RPF

Financiële voorstellen RPF-fractie bij Algemene Beschouwingen (persbericht, 22 september 1999)

De RPF-fractie dient bij de Algemene Beschouwingen op zeven beleidsonderdelen voorstellen in voor een extra intensivering van 300 miljoen gulden. Een financieel pakket van zeven maal 300 miljoen gulden om de meest brandende knelpunten van deze tijd aan te pakken. De problemen op deze terreinen zijn daarmee nog niet opgelost. Wel zal bij uitvoering van deze voorstellen het beleid in de goede richting worden gecorrigeerd.

Intensiveringen

1. Defensie: 300 miljoen
Hiermee wordt de bezuiniging op defensie goeddeels ongedaan gemaakt en wordt defensie in staat gesteld haar vredestaken en haar verdedigingstaak waar te maken.

2. Ontwikkelingssamenwerking: 300 miljoen
Nu de economie van Nederland zo goed draait, is het goed om, in aansluiting op de Jubilee 2000 campagne, extra geld uit te trekken voor de schuldreductie van derde wereldlanden.
3. Impuls hospices/verpleeghuizen/thuiszorg: 300 miljoen Te veel verzoeken om euthanasie komen voort uit angst dat er onvoldoende zorg aanwezig is. De zorgsector verdient daarom een extra impuls.

4. Verlaging schoolgeld: 300 miljoen
Gezinnen hebben het moeilijk, niet in de laatste plaats door de sterk gestegen kosten voor het onderwijs. Met behulp van deze intensivering kan het schoolgeld worden gehalveerd.
5. Milieucompensatie: 300 miljoen
De onverwacht sterke economische groei belast het milieu meer dan voorzien, ondanks de ontkoppeling van groei en milieubelasting op een aantal onderdelen. Deze intensivering maakt het mogelijk uit te voeren wat het regeerakkoord stelt: milieuschade als gevolg van extra economische groei wordt zoveel mogelijk gecompenseerd.
6. Veiligheid: 300 miljoen
Politie en justitie moeten aanspraak kunnen maken op meer geld om hun taken waar te kunnen maken. Alleen al het grote aantal geweldsmisdrijven maakt extra intensiveringen nodig.
7. Sociaal beleid: 300 miljoen

De kinderbijslag verdient een extra verhoging in de vorm van een inkomensafhankelijke toeslag die in het bijzonder de minima ten goede komt en afneemt naarmate het inkomen stijgt.

Dekking

De dekking van deze voorstellen ligt in de volgende ombuigingen:
1. schrappen van de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (opbrengst: 650 miljoen)

2. verhoging van de accijnzen op tabak en alcohol (350 miljoen)
3. beperking budget aanleg nieuwe wegen (300 miljoen)
4. schrappen verhoging arbeidskostenforfait (800 miljoen)


Deel: ' Financiële voorstellen RPF bij Algemene Beschouwingen '
Lees ook