-Azië (Singapore en Maleisië).
Het streven van de ERIKS-groep is een leidende marktpositie in West- en Midden-Europa op te bouwen om aldus een `Europese speler' van formaat te worden. Tevens wil de ERIKS-groep, voor Pagina 5 / 11


P E R S B E R I C H T

zover dit bijdraagt aan haar positie in Europa, direct of indirect aanwezig zijn in de Verenigde Staten en Zuidoost-Azië.
De ERIKS-groep kenmerkt zich als een door kennis en toegevoegde waarde gedreven handelsonderneming. De activiteiten van de groep bestaan uit de inkoop, opslag, veredeling, distributie en verkoop van een hoogwaardig en breed assortiment van werktuigbouwkundige componenten. Met een sterk ontwikkelde technische en logistieke dienstverlening en kennis van producten en toepassingen worden alle bedrijfstakken van de industrie bediend. Het bieden van toegevoegde waarde door een breed en diep productassortiment, kennis, veredeling, logistieke diensten en het dicht bij de afnemers aanwezig zijn, staan bij alle activiteiten voorop. De groep levert aan meer dan 50.000 klanten, heeft een assortiment van meer dan 500.000 artikelen en betrekt haar producten bij een groot aantal gekwalificeerde leveranciers. Het huidige assortiment is verdeeld in 6 kernactiviteiten en de daarin opgenomen productgroepen: Afdichtingstechniek (dynamische dichtingen en rubbertechniek, flensafdichtingen) Aandrijftechniek (hydrauliek, pneumatiek, elektrische en mechanische aandrijftechniek, lagertechniek)
Stromingstechniek (afsluiters en instrumentatie, kunststof leidingsystemen, slangen en toebehoren)
Industriële kunststoffen
Gereedschappen en Onderhoudsproducten
Technische en logistieke dienstverlening (direct gerelateerd aan vorenstaande productgroepen). Uitgebreide informatie over de ERIKS-groep is te vinden op onze website www.eriks.com

Pagina 6 / 11


P E R S B E R I C H T

Bijlage 1.

WINST- EN VERLIESREKENING (in EUR mln.)
2002 2001
___________________ ___________________ in % in % Netto-omzet 358,1 100,0 339,6 100,0 ======= ======= ======= ======= Bedrijfsresultaat 21,3 6,0 22,6 6,7 Financiële baten en lasten -1,5 -0,5 -1,3 -0,4
_______ _______ _______ _______ Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen 19,8 5,5 21,3 6,3 Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -7,1 -2,0 -6,7 -2,0
_______ _______ _______ _______ Groepsresultaat na belasting en vóór amortisatie goodwill 12,7 3,5 14,6 4,3 Aandeel derden - - -0,1 -
_______ _______ _______ _______ Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór amortisatie goodwill 12,7 3,5 14,5 4,3 Amortisatie goodwill -2,0 -0,5 -1,2 -0,4
_______ _______ _______ _______ Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 10,7 3,0 13,3 3,9
----------- ======= ----------- ======= Buitengewone baten minus lasten - 5,6 Belastingen hierover - -1,2
_______ _______ Buitengewoon resultaat na belastingen - 4,4
----------- -----------
_______ _______ Nettoresultaat 10,7 17,7 ======= ======= Gemiddeld aantal medewerkers 1.879 1.694

Pagina 7 / 11


P E R S B E R I C H T

Bijlage 2.

GECONSOLIDEERDE BALANS (vóór voorstel winstbestemming) In EUR mln. 31-12-2002 31-12-2001
___________________________ ________________________ Vaste activa
Immateriële vaste activa 27,8 19,7 Materiële vaste activa 25,4 23,2 Financiële vaste activa 0,7 0,7
_______ _______ 53,9 43,6 Vlottende activa en kortlopende schulden
Werkkapitaal (voorraden, handelsdebiteuren
en leveranciers) 90,7 85,0 Overige vorderingen 4,0 4,1 Overige kortlopende schulden -19,8 -16,7
_______ _______ 74,9 72,4
_______ _______ 128,8 116,0 ======= ======= Gefinancierd met:
Bankiers 29,2 23,2 Langlopende schulden 3,7 1,6 Voorzieningen 12,5 14,1 Groepsvermogen 83,4 77,1
_______ _______ Totaal geïnvesteerd vermogen 128,8 116,0 ======= ======= Totaal vermogen* 146,3 134,5 ======= =======
* (Totaal vermogen = totaal geïnvesteerd vermogen + leveranciers + overige kortlopende schulden -/- immateriële vaste activa.)
(Netto geïnvesteerd vermogen = totaal geïnvesteerd vermogen -/- immateriële vaste activa -/- financiële vaste activa -/- verwacht contant dividend.)
GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT
In EUR mln. 2002 2001 Kasstroom uit gewone bedrijfsuitoefening 18,3 19,8 Buitengewoon resultaat na belastingen - 4,4 Mutatie bedrijfsfinanciering (incl. minderheidsbelang van derden) 5,1 3,6
_________ _________ Kasstroom uit operationele activiteiten 23,4 27,8 Kasstroom uit investeringsactiviteiten -23,6 -20,6 Kasstroom uit financieringsactiviteiten -5,1 -8,3
_________ _________ Saldo kasstroom -5,3 -1,1 Inbreng uit acquisities/deconsolidatie -0,7 2,3
_________ _________ Wijziging liquide middelen -6,0 1,2 ========= ========= Pagina 8 / 11


P E R S B E R I C H T

Bijlage 3. RESULTATEN PER KWARTAAL 2002 (in EUR mln.)
2002
---
1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal
_______________ _______________ _______________ _______________ in % in % in % in %

Omzet 91,1 100,0 90,4 100,0 88,0 100,0 88,6 100,0 ===== ======= ===== ======= ===== ======= ===== ======= Bedrijfsresultaat 5,7 6,3 5,7 6,3 5,2 5,9 4,7 5,3 Financiële baten en lasten -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,4 -0,5 -0,5 -0,6
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
vóór belastingen 5,4 6,0 5,4 6,0 4,8 5,4 4,2 4,7 Belastingen -1,8 -2,1 -2,0 -2,2 -1,7 -1,9 -1,6 -1,8
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ Groepsresultaat na belastingen 3,6 3,9 3,4 3,8 3,1 3,5 2,6 2,9 Aandeel derden - - - - -0,1 -0,1 0,1 0,1
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
vóór amortisatie goodwill 3,6 3,9 3,4 3,8 3,0 3,4 2,7 3,0 Amortisatie goodwill -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 3,1 3,4 2,9 3,3 2,5 2,9 2,2 2,5
-------- -------- -------- -------- -------- -------- ------- -------- Buitengewone baten minus lasten - - - - - - - - Belastingen hierover - - - - - - - -
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ Buitengewoon resultaat na belastingen - - - - - - -
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ Nettoresultaat 3,1 3,4 2,9 3,3 2,5 2,9 2,2 2,5 ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== Gemiddeld aantal medewerkers 1.909 1.885 1.865 1.857 De bedragen zijn herleid tegen de koersen per 31 december 2002. Pagina 9 / 11


P E R S B E R I C H T

Bijlage 4.

RESULTATEN PER KWARTAAL 2001 (in EUR mln.)
2001
---
1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal
_______________ ________________ ________________ _______________ in % in % in % in %

Omzet 87,5 100,0 90,5 100,0 83,1 100,0 78,5 100,0 ===== ======= ===== ======= ===== ======= ===== ======= Bedrijfsresultaat 6,1 7,0 6,6 7,3 5,0 6,0 4,9 6,3 Financiële baten en lasten -0,2 -0,3 -0,4 -0,4 -0,4 -0,5 -0,3 -0,4
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
vóór belastingen 5,9 6,7 6,2 6,9 4,6 5,5 4,6 5,9 Belastingen -1,8 -2,1 -1,9 -2,1 -1,5 -1,8 -1,5 -2,0
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ Groepsresultaat na belastingen 4,1 4,6 4,3 4,8 3,1 3,7 3,1 3,9 Aandeel derden - - - - - - -0,1 -
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
vóór amortisatie goodwill 4,1 4,6 4,3 4,8 3,1 3,7 3,0 3,9 Amortisatie goodwill -0,2 -0,2 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,2 -0,3
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 3,9 4,4 3,9 4,4 2,7 3,3 2,8 3,6
-------- -------- -------- -------- -------- -------- ------- -------- Buitengewone baten minus lasten 3,7 1,9 Belastingen hierover -1,2 -
_____ _____ Buitengewoon resultaat na belastingen 2,5 2,9 1,9 2,4
-------- -------- -------- --------
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ Nettoresultaat 6,4 7,3 3,9 4,4 2,7 3,3 4,7 6,0 ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== Gemiddeld aantal medewerkers 1.654 1.706 1.706 1.664 De bedragen zijn herleid tegen de koersen per 31 december 2001. Pagina 10 / 11


P E R S B E R I C H T

Bijlage 5.

FINANCIËLE GEGEVENS PER CLUSTER (x EUR 1.000)
2002 2001 ERIKS Nederland
Omzet 145.246 144.141 Bedrijfsresultaat 11.008 11.029 Netto geïnvesteerd vermogen ultimo 34.477 40.227 Gemiddeld aantal medewerkers 713 738 ERIKS België
Omzet 96.289 58.244 Bedrijfsresultaat 4.834 3.909 Netto geïnvesteerd vermogen ultimo 32.812 21.794 Gemiddeld aantal medewerkers 565 324 ERIKS Duitsland
Omzet 62.312 63.005 Bedrijfsresultaat 3.908 4.617 Netto geïnvesteerd vermogen ultimo 15.350 15.605 Gemiddeld aantal medewerkers 296 285 ERIKS Frankrijk
Omzet 23.817 23.850 Bedrijfsresultaat 1.532 1.545 Netto geïnvesteerd vermogen ultimo 5.872 5.184 Gemiddeld aantal medewerkers 132 129 Overige clusters: ERIKS USA, ERIKS Zuidoost-Azië,
(Aircool Nederland 9 md. 2001)
Omzet 30.480 50.343 Bedrijfsresultaat 388 1.733 Netto geïnvesteerd vermogen ultimo 8.868 10.806 Gemiddeld aantal medewerkers 158 202 ERIKS group nv en onroerendgoedmaatschappijen
(Nederland)
Bedrijfsresultaat -325 -202 Netto geïnvesteerd vermogen ultimo 2.956 2.031 Gemiddeld aantal medewerkers 15 16 Pagina 11 / 11
---- --

Deel: ' Financiele resultaten 2002 ERIKS-groep '
Lees ook