Ministerie van Financien

Titel: VERGROTING VAN VEERKRACHT

Persberichtnr.

99/203

Den Haag

21 september 1999

Vergroting van veerkracht

De eerste begroting van het kabinet voor de volgende eeuw is er op gericht de sociale en economische veerkracht van Nederland verder te vergroten. Het beleid speelt in op lange termijn ontwikkelingen, op bestaande problemen, en het beoogt weerstand te bieden tegen onverwachte ontwikkelingen. Met het beleid van de afgelopen jaren en de goede samenwerking met werkgevers en werknemers in het poldermodel zijn de gunstige economische ontwikkelingen goed benut. Tekortreductie, lastenverlichting, loonmatiging, investeringen en deregulering hebben de Nederlandse economie gezonder gemaakt. Meer mensen hebben werk, het aantal uitkeringen is gedaald, de winstgevendheid van bedrijven is verbeterd en de overheidsfinanciën zijn gezonder.

Het kabinet zal maatregelen nemen die de veerkracht van de Nederlandse economie verder vergroten. Het beleid voor 2000 en de daarop volgende jaren houdt rekening met ontwikkelingen die van invloed zijn op economie en samenleving zoals internationalisering, technologische en demografische ontwikkelingen. Centraal staat het aan het werk krijgen en houden van mensen. De gestegen werkgelegenheid van de afgelopen jaren is namelijk voorbij gegaan aan grote groepen mensen. Het kabinetsbeleid zal daarom voortbouwend op het regeerakkoord extra aandacht besteden aan arbeidsparticipatie van specifieke groepen als allochtonen, ouderen en arbeidsongeschikten. Daarnaast neemt de overheid maatregelen voor structurele aanpassingen van arbeidsmarkt en sociale zekerheid. Regelingen voor parttime werk, scholing en arbeidsbemiddeling moeten het arbeidsaanbod vergroten en, vooral langdurige, werkloosheid verder terugdringen. Ook doet de overheid extra investeringen in het verbeteren van kwaliteit en toegankelijkheid van onderwijs. Dit betreft onder andere maatregelen voor het verkleinen van klassen, het tegengaan van schooluitval en voor meer computers op school. Op het gebied van infrastructuur en milieu besteed het kabinet aandacht aan bereikbaarheid, rekening rijden, marktwerking in het openbaar vervoer, stedelijke ontwikkeling en prijsmaatregelen voor milieuvriendelijke productie en consumptie. Verder wil de regering extra geld inzetten om de werkdruk in de zorgsector te verminderen en de wachttijden terug te brengen. Op het terrein van politie en justitie wordt geïnvesteerd in meer agenten en surveillanten, meer cellen voor jeugd- en tbs-instellingen en modernisering van de rechtelijke macht.

Deel: ' Financien Vergroting van veerkracht '
Lees ook