Provincie Zuid-Holland

12-09-2001

Financiële toekomst provincie rooskleurig
maar oplettendheid blijft geboden

De provincie Zuid-Holland staat er financieel gezien gezond voor. Dat is de conclusie die getrokken kan worden bij het lezen van de ontwerp-begroting voor 2002. Toch waarschuwden Gedeputeerde Staten (GS) vandaag, bij de presentatie van de ramingenvoor 2002, voor al te hoge verwachtingen. Duidelijk is wel dat GS veel aandacht hebben voor integrale veiligheid, sociaal beleid en gebiedsgericht werken.

,,We moeten alert blijven, zei verantwoordelijk gedeputeerde Lennie Huizer, die namens het college de begroting toelichtte. ,,In de eerste plaats omdat de economische groei is vertraagd en de inflatie is opgelopen. Welke invloed dat heeft op de provinciale begroting is nog niet helemaal duidelijk. Om de opbrengsten van de opcenten op de motorrijtuigenbelasting, een belangrijke inkomstenbron van de provincie, niet uit de pas te laten lopen met de uitgaven, stellen GS voor deze trendmatig te verhogen met de te verwachte inflatiecorrectie voor 2002: 2%. Ook de uitgaven, zoals subsidies, zijn immers aan die correctie onderhevig. Automobilisten betalen in Zuid-Holland komend jaar gemiddeld 137 euro aan opcenten en zijn daarmee goedkoper uit dan in de meeste provincies. Zuid-Holland blijft daarmee ruimschoots onder het landelijk gemiddelde. GS verwachten in de nabije toekomst voor omvangrijke structurele uitgaven te komen staan, zoals investeringen in nieuwe provinciale wegen en het onderhoud van bestaande wegen, verbetering van de arbeidsvoorwaarden en investeringen in ontwikkeling van informatietechnologie.

integrale veiligheid
GS willen meer energie en middelen steken (bijna 3 miljoen) om kwalitatief goede uniforme risico-inventarisaties te maken van de verschillende regios. ,,Hiermee wil het college bereiken dat alle gemeenten en regios voor 2004 bekend zijn en blijven met de risicos binnen de eigen grenzen. aldus Huizer. GS streven bij het opstellen, naar samenwerking met de betrokken overheidsinstanties, zoals rijk, gemeenten, milieudiensten, hulpverlening en brandweer en vergunningverlening en handhaving. Een daartoe opgesteld actieprogramma richt zich op risicos van inrichtingen en vervoer van gevaarlijke stoffen. Daarnaast willen GS het verbeterprogramma vergunningverlening en handhaving verder uitvoeren. Dit heeft tot doel achterstanden bij vergunningverlening weg te werken en bestaande risicos op te heffen.
De provincie doet al het nodige om de veiligheid van de inwoners te waarborgen. Dat gebeurt door het toezicht op de rampenbestrijding, het verlenen en controleren van vergunningen aan grote bedrijven en door de veiligheid van het verkeer te verbeteren. De calamiteiten in Enschede en Volendam hebben de noodzaak aangetoond om extra zorg aan de veiligheid te besteden. Mede daarom gaat de provincie de komende tijd het veiligheidsbeleid intensiveren, inclusief dat voor de sociale veiligheid.

sociaal beleid
Gedeputeerde Staten willen de relatie tussen sociaal beleid en andere beleidsterreinen versterken. Reeds opgestarte projecten zoals sociaal mentoraat, interculturalisatie, sportprojecten, combineren arbeid en zorg, zijn in 2002 onderdeel van het sociaal beleid. Extra aandacht gaat uit naar de opzet en ontwikkeling van een provinciaal interactief kennisnetwerk: een digitale plek waar provinciale organisaties ervaringen kunnen inbrengen en uitwisselen. In de regios Duin en Bollenstreek en Haaglanden gaan regionale actieprogrammas van start op basis van regionale wensen en ideeën, die in samenwerking met gemeenten en maatschappelijke organisaties zijn opgesteld.

gebiedsgericht werken
De gebiedsgerichte aanpak, zoals die is ingezet, wordt met kracht voortgezet. De organisatie wordt hierop verder ingericht. Voor elke regio is een gebiedsgedeputeerde en ambtelijke ondersteuning, komt een programmabureau en een intersectoraal programmateam. Hiermee is het mogelijk adequaat te reageren op signalen uit de regio en strategische doelen te realiseren. Arrangementen in het kader van het grote stedenbeleid maken deel uit van het programma. Andere onderdelen zijn vervoersvraagstukken, milieu, water en groen en zorgaanbod. De Hollandsche IJssel is zon onderdeel. Na een lange periode van voorbereiding zal, zo is de verwachting, komend begrotingsjaar de opdracht verleend worden voor het grootste saneringsproject in de Zellingwijk. Begin 2003 zal met de daadwerkelijke sanering worden gestart. Daarna kan er woningbouw plaatsvinden en natuurontwikkeling. Andere onderwerpen voor gebiedsgerichte aanpak zijn de discussie over de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening, de Groenblauwe Slinger en de aanleg van een ecologische verbinding tussen het Groene hart en Midden-Delfland.

Op 3 en 10 oktober bespreken de diverse statencommissies de begroting. Provinciale staten doen dat op 7 november.

Deel: ' Financiële toekomst provincie Zuid-Holland rooskleurig '
Lees ook