Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: Flevo
DATUM: 99-147

Europees Vervolgprogramma Flevoland 2000-2006 "Naar een evenwichtig Flevoland"

De provincie Flevoland en Arbeidsvoorziening Flevoland hebben het Europees Vervolgprogramma 2000-2006 "Naar een evenwichtig Flevoland" ingediend bij het ministerie van Economische Zaken. Het programma wordt binnenkort door de Nederlandse regering ingediend bij de Europese Commissie in Brussel en moet gezien worden als onderhandelingsdocument. De commissie heeft vijf maanden de tijd om het programma goed te keuren. In deze vijf maanden zullen nog veel onderhandelingen plaatsvinden. Het gevolg daarvan kan zijn dat het programma nog moet worden aangepast. Na goedkeuring door de Europese Commissie wordt het programma gedetailleerd uitgewerkt in het "programma complement". Voor de periode 2000-2006 is voor Flevoland 126 miljoen Euro gereserveerd vanuit de Europese Structuurfondsen. Provinciale Staten stellen daarvoor fl. 60 miljoen provinciale co-financiering beschikbaar. Er is een nieuw programma geschreven waarin vier hoofddoelstellingen zijn geformuleerd. Voor de periode 2000-2006 verwacht men dat het Bruto Regionaal Product van Flevoland mede door de Europese impuls zal groeien naar 80% van het EU-gemiddelde. Daarnaast streeft men naar 12.000 extra arbeidsplaatsen en een werkloosheidspercentage dat gelijk is aan het nationale gemiddelde. Tot slot is het streven erop gericht dat meer dan 85% van de bedrijven jaarlijks een positief bedrijfsresultaat heeft. In het programma komen vier belangrijke onderwerpen aan de orde: ontwikkeling stedelijk gebied (herstructurering, economische versterking, recreatie en toerisme), ontwikkeling landelijk gebied (versterking agro-sector, recreatie en toerisme, water en natuur), versterking productiestructuur (verbetering infrastructuur van het MKB, kennisontwikkeling en -transfer, duurzaam Flevoland etc.) en sociale cohesie en arbeidsmarkt (actief arbeidsmarktbeleid, verbetering uitgangspositie jongeren, scholing werkenden). Het nieuwe programma is geformuleerd op basis van richtlijnen van de Europese Commissie en op basis van landelijk, provinciaal/RBA en gemeentelijk beleid. Over de inhoud van het programma heeft overleg plaatsgevonden met de rijksoverheid, de mede-overheden in de regio en de regionale partners in Flevoland.

Deel: ' Flevoland dient Europees Vervolgprogramma in '
Lees ook