RVD/DV

MINISTERRAAD: Een jaar euro, een evaluatie

Ministerie van Financiën
Persbericht Ministerraad
4 februari 2000

EEN JAAR EURO, EEN EVALUATIE

De ministerraad heeft de door minister Zalm opgestelde nota .De euro en de EMU, evaluatie van het eerste jaar. vastgesteld. In de nota wordt geconcludeerd dat het eerste jaar van de EMU succesvol is verlopen. Het samensmelten van 11 munten tot een gemeenschappelijke munt, een alleen al uit technisch oogpunt ingewikkelde operatie, heeft op 1 januari 1999 zonder noemenswaardige problemen plaatsgevonden. Het eurogebied heeft in zijn eerste jaar, ondanks de Azië-crisis, economische veerkracht getoond. Begin 1999 was er slechts sprake van een tijdelijke en beperkte vertraging in de economische groei. De verdienste van de EMU heeft zich hiermee al bewezen. Wat betreft de monetaire strategie van het Europees Stelsel van Centrale Banken kan worden opgemerkt dat het systeem zijn hoofddoelstelling, de handhaving van prijsstabiliteit, in 1999 heeft gerealiseerd. De verschillen in economische groei en inflatie tussen de lidstaten zijn beperkt gebleven. In vergelijking tot de start van de derde fase deprecieerde de euro in de loop van 1999 met zo.n 14% ten opzichte van de dollar, maar deze ontwikkeling lijkt met name te kunnen worden toegeschreven aan de onverwacht krachtige groei in de Verenigde Staten. Met betrekking tot de introductie van de euromunten en -biljetten kan gemeld worden dat de voorbereidende werkzaamheden op schema liggen.

Ook anderszins zijn er gunstige ontwikkelingen te constateren. De werkloosheid is voor het eerst sinds begin jaren negentig onder de 10% uitgekomen. Wel is het niveau nog steeds te hoog en het tempo van de daling te laag. In toenemende mate breekt echter het besef door dat hier structurele oorzaken aan ten grondslag liggen en worden er concrete beleidsmaatregelen genomen. In de (nabije) toekomst zal de jonge muntunie bezig zijn met een aantal concrete beleidsonderwerpen. Zo is het nodig overeenstemming te bereiken over het Europese belastingpakket en de energiebelasting en zal 1 januari 2002 de chartale introductie van de euro plaatsvinden. Een onderwerp dat de komende tijd zeker in de belangstelling zal staan betreft het toezicht op de financiële sector. Tot slot, en dit vormt wellicht de grootste uitdaging op middellange termijn, zullen de lidstaten zich moeten voorbereiden op de mogelijke uitbreiding van de E(M)U.

De evaluatienota wordt binnenkort aan de Tweede Kamer aangeboden.

RVD, 04.02.2000

04 feb 00 16:26

Deel: ' Financien een jaar euro, een evaluatie '
Lees ook