Provincie Flevoland

OMGEVINGSPLAN

PUZZEL MEE AAN DE TOEKOMST VAN FLEVOLAND

De provincie is in de laatste decennia sterk gegroeid. In een hoog tempo is een nieuw gebied geschikt gemaakt voor voedselproductie, economische activiteiten, bewoning en ontwikkeling van natuur. Voor de komende jaren staat de vraag centraal hoe Flevoland zich evenwichtig verder kan ontwikkelen als een krachtig groeiende provincie. Hiervoor bereidt de provincie het Provinciaal Omgevingsplan voor. Dit is een nieuw plan waarin het Streekplan, Milieubeleidsplan , Waterhuishoudingsplan en het sociale beleid worden geïntegreerd. Het Provinciaal Omgevingsplan bestaat uit drie met elkaar samenhangende delen

1. De ontwikkelingsvisie: ontwikkelingen tot 2030 en richtlijnen voor de ontwikkelingen op lange termijn.

2. Het kaderstellend deel: concreet geformuleerde beleidslijnen voor de korte termijn (2000-2204) met een doorkijk naar de middellange termijn, die van belang zijn voor praktische toepassingen in de leef- omgeving.

3. Het programmatische deel: geeft richting aan de jaarlijks uit te brengen meerjarenprogrammering. In dit deel worden prioriteiten gesteld en wordt er inzicht gegeven in personele en financiële middelen voor de uitvoering van het Omgevingsplan. Ontwikkelingsvisie
In september 1998 is het informele interactieve proces ter voorbereiding van de Ontwikkelingsvisie Flevoland 2030 afgerond. Tijdens dit proces is door burgers, overheden en organisaties, intensief gediscussieerd over de toekomst van Flevoland. Hierbij zijn veel ideeën over de gewenste ontwikkeling van Flevoland naar voren gebracht. De resultaten uit deze dialoog zijn opgetekend in de "Rapportage Interactief Proces Omgevingsbeleid Flevoland 2030". Inmiddels is het college met de informatie en de ideeën aan de slag gegaan en heeft zij een aantal keuzen gemaakt. Deze zijn neergelegd in de ontwerp Ontwikkelingsvisie Flevoland 2030. In deze visie zijn de hoofdlijnen aangegeven voor de verdere gewenste ontwikkeling en beheer van de provincie. Ter voorbereiding van de ontwerp Ontwikkelingsvisie is een "Effectrapport Stedelijke Ontwikkeling Flevoland (eerste fase)" gemaakt. Het effectrapport vormt een hulpmiddel bij de besluitvorming over de verdere ontwikkeling van de provincie Flevoland.
Ter inzage ligging
De Ontwerp Ontwikkelingsvisie en het bijbehorend Effectrapport liggen van 22 september tot 17 november 1998 tijdens kantooruren ter inzage in het provinciehuis van Flevoland, Visarenddreef 1 te Lelystad en in de gemeentehuizen, waterschapshuizen en bibliotheken in Flevoland.
Gedurende deze periode kan een ieder schriftelijk zienswijzen over de ontwerp Ontwikkelingsvisie en het Effectrapport kenbaar maken bij Gedeputeerde Staten van Flevoland, Postbus 55, 8200 AB Lelystad.
U kunt tegen vergoeding de Ontwerp Ontwikkelingsvisie en het Effectrapport bestellen bij de provincie Flevoland, directie Planvorming 0320-265 519.
Hoorzitting
Op 14 oktober 1998 om 13.30 uur en op 9 november 1998 om 19.30 uur wordt in het provinciehuis een openbare zitting over de inhoud van de ontwerp Ontwikkelingsvisie en het Effectrapport gehouden, waarbij mondeling zienswijzen kunnen worden ingebracht. Hoe gaat het verder
In december 1998 wordt een Antwoordnota opgesteld waarin alle reacties worden behandeld. Deze wordt besproken in diverse Statencommissies. Ook de Provinciale Omgevingscommissie Flevoland adviseert het college van Gedeputeerde Staten over de Antwoordnota. Nadat alle adviezen zijn verwerkt wordt de Ontwikkelingsvisie als richtinggevend voor de twee andere plandelen van het Omgevingsplan aan Provinciale Staten ter vaststelling aangeboden . Deze vaststelling is voorzien in januari
1999. Vervolgens worden het kaderstellende en het programmatische deel van het Omgevingsplan opgesteld.

_____________________________________________________________

© 1997 Provincie Flevoland.

Deel: ' Flevoland bereidt Provinciaal Omgevingsplan voor '
Lees ook