Ministerie van Financien

Titel: Presentatie van de euro in de begroting en verantwoordingDirectie Begrotingszaken

Aan:

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

B1999/194M

20 mei 1999

Onderwerp

Presentatie van de euro in de begroting en verantwoording


1. Inleiding

Bij de kamervragen naar aanleiding van de Miljoenennota 1999 en Macro Economische Verkenningen 1999, is een vraag gesteld over het gebruik van de euro in de begrotingscylus (vraag 88): In welk begrotingsjaar wordt er met twee valuta naast elkaar gewerkt? Zal dit in alle begrotingen gelijktijdig gebeuren en hoe lang zal er met twee valuta gewerkt worden? Autorisatie vindt plaats in één valuta, welke valuta wordt gebruikt in de overgangsperiode?

In deze brief wordt, conform hetgeen destijds aan u is toegezegd, antwoord gegeven op bovenstaande vragen.


2. Uitgangspunten bij presentatie euro

Om te kunnen bepalen op welke wijze met de euro in de begrotingscyclus moet worden omgegaan zijn de communicatie-uitgangspunten, zoals die in de Vierde Voortgangsrapportage Interdepartementale Werkgroep Euro (kenmerk BGW 99-0309M) aan u uiteen zijn gezet, leidend. Deze uitgangspunten houden het volgende in:

* Tot 1 januari 2002 vindt communicatie tussen de (rijks)overheid en derden plaats in gulden en vanaf 1 januari 2002 in euro, ongeacht de periode waarop de communicatie betrekking heeft.
* Om derden in een vroeg stadium vertrouwd te maken met de euro, wordt voor de overgangsperiode (1 januari 1999 jongstleden tot en met 31 december 2001) zoveel mogelijk gestreefd naar het geven van eurogewenningsinformatie. Onder gewenningsinformatie wordt verstaan het in de communicatie vermelden van sleutel- en/of eindbedragen in zowel gulden als euro. De gulden blijft in de overgangsperiode echter de leidende valuta.
* Communicatie over wetgeving (waaronder begrotingswetten) die betrekking heeft op de periode na 1 januari 2002 kan in euro luiden, aangezien deze logischerwijs uitsluitend in euro zal worden opgesteld.


3. Antwoord op de gestelde vragen

Vraag: In welk begrotingsjaar wordt er met twee valuta naast elkaar gewerkt?

De begrotingscyclus strekt zich uit over meerdere kalenderjaren. De cyclus start in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop het betrekking heeft. In zijn algemeenheid zien de Staten-Generaal in september t-1 het eerste document (de ontwerp-begroting) en in mei t+1 het laatste document ( de departementale financiële verantwoording) van de begrotingscyclus over het

jaar t.

Voor de beantwoording van bovenstaande vraag is het van belang onderscheid te maken naar het gebruik van de leidende valuta en het gebruik van eurogewenningsinformatie. Hierop wordt afzonderlijk ingegaan.

Essentie van de beantwoording is dat alleen in de periode derde dinsdag september 2001 tot 1 januari 2002 beide valuta officieel naast elkaar worden gebruikt in het verkeer van begrotingsstukken tussen regering en Staten-Generaal (er van uit gaande dat de suppletore wetten over 2001 naar aanleiding van de Najaarsnota 2001 voor 2002 afgehandeld zullen zijn).
Het gebruik van de leidende valuta

In onderstaand schema wordt weergegeven welke valuta in de komende begrotingscycli leidend is. Daarbij worden de verschillende begrotings- en verantwoordingsstukken uiteengezet zoals die op departementaal en bovendepartementaal niveau worden onderscheiden, het tijdstip van verschijnen en de valuta waarin deze documenten worden uitgebracht.

Begrotings-jaar 2000:

Valuta:

Begrotings-jaar 2001:

Valuta:

Begrotings-jaar 2002:

Valuta:

Departementale begrotings- en verantwoordingsstukken:

ontwerp-begroting

september 1999

gulden

september 2000

gulden

september 2001

euro

1e suppletore begroting

april 2000

gulden

april 2001

gulden

april 2002

euro

2e suppletore begroting

december 2000

gulden

december 2001

gulden

december 2002

euro

slotwet

maart 2001

gulden

maart 2002

euro

maart 2003

euro

financiële verantwoording/

departementale jaarverslag

mei 2001

gulden

mei 2002

euro

mei 2003

euro

Bovendepartementale begrotings- en verantwoordingsstukken:

Miljoenennota

september 1999

gulden

september 2000

gulden

september 2001

euro

Voorjaarsnota

april 2000

gulden

april 2001

gulden

april 2002

euro

Vermoedelijke Uitkomsten

september 2000

gulden

september 2000

gulden

september 2002

euro

Najaarsnota

december 2000

gulden

december 2001

gulden

december 2002

euro

Voorlopige Rekening

maart 2001

gulden

maart 2002

euro

maart 2003

euro

Rijksrekening/ Jaarverslag van het Rijk

mei 2001

gulden

mei 2002

euro

mei 2003

euro

Toelichting begrotingsjaar 2001:

De ontwerpbegroting, de suppletore begrotingen en de uitvoeringsnotas over het begrotingsjaar 2001 worden uitgebracht in guldens. Dit is in lijn met het uitgangspunt dat tot 1 januari 2002 communicatie in guldens plaatsvindt en vanaf 1 januari 2002 in euros. De slotwet en de financiële verantwoording over het begrotingsjaar 2001 worden daarentegen uitgebracht in euros. Deze verschijnen immers na 1 januari 2002. Het opnemen van eurogewenningsinformatie maakt het mogelijk om begroting en verantwoording over het begrotingsjaar 2001 met elkaar te vergelijken.

Toelichting begrotingsjaar 2002:

In overeenstemming met het communicatieuitgangspunt dat wetsvoorstellen die betrekking hebben op 2002 in euros kunnen worden ingediend, worden u op de derde dinsdag in september 2001 de departementale ontwerp-begrotingen voor het begrotingsjaar 2002 in euros aangeboden. Dit zullen de eerste ontwerp-begrotingen in euros zijn. Ook worden de notas van wijziging en de amendementen op deze departementale ontwerp-begrotingen ingediend in euros in plaats van in guldens. De autorisatie van de verplichtingen en uitgaven voor 2002 is derhalve ook in euros.

Met de euro in de Miljoenennota 2002 wordt op soortgelijke wijze omgegaan als in de departementale begrotingen 2002. De Miljoenennota 2002 wordt, conform de departementale begrotingen, volledig in euros opgesteld ook al wordt deze reeds in september 2001 ingediend.

In de periode september 2001 tot 1 januari 2002 wordt derhalve met twee valuta naast elkaar gewerkt. Voor het lopende begrotingsjaar 2001 worden de suppletore begrotingen en de uitvoeringsnotas in guldens uitgebracht. De ontwerpbegroting 2002 en de Miljoenennota 2002 worden in euros uitgebracht.

De begrotingscyclus 2002 is met andere woorden de eerste begrotingscyclus die volledig in euros zal plaatsvinden. Het gebruik van eurogewenningsinformatie

De communicatie-uitgangspunten omvatten mede het werken met eurogewenningsinformatie in de begrotingscycli 2000 en 2001. Dit geldt voor alle departementale begrotings- en verantwoordingsstukken. Aanvullend uitgangspunt is de eurogewenningsinformatie niet op een lager detailniveau te hanteren dan het artikelniveau. De gulden en de euro worden niet in separate modellen gepresenteerd, maar door wit- en grijskolommen (dan wel -regels) van elkaar onderscheiden.

Evenals in de departementale begrotings- en verantwoordingstukken wordt ook in de bovendepartementale begrotings- en verantwoordingsstukken (Miljoenennota, Voorjaarsnota, Najaarsnota, Vermoedelijke Uitkomsten, financiële verantwoording van het Rijk) in de kalenderjaren 2000-2001 eurogewenningsinformatie opgenomen. De totaalbedragen en sleutelbedragen worden daarbij in zowel guldens als euros weergegeven.

De complete set van begrotingsmodellen voor de begrotingscycli 2000 tot en met 2002 is bij de bibliotheek van de Tweede Kamer op te vragen.

Vraag: Zal dit in alle begrotingen gelijktijdig gebeuren en hoe lang zal er met twee valuta gewerkt worden?

Voor zowel de euro als leidende valuta als het gebruik van eurogewenningsinformatie wordt voor alle ministeries een uniforme benadering gevolgd.

Vraag: Autorisatie vindt plaats in één valuta, welke valuta wordt gebruikt in de overgangsperiode?

In de overgangsperiode, 1 januari 1999 jongstleden tot en met 31 december 2001, wordt overgegaan tot volledige implementatie van de euro. De leidende valuta zal in deze periode de gulden zijn. Autorisatie vindt derhalve ook in guldens plaats. Hierbij vormt de ontwerp-begroting 2002 een uitzondering. Deze wordt in euros opgesteld en in euros geautoriseerd.

De begrotingscyclus 2001 loopt over de grenzen van de overgangsperiode heen. Dit heeft tot gevolg dat de autorisatie van de slotwet 2001 in euros plaatsvindt, terwijl de hieraan voorafgaande begrotingsstukken over 2001 in guldens luiden. De autorisatie van de begrotingscyclus 2001 vindt derhalve in verschillende valuta plaats.

DE MINISTER VAN FINANCIEN,

Deel: ' Financien Presentatie euro in begroting en verantwoording '
Lees ook