Waterschap Zuiderzeeland


01 - 26
Lelystad, 8 oktober 2001

Financiën waterschap groeien naar regionaal evenwicht

De verhouding tussen de uitgaven en de ontvangsten van het waterschap komt in de begroting van 2002 meer in balans. Dit houdt in dat het waterschap minder gebruik maakt van de reserves en dat de waterschapslasten flink zullen stijgen. Hierdoor ontstaat er meer evenwicht in de begroting van het waterschap. Ook de tariefsverschillen ten opzichte van het verleden tussen de Noordoostpolder en Z.O.-Flevoland groeien gelijkmatig naar elkaar toe. De totale concept-begroting bedraagt ruim 104 miljoen gulden. De concept-begroting wordt dinsdag 16 oktober ter advisering aan de commissies voorgelegd. In november zal de Algemene Vergadering van het waterschap de begroting vaststellen.

De lasten voor het waterschap zullen in het komende jaar met ongeveer 17 miljoen gulden toenemen. De toename is voor een groot deel toe te schrijven aan minder onttrekkingen uit de reserves en aan autonome ontwikkelingen zoals: Meerkosten onderhoud ( waterlopen en installaties (3,5 miljoen) Inflatie (1,5 miljoen)
Stijging personeelslasten (1,2 miljoen);
Stijging energielasten (1,3 miljoen),
Uitbreiding formatie (1,4 miljoen).

Het waterbeheersplan dat binnenkort wordt vastgesteld maakt slechts een beperkt deel uit (1,7 miljoen) van de extra lasten.

Het waterschap zal in het komende jaar zo´n 4 miljoen gulden uit de reserves onttrekken. Dat is zo´n 2 miljoen minder dan in het jaar daarvoor. Daardoor komt de ideale situatie van kostendekkende tarieven dichter bij. De verhouding tussen baten en lasten wordt minder kunstmatig en krijgt hierdoor een natuurlijker evenwicht. Een duurzaam waterbeheer kost geld. De inwoners van het Waterschap Zuiderzeeland moeten samen zo´n 100 miljoen gulden bijdragen aan het waterschap.

Tarieven
Voor het komende jaar valt niet aan flinke tariefstijgingen te ontkomen. De volgende tarieven worden voorgesteld:

2002 2001

ingezetenenomslag 92,-- (73,19) verontreinigingsheffing 123,-- (115) gebouwd 1,06 (0,83) ongebouwd 192,99 (143,36)

Voor een gemiddeld gezin met een huis van f 260.000 komen de waterschapslasten in 2002 op: f. 516 ,--. (was in 2001 f. 461, --) Een gemiddeld agrarisch bedrijf in de Noordoostpolder (30 ha) gaat f. 6.357, -- betalen. (was in 2001: f. 4.802,--) Een gemiddeld agrarisch bedrijf uit Zuid en Oost Flevoland (50 ha) gaat f 10.259, -- betalen. (was in 2001: f. 7.702, --)


---

Deel: ' Financiën waterschap groeien naar regionaal evenwicht '
Lees ook