Ministerie van Financien

Titel: Herpositionering Registratie en Successie

Aan:

de voorzitter van de Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018

2500 EA s-Gravenhage

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

POB99/262

Onderwerp

Herpositionering Registratie en Successie

Geachte heer Van Gijzel,

Bij brief van 4 juni 1998, kenmerk PFC98/646, heb ik de Tweede Kamer de plandocumenten Belastingdienst 1999-2003 aangeboden. Deze plandocumenten omvatten het Bedrijfsplan en de Sectorplannen Klantbehandeling en Rechtstoepassing.

In het Bedrijfsplan wordt melding gemaakt van een aantal lopende en nieuwe projecten op het terrein van organisatiemanagement. Aangegeven is dat in het kader van de vernieuwing van de klantbehandeling binnen de divisie Particulieren wordt bezien of de beleidslijnen zoals deze zijn ontwikkeld in het project Operationele Structuur Particulieren, kunnen worden toegepast op onder meer de werkprocessen in de sfeer van de registratie en successie. Het onderzoek en de besluitvorming daarover zijn recent afgerond. Ik informeer u hierbij over de gemaakte keuzen.

Het dienstvak Registratie en Successie (R&S) maakt al geruime tijd onderdeel uit van de Belastingdienst. Het dienstvak is op dit moment geplaatst onder aansturing van de directeur Particulieren. De werkzaamheden van de R&S zijn op te delen in twaalf taakvelden, te weten:

fiscaal-juridisch successierecht, schenkingsrecht, kapitaalsbelasting, overdrachts-

belasting, landinrichtingsrente (LIR), natuurschoonwet (NSW) en de rangschikking van instellingen en musea;

juridisch (niet fiscaal) toezicht notariaat en registratie;

dienstverlening renseignering, waarde-onderzoek en toezicht Waardering Onroerende

Zaken (WOZ).

De werkzaamheden vinden plaats op drie eenheden met hoofdvestigingen in Zwolle, Den Bosch en Rijswijk. Er zijn daarnaast nog zeven nevenvestigingen. Het primaire proces binnen de R&S wordt uitgevoerd met ongeveer 550 formatieplaatsen (ftes). De inzet per taakveld verschilt sterk: van ongeveer 150 ftes voor het waarde-onderzoek tot 3 á 5 ftes voor de LIR, de NSW en de rangschikking. Deze laatste (zeer dunne) werkstromen worden gecentraliseerd, op één locatie uitgevoerd: de LIR in Zwolle, de NSW en de rangschikking in Den Bosch. De overige taken worden uitgevoerd op -nagenoeg- alle hoofd- en nevenvestigingen van de R&S.

In de eerste helft van 1998 heeft een werkgroep in opdracht van de directeur Particulieren onderzoek gedaan naar de vraag hoe deze werkstromen het beste zijn in te passen in de integrale behandeling van particulieren en ondernemingen en het uitgangspunt van één loket voor het publiek.

De directeur Particulieren heeft op basis van de adviezen van de werkgroep voorgesteld de werkstromen te beleggen bij de eenheden Particulieren en (Grote) ondernemingen. Een aantal werkstromen bij alle eenheden; een aantal zeer dunne werkstromen bij één eenheid. Voor alle vragen inzake de R&S kunnen belastingplichtigen derhalve straks bij hun eigen eenheid terecht. Daarnaast kan, door de R&S-processen te integreren, de behandeling verder worden aangescherpt. Informatie uit aangiften en andere R&S-bronnen kan sneller, gerichter en vollediger gebruikt worden bij de selectieve fiscale behandeling en fraudebestrijding.

De leiding van de Belastingdienst heeft de voorstellen van de directeur Particulieren overgenomen en ter bespreking voorgelegd aan de medezeggenschap en het georganiseerd overleg. De Centrale groepsondernemingsraad Belastingdienst heeft terzake op 28 januari 1999 positief geadviseerd, waarna op 10 februari 1999 ook met de Bijzondere Commissie Belastingdienst overeenstemming is bereikt.

De aan de herpositionering verbonden personele gevolgen zullen naar verwachting beperkt zijn (reisproblematiek) en beperkt blijven tot het noorden en zuiden van het land. Dit geldt dan nog slechts een beperkt aantal functiecategorieën. Voor het oplossen daarvan zal maatwerk worden betracht. Dit kan onder meer bestaan uit het aanbieden van andere functies op andere belastingkantoren in de regio. In elk geval zal er nadrukkelijk op worden toegezien dat tijdig wordt geïnvesteerd in het op niveau houden van kennis en vaardigheden.

Het herpositioneringsproces zal gefaseerd worden vormgegeven, te beginnen op 1 juli 1999. Uiteindelijk zal het leiden tot de opheffing van het dienstvak R&S. Als datum is hier voorzien

1 januari 2001.

Hierna wordt voor de diverse taken op het terrein van de R&S-werkstromen aangegeven welke veranderingen zullen optreden.

Waardeonderzoek en toezicht WOZ

Het waardeonderzoek en het toezicht WOZ wordt belegd bij zes eenheden ondernemingen, te weten: Ondernemingen Zwolle, Ondernemingen Arnhem, Ondernemingen Amsterdam, Ondernemingen Rijswijk, Particulieren/Ondernemingen Breda en Ondernemingen Rijswijk. Omdat het WO met name voor de behandeling van ondernemingen van belang is, is dit een voor de hand liggende keuze.

Landinrichtingsrente (LIR), Natuurschoonwet (NSW) en de rangschikking van verenigingen/stichtingen en musea

Het betreft hier zeer dunne werkstromen die binnen het dienstvak R&S al gecentraliseerd waren. Deze centralisatie wordt in stand gelaten. Vanwege het karakter van de werkstroom is gekozen voor onderbrenging per werkstroom bij een eenheid ondernemingen, te weten: de NSW en rangschikking bij Ondernemingen Den Bosch en de LIR bij Ondernemingen Zwolle.

Kapitaalsbelasting

De kapitaalsbelasting wordt vanwege de verwevenheid met de vennootschapsbelasting geïntegreerd in de klantbehandeling van alle eenheden (Grote) ondernemingen.

Successie en schenking

De gekozen aanpak beoogt de normale klantcontacten en de eenvoudige werkzaamheden bij de eenheden Particulieren en Ondernemingen te beleggen. Het meer diepgaande fiscaal-inhoudelijke werk wordt -in service voor deze eenheden- verricht door een drietal specialistenteams. Deze worden geplaatst op eenheden Particulieren. Gekozen is voor Particulieren Hengelo, vestiging Zwolle en Particulieren Oss, vestiging Den Bosch. Voor het westen van het land moet nog een keuze worden gemaakt tussen Particulieren Den Haag (met huisvesting in Rijswijk) of Particulieren Rotterdam.

Notariaat

Algemeen

Een notaris heeft in drie hoedanigheden met de Belastingdienst te maken: als belastingplichtige voor zijn eigen belastingzaken, als intermediair en als openbaar ambtenaar.

De notaris als ondernemer wordt integraal behandeld bij de voor hem competente eenheid.

De notaris als intermediair zal in de toekomst met meer eenheden van de dienst te maken krijgen. De vestigingsplaats van zijn klant bepaalt met welke eenheid. Daarmee wordt de notaris als intermediair op eenzelfde wijze behandeld als overige intermediairs, zoals met name belastingconsulenten.

In zijn hoedanigheid van openbaar ambtenaar heeft de notaris te maken met toezicht op grond van de Wet op het Notarisambt.

Registratie

Het voorstel is om de tien locaties waar nu akten ter registratie kunnen worden aangeboden, vooralsnog te handhaven. Doordat ook de huidige werkwijze, d.w.z. de koppeling van aanbieding en registratie, ongewijzigd blijft, verandert er voor het notariaat op dit punt weinig.

Op termijn zal aanlevering van akten gedigitaliseerd plaatsvinden. Dit zal wèl leiden tot herpositionering.

Overdrachtsbelasting (OVB)

Aangifte en afdracht van OVB vindt (nagenoeg geheel) plaats door het op de tien registratie-locaties aanbieden van notariële akten waarbij onroerende zaken worden verkregen.

Deze wijze van heffing en inning verloopt in het algemeen uitstekend en wordt daarom in stand gelaten. De controle op de afdracht van OVB door de notaris wordt echter in de voorstellen belegd bij de eenheid die competent is voor de notaris als ondernemer. Dit geldt ook voor het repertorium- en protocolonderzoek (zoals de controle op het register van akten). Het klantbeeld dat de Belastingdienst van ondernemers en dus ook van notarissen onderhoudt, kan door deze integratie worden verdiept.

De voorstellen strekken ertoe dat de beoordeling van vrijstellingsverzoeken OVB en eventueel vooroverleg een taak wordt van de, voor de verkrijger van de onroerende zaak, competente eenheid.

Toezicht

De Belastingdienst heeft een toezichthoudende functie in het kader van de Wet op het Notarisambt. Dit toezicht, dat plaatsvindt d.m.v. deelname in de Kamer van Toezicht, zal vanwege de tuchtrechtelijke geheimhoudingsplicht niet kunnen worden geïntegreerd in de behandeling van notarissen. Een werkgroep is thans bezig te bezien hoe de uitvoering van dit toezicht zal worden vormgegeven.

Met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is inmiddels overleg gevoerd over de voorstellen. Daarbij is geconcludeerd dat de KNB de door de Belastingdienst gehanteerde uitgangspunten van één loket en integrale behandeling van belastingplichtigen onderschrijft. Afspraken zijn gemaakt over het betrekken van het notariaat bij de verdere uitwerking van de gekozen aanpak, waaronder het inrichten van één of meer vaste aanspreekpunten en de structurering van de overdrachtsbelasting.

Mochten zich bij de praktische uitwerking van bovenstaande voorstellen bijzonderheden voordoen, die tot aanpassing daarvan nopen, zal ik u hierover nader informeren.

Hoogachtend,

De Staatssecretaris van Financiën,

W.A. Vermeend

Deel: ' Financien Herpositionering registratie en successie '
Lees ook