Ministerie van Financiën

Titel: Rapport van de werkgroep modernisering successiewetgevingDirectie Wetgeving Directe Belastingen

De Voorzitter van de Tweede Kamer der

Staten-Generaal

Postbus 20018

2500 AE Den Haag

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

WDB 2000-00195 M

14 maart 2000

Onderwerp

Rapport van de werkgroep modernisering successiewetgeving

In het Regeerakkoord is een onderzoek aangekondigd naar de modernisering van de successiewetgeving, in het bijzonder met het oog op de aanpassing hiervan aan moderne leefvormen en de problemen met betrekking tot de bedrijfsopvolging. Voor de uitvoering van dit onderzoek is door mij in maart 1999 de werkgroep modernisering successiewetgeving ingesteld. De werkgroep heeft op 13 maart 2000 haar rapport uitgebracht. Dit rapport bied ik u hierbij aan.

Op dit moment worden de budgettaire gevolgen van de door de werkgroep voorgestelde maatregelen nader in kaart gebracht, mede gelet op de in het Regeerakkoord opgenomen eis van budgettaire neutraliteit. Daarna zal het kabinet met een standpunt komen.

De Staatssecretaris van Financiën,

W.A. Vermeend

Deel: ' Financien rapport werkgroep moderniseren successiewetgeving '
Lees ook