Provincie FlevolandProvincie boekt vooruitgang bij het Rijk over versterking jeugdzorg

De provincie Flevoland heeft principe-afspraken gemaakt met staatssecretaris mw. Ross-van Dorp van Volksgezondheid die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van knelpunten in de jeugdzorg in Flevoland. Deze afspraken zijn gemaakt in het kader van de nieuwe wet op de Jeugdzorg.

De provincie constateert al enige jaren dat de omstandigheden waarin de jeugdzorg in Flevoland verkeert, zorgelijk zijn. De vraag naar Jeugdzorg neemt toe, wachtlijsten blijven bestaan en voldoende middelen van de financierende rijksoverheid voor versterking van het Bureau Jeugdzorg en het hulpaanbod blijven achterwege.

Over deze zorgelijke situatie trekt de provincie continu aan de bel bij de rijksoverheid. En dat levert resultaten op. De laatste maanden hebben constructieve gesprekken plaats gevonden met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dat heeft ertoe geleid dat het ministerie samen met de provincie Flevoland onderzoekt welke mogelijkheden er zijn om de jeugdzorg in Flevoland de komende jaren te versterken.

Inmiddels is bekend dat in het kader van de kabinetsformatie er, vooruitlopend op de nieuwe Wet op de Jeugdzorg, gesproken wordt over het inzetten van 25 miljoen euro voor de landelijke versterking van Jeugdzorg. Gedeputeerde dhr. de Graaf heeft met staatssecretaris mw. Ross-van Dorp in een principe akkoord bereikt dat het aanpakken van knelpunten in de Jeugdzorg in Flevoland nadrukkelijk zal worden betrokken bij de verdeling van deze middelen.

Het ministerie van VWS is met name geïnteresseerd in de ontwikkelingen in Flevoland die aansluiten bij de nieuwe Wet op de Jeugdzorg. Het ministerie wil deze ontwikkelingen betrekken bij de verdeling van de voorgestelde extra middelen. Het gaat daarbij om het versterken van de relatie tussen de provinciale jeugdzorg en de gemeentelijke zorgstructuren.

Deel: ' Flevoland boekt vooruitgang met versterking jeugdzorg '
Lees ook