Ministerie van Financien

Titel: Activering van goodwill

Aan:

Belastingdienst/Centrum voor kennis en communicatieSector bedrijfscommunicatie

Postbus 18200

3501 CE Utrecht

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

IFZ 99/427 M

9 september 1999

Onderwerp

Activering van goodwill bij vaste inrichtingen van buitenlandse ondernemingen in Nederland

Geachte heer, mevrouw,

Ik verzoek u het navolgende besluit zo mogelijk in het eerstvolgende nummer van het Infobulletin te publiceren.

Besluit van 24 augustus 1999, nr. IFZ 99/427 M

De plaatsvervangend Directeur-generaal voor Fiscale Zaken heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Aan mij is de vraag voorgelegd of bij overbrenging van (een gedeelte van) een onderneming naar een vaste inrichting in Nederland voor de berekening van de winst uit binnenlandse onderneming rekening gehouden kan worden met een afschrijving over de bij het overgebrachte deel van de onderneming behorende goodwill.

In de spiegelbeeldsituatie is de vraag reeds beantwoord. Ik verwijs hiervoor mede naar reeds eerder gepubliceerd beleid (Besluit van 22 januari 1996, nr. DGO96/06911) en het bepaalde in artikel 2, vierde lid van het Besluit voorkoming dubbele belasting 1989.In beginsel geldt dat bedrijfsmiddelen, waaronder dus ook immateriële activa, die door het hoofdhuis worden overgebracht naar de Nederlandse vaste inrichting geactiveerd moeten worden voor de waarde in het economisch verkeer. Dit geldt evenzeer voor goodwill, indien deze beschouwd kan worden als een bedrijfsmiddel dat toegerekend dient te worden aan het vermogen van de vaste inrichting in Nederland.
Teneinde te voorkomen dat (een gedeelte van) het geactiveerde bedrag in het buitenland niet in de heffing wordt betrokken, dient de verdragspartner op de hoogte te zijn of te worden gesteld van het bedrag van de activering. Bij de waardering kan het zinvol zijn over gegevens te beschikken die voorhanden zijn in het land waar het hoofdhuis is gelegen of, indien het hoofdhuis slechts als intermediair fungeert, het land waar het immateriële actief is ontwikkeld.

Ten aanzien van de waardering van het immateriële actief, wordt door de Coördinatiegroep Verrekenprijzen een (bindend) advies verstrekt.

De eenheid zal het initiatief nemen tot aanmelding van de vastgestelde goodwill aan de Belastingdienst/FIOD/CVI, ter attentie van het team Internationaal, voor inlichtingenverstrekking.

De plv. Directeur-generaal voor Fiscale Zaken,

Deel: ' Financien besluit Activering van goodwill '
Lees ook