Ministerie van Financien

Titel: Fiscaal overleg tussen Nederland en de Nederlandse Antillen8Directie Internationale Fiscale Zaken

De voorzitter van de vaste commissie

voor Financiën van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Postbus 20018

2500 EA DEN HAAG

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

IFZ 2000-0309 M

15 maart 2000

Onderwerp

Fiscaal overleg tussen Nederland en de Nederlandse Antillen, februari 2000

Op 22, 23 en 24 februari 2000 heb ik te Willemstad besprekingen gevoerd over een aantal fiscale onderwerpen met de Minister van Financiën van de Nederlandse Antillen, de heer Voges.

Voor een verslag van deze besprekingen die van beide zijden als constructief werden ervaren, moge ik u kortheidshalve verwijzen naar de gezamenlijke samenvatting waarvan ik u hierbij een afschrift doe toekomen.

De Staatssecretaris van Financiën,

Verslag van het fiscaal overleg te Willemstad

Op 22, 23 en 24 februari 2000 heeft een Nederlandse delegatie onder leiding van de Staatssecretaris van Financiën, de heer Vermeend en een Nederlands-Antilliaanse delegatie onder leiding van de Minister van Financiën, de heer Voges, gesproken over een aantal fiscale onderwerpen.

Gelet op de recente discussies in internationale fora over schadelijke belastingconcurrentie concluderen beide delegaties dat het NFR een zeer goede start vormt voor een internationaal aanvaardbare behandeling van belasting op winst en dividenden. Zodoende wordt het mogelijk om een nieuwe Belastingregeling voor het Koninkrijk tot stand te brengen. Waar nodig zal het NFR worden aangepast aan onderstaande punten.

Vrije zones

In de vrije zones kunnen geen financiële dienstverleningsaktiviteiten plaatsvinden tegen het

gereduceerde tarief van de winstbelasting. Wel is het mogelijk om in dergelijke zones

aktiviteiten die verband houden met "e-commerce" in ruime zin te ontwikkelen tegen het

gereduceerde tarief van de winstbelasting. Zodoende wordt het mogelijk voor de Nederlandse

Antillen om op concurrerende wijze e-commerce"-aktiviteiten te ontplooien.

Vriigestelde vennootschappen

Het is noodzakelijk dat de informatievoorziening over het aandeelhouderschap niet op oneigenlijke wijze kan worden uitgehold. Zo nodig zal de Antillen hiervoor een voorziening treffen. Een en ander heeft geen effect ten aanzien van zgn. "mutual funds. Voorts is nader onderzoek nodig naar de budgettaire gevolgen van de introductie van vrijgestelde vennootschappen voor de Antilliaanse schatkist.

Belastingheffing over dividenden

De Nederlandse Antillen en Nederland zijn van opvatting dat ten aanzien van de belastingheffing van dividenden een geïntegreerde Koninkrijks-benadering noodzakelijk is. Dit betekent dat voor het Koninkrijk een dividendbelasting van 10 procent aan de Rijksgrenzen noodzakelijk is. In verdragssituaties met derden kan deze grens worden verlaagd. In deze context is Nederland bereid om de dividendbelasting op uitgaande dividenden naar de Antillen te verlagen van 7,5 resp. 5% naar 0%. Mocht reeds in het eerste jaar het dividend worden doorgesluisd buiten de Koninkrijksgrenzen, dan geldt een 10% Antilliaanse dividendbelasting. In het tweede jaar een tarief van 6%, in het derde jaar een tarief van 4%. Eenzelfde benadering geldt voor de belastingheffing ter zake van liquidatie-uitkeringen en de belastingheffing bij dooruitdeling door beursgenoteerde vennootschappen.

Zodoende worden deze financiële stromen gelijk behandeld. Ook wordt de opbrengst bij

inkoop van eigen aandelen gerekend tot de heffingsgrondslag van de dividendbelasting.

Als overgangsmaatregel wordt voorgesteld de werkingsduur van het protocol van 29 mei 1992

met één jaar te verlengen.

Tante Agaath-leningen

Nederland zal de mogelijkheid bezien om de Nederlandse fiscale regeling voor (startende) ondernemingen (zgn. tante Agaath-leningen) ook van toepassing te verklaren op het grondgebied van de Nederlandse Antillen. Door deze regeling kan de economische bedrijvigheid in de Nederlandse Antillen worden gestimuleerd.

Procedure

Afgesproken is dat de nieuwe BRK bij een eerstvolgende Rijksministerraad zal worden ingediend en vervolgens het traject voor Rijkswetten volgt. Deze Rijkswet vindt toepassing met ingang van een nader bij algemene maatregel van rijksbestuur vast te stellen tijdstip.

Daarbij wordt de verwachting uitgesproken dat daarvoor het IMF-traject succesvol zal zijn afgerond. De opbrengsten uit de nieuwe BRK kunnen door de Antillen worden ingezet ten behoeve van het budgettaire beeld voor het IMF. Waar nodig zal Nederland verdere technische ondersteuning verlenen.

de Staatssecretaris van Financiën

de Minister van Financiën van de Nederlandse Antillen

Deel: ' Fiscaal overleg tussen Nederland en Nederlandse Antillen '
Lees ook