Ministerie van Financien

Titel: Voorstel van de Werkgroep financiële verantwoordingen

Directie Begrotingszaken

Aan de voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

17 december 1999

BZ 1999-01276 U

8 februari 2000

Onderwerp

Voorstel van de Werkgroep financiële verantwoordingen

Eind december mocht ik net als mijn collegas op de vakdepartementen van u een brief ontvangen met een verzoek van de Werkgroep financiële verantwoordingen, om in de verantwoording over het jaar 2000 voor een aantal beleidsterreinen specifieke prestatiegegevens op te nemen. Het verheugt mij dat de Kamer blijvend hecht aan een meer beleidsmatige en prestatiegerichte begroting en verantwoording. De thans - in het kader van de regeringsnota Van Beleidsbegroting Tot Beleidsverantwoording (VBTB) gaande omvorming van de departementale begrotingen, zal daartoe een belangrijke impuls vormen. Over dit project zal ik u begin mei 2000 per brief nader informeren. Dit door middel van een rijksbrede voortgangsrapportage en (aanbiedingsbrieven bij afzonderlijke) departementale voorbeeldbegrotingen nieuwe stijl.

Concreet verzoek in uw brief luidde om de kabinetsreactie op de vragen van de Werkgroep financiële verantwoordingen op te nemen bij de Financiële verantwoordingen over 1999, die op de derde woensdag van mei aan de Kamer zullen worden aangeboden. Ik stel (na interdepartementaal overleg hieromtrent) voor dat het kabinet op de vragen van de Werkgroep reageert in de aanbiedingsbrieven bij de zojuist genoemde VBTB-voorbeeldbegrotingen. In de daar bijbehorende rijksbrede voortgangsbrief zal ik ingaan op het verzoek om prestatiegegevens met een meer rijksbreed karakter. Achtergrond van mijn voorstel is zowel inhoudelijk (er is een sterke relatie tussen de vragen van de werkgroep en VBTB) als procedureel (voor een adequate intra- en interdepartementaal afgestemde reactie is iets meer tijd nodig).

Zoals ik hiervoor aangaf, worden de Staten-Generaal uiterlijk begin mei voorstellen gedaan over de (gevolgen van de) begroting nieuwe stijl. Om deze datum te halen, zijn door alle departementen vele inspanningen gepleegd en zal de komende maanden nog veel werk verzet moeten worden. Daarbij wordt alles op alles gezet om in september 2001 de echte VBTB-begrotingen in te kunnen dienen. Om in dat krappe proces geen tijd verloren te laten gaan, is het bijzonder gewenst dat het kabinet de voorstellen tijdig - met een sterke voorkeur voor de periode voor het komend zomerreces - met de Kamer kan bespreken. Dat geldt in ieder geval voor de meer rijksbrede onderwerpen.

Graag geef ik u in overweging de dialoog met mij respectievelijk met de vakministers voor het zomerreces te organiseren. Wanneer gewenst kunnen, ter voorbereiding op de formele besprekingen, presentaties georganiseerd worden.

DE MINISTER VAN FINANCIEN

Deel: ' Financien voorstel Werkgroep financiele verantwoordingen '
Lees ook