Europees Hof van Justitie

Afdeling Pers en Voorlichting

PERSCOMMUNIQUÉ nr. 68/99

21 september 1999

Arrest in zaak C-124/97

Läärä, CML en TSL tegen Fins openbaar ministerie

De Finse wetgeving inzake speelautomaten is niet in strijd met de bepalingen inzake vrijheid van dienstverrichting


De communautaire bepalingen inzake de vrijheid van dienstverrichting verzetten zich niet tegen een nationale wetgeving die exclusieve rechten voor de exploitatie van speelautomaten aan een enkel overheidsorgaan toekent, gelet op de doelstellingen van algemeen belang die dit rechtvaardigen

In Finland heeft de wetgever beperkingen willen stellen aan het profijt dat te trekken valt uit de goklust van het publiek, door te regelen dat alleen een publiekrechtelijk orgaan loterijen en weddenschappen mag organiseren of een casino en speelautomaten mag exploiteren. De houder van de vereiste administratieve vergunning is verplicht geld bijeen te brengen voor charitatieve doeleinden.

Het publiekrechtelijk orgaan dat een dergelijke vergunning heeft verkregen, is de RAY, een vereniging van 96 organisaties die actief zijn op het gebied van volksgezondheid en sociaal werk.

De Engelse vennootschap CML heeft in 1996 met de Finse vennootschap TSL een overeenkomst gesloten, waarbij zij aan laatstgenoemde het exclusief recht toekent om in Finland speelautomaten te installeren en te exploiteren die door haarzelf worden vervaardigd en tegen lage prijzen geleverd. Krachtens de overeenkomst blijft CML eigenaar van de apparaten en ontvangt TSL bij wijze van vergoeding een evenredig gedeelte van de opbrengst van de door haar geïnstalleerde apparaten.

M. Läärä, voorzitter van de Raad van bestuur van TSL, werd veroordeeld tot een boete wegens overtreding van de Finse wet op de kansspelen. In hoger beroep voor de Finse appelrechter stelt M. Läärä, dat de Finse wet in strijd is met de gemeenschapsrechtelijke beginselen van vrij verkeer van goederen en diensten.

De nationale rechter vraagt het Hof van Justitie, of een nationale wetgeving die om redenen van algemeen belang aan een enkel publiekrechtelijk orgaan het exclusieve recht van exploitatie van speelautomaten toekent, in strijd is met, onder meer, de regels inzake de vrijheid van dienstverrichting.

Volgens het Hof houdt een nationale wet als de Finse geen discriminatie naar nationaliteit in, aangezien zij geen onderscheid maakt tussen marktdeelnemers, al naar gelang deze in Finland of in een andere lidstaat zijn gevestigd. Wel vormt deze wetgeving een belemmering voor de vrijheid van dienstverrichting: de marktdeelnemers worden rechtstreeks of indirect verhinderd speelautomaten ter beschikking van het publiek te stellen. Het Hof onderzoekt daarom, of deze belemmering in het licht van het gemeenschapsrecht gerechtvaardigd is.

Het Hof overweegt, dat iedere lidstaat kan beoordelen of het voor het bereiken van de nagestreefde doeleinden nodig is, de activiteiten van de betrokken marktdeelnemers aan regelgeving te binden dan wel een exclusief exploitatierecht te verlenen aan een daartoe bevoegd verklaard openbaar lichaam. Het resultaat van deze keuze moet evenredig zijn aan het nagestreefde doel, wil het in overeenstemming zijn met het gemeenschapsrecht.

Een beperking van de vrijheid van dienstverrichting, teneinde de risico's te beperken die kansspelen voor de maatschappelijke orde kunnen hebben, is gerechtvaardigd, omdat de bescherming van de consument daarmee gediend is. Een maatregel waarbij een lidstaat kansspelen niet geheel verbiedt, maar aan een beperkte vergunning onderwerpt, draagt er bovendien toe bij, een frauduleuze of criminele uitoefening van de betrokken activiteit tegen te gaan.

De door Finland gekozen oplossing om exclusieve rechten voor de exploitatie van speelautomaten aan een enkel orgaan te verlenen, en het lucratieve karakter van deze activiteit strikt te beperken, is volgens het Hof derhalve niet onevenredig aan de nagestreefde doeleinden.

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt. Deze persmededeling is beschikbaar in alle officiële talen

De volledige tekst van het arrest is te vinden op de internetpagina van het Hof www.curia.eu.int. heden vanaf ongeveer 15.00 uur

Voor nadere informatie wende men zich tot J.-M. RachetDeel: ' Finse wetgeving speelautomaten niet in strijd bepalingen '
Lees ook