Ministerie van Financien

Titel: Verlaagd BTW-tarief op arbeidsintensieve dienstenMINISTERIE VAN FINANCIEN

DIRECTORAAT-GENERAAL VOOR FISCALE ZAKEN

DIRECTIE WETGEVING VERBRUIKSBELASTINGEN

Nr. WV 2000/113 M s-Gravenhage, 13 maart 2000

Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de toepassing van het verlaagde BTW-tarief op een aantal arbeidsintensieve diensten

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op artikel XXII van de Wet van 22 december 1999, Stb. 579, tot wijziging van belastingwetten c.a. (belastingplan 2000) in samenhang met Richtlijn 1999/85/EG van de Raad van 22 oktober 1999 tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG wat de mogelijkheid betreft om bij wijze van experiment op arbeidsintensieve diensten een verlaagd BTW-tarief toe te passen en op de beschikking van de Raad van 28 februari 2000 waarbij de lidstaten worden gemachtigd om overeenkomstig de procedure vastgesteld in artikel 28, lid 6, van Richtlijn 77/388/EG een verlaagd BTW-tarief op bepaalde arbeidsintensieve diensten toe te passen (2000/185/EG);

Besluit:

ARTIKEL I

In tabel I, onderdeel b, van de Wet op de omzetbelasting 19681 wordt na post 3 ingevoegd:


4. het herstellen van fietsen;

5. het herstellen van schoeisel en lederwaren;
6. het herstellen en vermaken van kleding en huishoudlinnen;
7. de diensten die door kappers als zodanig worden verricht;
8. het schilderen en stukadoren van woningen ouder dan 15 jaar;.
ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Financiën,

Toelichting

Artikel XXII van de Wet van 22 december 1999, Stb. 579, houdende wijziging van belastingwetten c.a. (belastingplan 2000) bepaalt dat de Minister van Financiën een wijziging aanbrengt in de bij de Wet op de omzetbelasting 1968 horende tabel I, indien de Raad van de Europese Unie de richtlijn heeft vastgesteld die het mogelijk maakt om, bij wijze van experiment, op een aantal zeer arbeidsintensieve diensten een verlaagd BTW-tarief toe te passen. De bedoelde richtlijn is door de Raad van de Europese Unie op 22 oktober 1999 vastgesteld1, waarmee een wijziging is aangebracht in de Zesde BTW-richtlijn2 die het de lidstaten mogelijk maakt een machtiging te vragen aan de Europese Commissie om aan het experiment deel te nemen. Nederland heeft deze machtiging gevraagd en gekregen bij beschikking van de Raad van 28 februari 20003. Deze ministeriële regeling strekt ertoe tabel I bij de Wet op de omzetbelasting 1968, hierna: de wet, dienovereenkomstig aan te passen. De aan Nederland verleende machtiging heeft betrekking op de periode die loopt van 1 januari 2000 tot en met 31 december 2002. Het experiment heeft tot doel de werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt te stimuleren. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de memorie van toelichting bij het belastingplan 20004.

De diensten waarvoor Richtlijn 1999/85/EG de mogelijkheid opent aan het experiment deel te nemen, worden opgesomd in een nieuwe bijlage K bij de Zesde BTW-richtlijn. Het gaat om de volgende diensten:

1. kleine hersteldiensten aan: - fietsen,

- schoeisel en lederwaren,

- kleding en huishoudlinnen (ook herstellen en vermaken);

2. renovatie en herstel van particuliere woningen, met uitzondering van materialen die een beduidend deel vertegenwoordigen van de waarde van de verstrekte diensten;

3. glazenwassen en schoonmaken van particuliere woningen;
4. thuiszorg;

5. kappersdiensten.

De lidstaten konden voor 1 november 1999 uit bovenstaande lijst machtiging vragen voor in beginsel een tweetal categorieën. Bij wijze van uitzondering kan een lidstaat in aanmerking komen voor een derde categorie. Deze uitzondering doet zich voor in het geval het economisch gewicht van de drie sectoren gezamenlijk beperkt is. Omdat dat in de Nederlandse situatie het geval was, is een verzoek ingediend dat drie categorieën omvat. De Commissie en de andere lidstaten hebben dit verzoek inmiddels ingewilligd en de Raad heeft Nederland voor alledrie de gevraagde categorieën een machtiging verleend. Het in de wet vastleggen van deze drie categorieën gebeurt door een vijftal posten aan onderdeel b van tabel I toe te voegen. Deze posten worden hierna kort toegelicht.

Tabel I, onderdeel b, post 4 (het herstellen van fietsen). Onder het herstellen van fietsen moet worden verstaan het verrichten van kleine en grote reparaties aan fietsen, bijvoorbeeld het vervangen van onderdelen, het plakken van banden en het verrichten van (preventief) onderhoud. Het verlaagde tarief is van toepassing op de dienst. In de praktijk betekent dit dat voor de verrichte arbeid het verlaagde tarief in rekening kan worden gebracht. Daar waar naast de dienst een levering van materialen is te onderscheiden, is op de levering het algemene tarief van toepassing. Het verlaagde tarief kan op het arbeidsloon worden toegepast wanneer bij het vervangen van een onderdeel het arbeidsloon en het materiaal afzonderlijk worden gefactureerd.

Het verlaagde tarief geldt ook voor het repareren van fietsen met een hulpmotor, zoals zoemfietsen. Het herstellen van hoofdzakelijk motorisch voortbewogen "fietsen", zoals brom- en snorfietsen en bromscooters blijft daarentegen belast naar het algemene tarief.

Tabel I, onderdeel b, post 5 (het herstellen van schoeisel en lederwaren). De reparatie van alle soorten schoeisel, zoals schoenen, laarzen en sandalen, valt onder deze post. Onder reparatie wordt in dit verband bijvoorbeeld verstaan het verzolen en verven, het lijmen en het (opnieuw) waterafstotend maken van schoeisel. Deze post maakt het tevens mogelijk het verlaagde BTW-tarief in rekening te brengen voor de reparatie van lederwaren zoals leren jassen, tassen, handschoenen en portemonnees.

Leren zadels voor rijdieren en leren meubelen worden in dit geval niet beschouwd als lederwaren, het repareren daarvan blijft derhalve belast naar het algemene tarief.

Tabel I, onderdeel b, post 6 (het herstellen en vermaken van kleding en huishoudlinnen). Onder huishoudlinnen moet in dit verband wordt verstaan textiel dat zelfstandig in het huishouden pleegt te worden gebruikt, zoals gordijnen, dekens en (tafel)lakens. Vloerbedekking en de bekleding van meubilair worden niet beschouwd als huishoudlinnen en de reparatie en het vermaken daarvan vallen dan ook niet onder deze post.

Het verlaagde tarief is niet van toepassing op het in opdracht vervaardigen van kleding of huishoudlinnen, ongeacht of dit al dan niet onder het ter beschikking stellen van de stof gebeurt.

Naast het repareren van gaten en scheuren, wordt het vervangen van knopen, ritssluitingen en dergelijke gezien als herstellen en kan derhalve worden belast naar het verlaagde tarief. Het wassen, chemisch reinigen, stomen en persen van kleding en huishoudlinnen wordt daarentegen niet beschouwd als herstellen en blijft derhalve belast naar het algemene tarief.

Tabel I, onderdeel b, post 7 (de diensten die door kappers als zodanig worden verricht). Alleen de diensten die kappers in hun hoedanigheid van kapper verrichten, worden belast naar het verlaagde tarief. Als voorbeeld kunnen worden genoemd het knippen, wassen en verven van haar en het aanbrengen van permanenten. Eventuele andere diensten die door kappers worden verricht, zoals het aanbrengen van (bruids) make-up, het geven van schoonheidsbehandelingen en de verzorging van nagels, blijven onderworpen aan het algemene tarief.

Het verlaagde tarief is alleen van toepassing op kappersdiensten verricht bij mensen, het trimmen van huisdieren blijft belast naar het algemene tarief.

Tabel I, onderdeel b, post 8 (het schilderen en stukadoren van woningen ouder dan 15 jaar). De term woningen geeft aan dat het verlaagde tarief alleen van toepassing is op het schilderen en stukadoren van huizen die door particulieren worden bewoond, het schilderen en stukadoren van bedrijfsgebouwen en -ruimtes blijven belast naar het algemene tarief. Onder schilderen en stukadoren wordt mede begrepen het verwerken en aanbrengen van producten zoals lakverven, vernissen, beitsen en voorstrijkmiddelen en van pasteuze dan wel gelijmde materialen. Tevens vallen de noodzakelijke voorbereidings- en voorbehandelingswerkzaamheden onder het verlaagde tarief, dat wil zeggen voor zover deze handelingen direct samenhangen met de daarop volgende schilders- of stukadoorswerkzaamheden. Dit betekent bijvoorbeeld dat het verlaagde tarief niet van toepassing is op het aanbrengen van tegels of op het plaatsen van een nieuwe wand alvorens met schilders- of stukadoorswerkzaamheden kan worden begonnen. De werkzaamheden die voorafgaan gaan aan het aanbrengen van behang, komen in belangrijke mate overeen met de werkzaamheden die voorafgaan aan schilderen en stukadoren. Ook op behangen en de daarvoor noodzakelijke en direct met behangen samenhangende voorbereidingswerkzaamheden, is daarom het verlaagde tarief van toepassing.

De bij het schilderen en stukadoren gebruikte materialen vallen onder het verlaagde tarief, indien en voorzover de diensten waarbij zij worden gebruikt ook onder het verlaagde tarief vallen. Bij behangen valt de prestatie uiteen in twee elementen: het leveren van behang enerzijds en het aanbrengen ervan anderzijds. Het verlaagde tarief is alleen van toepassing op het aanbrengen van het behang, voor de levering van het behang zelf blijft het algemene tarief van toepassing.

Voor het vaststellen van de ouderdom van de woning is het bouwjaar van de woning volgens de gemeentelijke administratie ingevolge de Wet Waardering Onroerende Zaken bepalend. Voor de toepassing van deze bepaling mag worden aangenomen dat de woning is gebouwd op 1 januari van het bouwjaar dat wordt vermeld in het WOZ-taxatieverslag dat de gemeente op verzoek aan de bewoner verstrekt. De schilder of stukadoor dient, om het verlaagde tarief te kunnen toepassen, in ieder geval in het bezit te zijn van een schriftelijke verklaring van de opdrachtgever dat de desbetreffende woning ouder is dan 15 jaar. Wanneer een woning in verschillende stadia tot stand is gekomen, dient de woning ten minste voor de helft te bestaan uit delen die ouder zijn dan 15 jaar, om in aanmerking te komen voor het verlaagde BTW-tarief. In dat geval is het verlaagde tarief van toepassing op schilder- en stukadoorswerk voor de gehele woning.

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervangt met ingang van die dag het Besluit van 27 december 1999, nr. WV 1999/2276M dat in werking is getreden met ingang van 1 januari 2000. Met deze vervanging wordt materieel geen wijziging beoogd.

De Staatssecretaris van Financiën,

Deel: ' Financien verlaagd BTW-tarief op arbeidsintensieve diensten '
Lees ook