Nederlandse Spoorwegen

Persbericht 17
Utrecht, 12 maart 2003

Financiële resultaten NS fors lager
Dienstverlening beter; reizigersvervoer in het rood

De financiële resultaten van NS zijn in 2002 fors lager. Met name in de sector reizigersvervoer werd een fors groter verlies geleden dan voorgaand jaar. De dienstverlening van NS toont een voorzichtig stijgende lijn. De verbeterings-inspanningen en de uitgaven voor sociale veiligheid brengen echter hoge kosten met zich mee. Ze drukken voor het tweede achtereenvolgende jaar het bedrijfsresultaat sterk. Het reizigersvervoer heeft in 2002 een ernstig verlies geleden van E 69 miljoen. Maatregelen om de financiële situatie te verbeteren zijn reeds in gang gezet.

Resultaten
Het bedrijfsresultaat bedraagt in 2002 E 17 miljoen, ten opzichte van E 38 miljoen in 2001. Deze daling komt voornamelijk door hogere personeelskosten in verband met de aanname van extra rijdend personeel en monteurs, hogere infraheffing en hogere onderhoudskosten door het inlopen van onderhoudsachterstanden en meer reparaties van beschadigde treinen. Het nettoresultaat (na belastingen) uit de gewone bedrijfsuitoefening komt uit op E 47 miljoen en is daarmee 47% lager dan in 2001 (E 88 miljoen). In 2002 bedroegen de bedrijfsopbrengsten van de NV Nederlandse Spoorwegen E 2.651 miljoen, ruim 1% meer dan in 2001 (E 2.618 miljoen). De bedrijfslasten komen uit op E 2.634 miljoen, circa 2% boven het niveau van 2001 (E 2.580 miljoen).

Reizigersvervoer
Bij het reizigersvervoer stegen in 2002 de opbrengsten licht met E 38 miljoen naar E 1.592 miljoen (2001: E 1.554 miljoen). Er is sprake van een fors hoger kostenniveau, waaronder hogere salariskosten vanwege de instroom van 630 extra medewerkers op de trein en monteurs, hogere onderhoudskosten en de gestegen infraheffing (van E 37 miljoen naar E 55 miljoen), die betaald wordt voor het gebruik van de infrastructuur.

De gestegen kosten, gecombineerd met slechts licht stijgende opbrengsten (de tarieven zijn pas ultimo 2002 verhoogd), zorgen voor een sterke daling van het bedrijfsresultaat. Het verlies van het segment reizigersvervoer over 2002 is aanzienlijk opgelopen van E - 1 miljoen naar E - 69 miljoen in 2002.

Het totaal aantal reizigerskilometers in Nederland is met 14,3 miljard nagenoeg gelijk aan 2001 (2001: 14,4 miljard).

Knooppuntontwikkeling en -exploitatie
Met beheer en ontwikkeling van stationslocaties en exploitatie van commerciële voorzieningen op stations is een bedrijfsresultaat behaald van E 62 miljoen tegen E 38 miljoen in 2001. De bedrijfsopbrengsten zijn in 2002 gestegen van E 435 miljoen naar E 491 miljoen. De bedrijfslasten stegen met E 32 miljoen naar E 429 miljoen (2001: E 397 miljoen).

In 2002 zijn acht grote stations voorzien van het hoogste niveau van dienstverlening (maximum service; open balies, servicemedewerkers op de perrons), 23 stations werken nu volgens dit principe. Daarnaast is in 2002 begonnen met het aanbrengen van service- en veiligheidsvoorzieningen op de allerkleinste stations. Op 77 van deze stations zijn na een opknapbeurt borden met reisinformatie geplaatst en is een service- en alarmzuil neergezet. Ook de service aan minder valide reizigers is verbeterd, zij kunnen nu tot 3 uur tevoren kenbaar maken dat ze gebruik willen maken van de trein, voorheen was dit 24 uur.

In 2002 heeft NS Vastgoed E 110 miljoen geïnvesteerd in de ontwikkeling van de stationsomgevingen. NS zal de winsten die zij op de gronden van de zes sleutelprojecten (Amsterdam Zuidas, Arnhem, Breda, Den Haag Centraal, Rotterdam Centraal en Utrecht) realiseert, herinvesteren in de betrokken projecten. In 2002 zijn de kantoorgebouwen Pharos in Hoofddorp en Jason in Amersfoort gereed gekomen. Ook de renovatie van De Inktpot, verhuurd aan ProRail, is afgerond.

Bouw
Het bedrijfsresultaat van de bouwactiviteiten is met E 21 miljoen gelijk gebleven aan dat in 2001. De bouwactiviteiten hebben zich conform plan ontwikkeld in 2002. In de kantorenmarkt is de recessie duidelijk merkbaar.

Arbeidsplaatsen
Het gemiddeld aantal arbeidsplaatsen bij NS is dit jaar gestegen van 22.286 in 2001 naar 22.985 in 2002. Deze stijging komt met name door het aannemen van meer medewerkers op de trein en meer monteurs. De aanpak van het ziekteverzuim sorteert effect; het is in één jaar gedaald van 11,6% naar 9,0% (exclusief Bouw). Deze inspanningen worden onverminderd voortgezet.

Investeringen
In 2002 investeerde NS voor E 370 miljoen. Deze investeringen hebben met name betrekking op nieuwe treinen (waaronder de verlengde intercitytreinen) en de vervanging en aanpassing van andere treinen (waaronder 150 gemoderniseerde Duitse intercityrijtuigen) en de ontwikkeling van onroerend goed.

Resultaten van verbetering
'Onze reizigers veilig, op tijd en comfortabel vervoeren via aantrekkelijke stations', is de missie van NS. Om die missie te realiseren, concentreert NS zich op 5 hoofd-doelstellingen; op tijd rijden, informatie verstrekken en service verlenen, bijdragen aan de sociale veiligheid, voldoende vervoerscapaciteit creëren en zorgen voor schone treinen en stations. Hierop zijn in 2002, zij het nog bescheiden, positieve resultaten behaald.

Vooruitzichten
Aan de verbetering van de dienstverlening zal ook het komend jaar hoge prioriteit worden gegeven. Het duurt echter nog enkele jaren voor de kwaliteit op een goed niveau zal zijn. Na de in 2002 getoonde ombuiging kan NS de dienstverlening in haar eigen onderdelen verder verbeteren en de kosten verlagen. Het succes wordt echter mede bepaald door het tempo waarmee het achterstallig onderhoud aan de infrastructuur wordt weggewerkt, de mate waarin de uitbreiding van de capaciteit van het spoorwegnet wordt aangepakt en door het oplossen van acute knelpunten in het spoorsysteem.

Als gevolg van de doorlichting van de indirecte diensten en activiteiten (AIDA) zal rekening moeten worden gehouden met eenmalige extra kosten die voortvloeien uit het Sociaal Plan.

Het investeringsniveau in 2003 en volgende jaren loopt fors verder op doordat er nieuwe treinen zullen worden afgeleverd.

Noot aan de redactie: Voor meer informatie, NS Persvoorlichting: 030 - 235 70 70.

Bijlagen:
Geconsolideerde winst- en verliesrekening 2002 NV Nederlandse Spoorwegen Geconsolideerde balans per 31 december 2002 NV Nederlandse Spoorwegen Kerncijfers 2002 NV Nederlandse Spoorwegen

NS
NS speelt een belangrijke rol in de mobiliteit van Nederland. De onderneming stelt zich ten doel reizigers veilig, op tijd en comfortabel te vervoeren via aantrekkelijke stations. NS is de grootste reizigersvervoerder op het spoor. Hoofddoelstellingen van het beleid zijn: op tijd rijden, informatie verstrekken en service verlenen, bijdragen aan de sociale veiligheid, voldoende vervoerscapaciteit creëren en zorgen voor schone treinen en stations. NS verzorgt dagelijks het vervoer van meer dan 1 miljoen reizigers en beheert 384 stations. Bij het bedrijf werken bijna 25.000 mensen.

Het Nederlandse spoorwegnet is niet in handen van NS. Sinds 1995 is het beheer van de rails, seinen, bovenleiding, etc. door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat toegewezen aan ProRail (voorheen Railinfrabeheer, Railned en Railverkeersleiding). De inspectie van V&W (voorheen Railned) ziet toe op de spoorwegveiligheid in Nederland.

 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING 2002 NV Nederlandse Spoorwegen in miljoenen euro's 
| |2002 |2001 | | | | | |Som der bedrijfsopbrengsten |2.651 |2.618 | |Som der bedrijfslasten |2.634 |2.580 | | | | | |Bedrijfsresultaat |17 |38 | |Financiële baten en -lasten |26 |73 | | | | | |Resultaat uit gewone |43 |111 | |bedrijfsuitoefening voor belasting | | | |Belasting | 4 | -23 | | | | | |Nettoresultaat uit gewone |47 |88 | |bedrijfsuitoefening | | | | | | |

GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2002 NV Nederlandse Spoorwegen in miljoenen euro's
na verwerking van de voorgestelde bestemming van het resultaat | |31-12-2002 |31-12-2001| | | | | |Activa | | | |Vaste activa | | | |Materiële vaste activa |2.798 |2.708 | |Financiële vaste activa | 215 | 188 | | |3.013 |2.896 | |Vlottende activa |2.818 |2.683 | | | | | |Totaal activa |5.831 |5.579 | | | | | |Passiva | | | |Eigen vermogen |3.549 |3.516 | |Egalisatierekeningen |380 |426 | |Voorzieningen |228 |234 | |Langlopende schulden |858 |444 | |Kortlopende schulden |816 |959 | | | | | |Totaal passiva |5.831 |5.579 | Kerncijfers jaarverslag 2002 (bedragen in miljoenen euro's)

2001
Balans
Balanstotaal 5.831 5.579
Geïnvesteerd vermogen 5.015 4.620
Werkkapitaal (excl. liquiditeiten) 373 377

Winst- en verliesrekening
Netto-omzet 2.349 2.423
Bedrijfsresultaat 17 38
Nettoresultaat 47 88

Kasstroom
Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten 272 -1.321 Investeringen materiële vaste activa 370 467

Ratio's
Bedrijfsresultaat/gemiddeld geïnvesteerd vermogen (ROI) 0,4% 0,8% Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting/ gemiddeld eigen vermogen (ROE) 1,3% 2,5%
Bedrijfsresultaat/bedrijfsopbrengsten (ROS) 0,6% 1,5% Garantievermogen/balanstotaal (solvabiliteit) 67% 71%

Operationele kengetallen
Vervoersomvang (in miljoenen reizigerskilometers) 14.288 14.392 Klantoordeel algemeen (% hoger of gelijk aan 7) 48% 45% Punctualiteit (treinen op het hoofdrailnet die op tijd aankomen of met een vertraging < 3 minuten) 81,2% 79,9% Personeel (fte gemiddeld) 22.985 22.286 Waarvan:

- hoofdconducteurs 2.931 2.896

- treinsurveillanten 767 485

- machinisten 3.207 2.980

- medewerkers Tickets & Service 1.125 1.204
- monteurs 2.806 2.720


---- --

Deel: ' Financiële resultaten NS fors lager, dienstverlening beter '
Lees ook