Ministerie van Financien

Titel: Overgangsregeling vrijstelling kapitaalsbelasting met betrekking tot spaareffecten: loongrens 2000Directie Wetgeving Directe Belastingen

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

WDB 2000-00039 M

3 februari 2000

Onderwerp

Overgangsregeling vrijstelling kapitaalsbelasting met betrekking tot spaareffecten: loongrens 2000

De directeur-generaal voor Fiscale Zaken heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Bij besluit van 10 november 1997 (WDB97/420m) is goedgekeurd dat artikel 37, eerste lid, onderdeel c, Wet op belastingen van rechtsverkeer alsmede de Beschikking bijzondere beleggingsinstellingen voor een periode van vijf jaren gerekend vanaf 1 januari 1997, kunnen worden toegepast. Aangezien voor die toepassing niet kan worden aangesloten bij de aanslaggrens in de inkomstenbelasting - deze is immers per 1 januari 1997 vervallen -, wordt in plaats daarvan een zogenoemde loongrens gehanteerd. De loongrens bedraagt f 84.200 voor het kalenderjaar 2000.

De Staatssecretaris van Financiën,

namens deze,

De directeur-generaal voor Fiscale Zaken,

Zoekwoorden:

Deel: ' Financien overgangsregeling vrijstelling kapitaalsbelasting '
Lees ook