Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 99-142
DATUM: 3 november 1999

Provinciale Staten beslissen over Projectplan Cultuur en School 2000

Provinciale Staten beslissen in de vergadering van 2 december a.s. over het projectplan Cultuur en School 2000. Het projectplan 2000 is (zoals gebruikelijk) opgesteld door de Stichting Cultuureducatie Flevoland in overleg met de centra voor kunstzinnige vorming, de scholen voor voortgezet onderwijs en diverse samenwerkingspartners op het gebied van kunst en cultureel erfgoed. De centra voor kunstzinnige vorming voeren met alle scholen voor voortgezet onderwijs gesprekken. Voor de in dit projectplan opgenomen projecten bestaat draagvlak bij de scholen. Daarnaast worden afgesloten projecten met de scholen geëvalueerd. In het projectplan zijn verschillende projecten voor het jaar 2000 opgenomen. De kunst- en cultuurkrant wordt voortgezet. Dat geldt ook voor de kunst- en cultuurprojecten . Een ander project is het kennis maken met cultureel erfgoed, door leerlingen een bezoek te laten brengen aan Schokland. Met de "Jonge Jury" wil men het lezen van boeken bevorderen. Verder vormen ook het adopteren van monumenten door scholen en een culturele manifestatie een nieuw onderdeel van het projectplan. Eind 2000 zal een cultureel netwerk tussen de scholen voor voortgezet onderwijs en de culturele instellingen tot stand worden gebracht. In het Cultuurconvenant 1997-2000 van het Ministerie van OCW en regio Midden (provincies Utrecht en Flevoland en gemeente Utrecht) is vastgelegd dat de overheden zich zullen inzetten voor het stimuleren van projecten op het gebied van cultuur en school. Het Ministerie van OCW stelt jaarlijks fl. 200.000,-- subsidie beschikbaar voor Flevoland, onder de voorwaarde dat de provinciale bijdrage minimaal fl. 100.000,-- bedraagt (hiervan is fl. 55.000,-- geoormerkt voor de projecten Kunstbende en Muziek en Theater Netwerk). De middelen, in totaal dus fl. 300.000,--, worden besteed aan projecten in het voortgezet onderwijs.

Deel: ' Flevoland beslist over Projectplan Cultuur en School 2000 '
Lees ook