Provincie FlevolandProvincie en gemeenten sluiten convenanten over Jeugdzorg

De provincie Flevoland en de gemeenten in Flevoland hebben in convenanten afspraken gemaakt over de ontwikkeling en de afstemming tussen de provinciale jeugdzorg en het lokale jeugdbeleid. Voor 2003 en 2004 hebben Provinciale Staten extra middelen beschikbaar gesteld voor onder andere de inzet van het Bureau Jeugdzorg rond het basisonderwijs. De convenanten zijn woensdag 29 januari j.l. ondertekend.

De afspraken in de convenanten zijn gericht op het versterken van de preventie en het op tijd signaleren van problemen van jongeren en hun ouders en het tijdig bieden van ondersteuning en hulp. Dit vraagt om een goede afstemming en samenwerking tussen partijen in het lokale jeugdbeleid zoals welzijnsinstellingen, GGD, Thuiszorg,
maatschappelijk werk en de provinciale Jeugdzorg.

Het Bureau Jeugdzorg ( BJZ) vormt de schakel tussen deze gemeentelijke organisaties en de provinciale Jeugdzorg. Aangezien er slechts beperkt middelen voor de jeugdzorg beschikbaar worden gesteld door de rijksoverheid is in gemeentelijke maatwerkplannen vastgelegd waarvoor deze schaarse middelen voor het BJZ per gemeente worden ingezet.

Het Bureau Jeugdzorg biedt consultatie en deskundigheidsbevordering op bijvoorbeeld scholen en kan een beperkt aantal korte begeleidingen aanbieden. Het Advies en Meldpunt Kindermishandeling(AMK) en de crisishulp maken een apart onderdeel uit van het BJZ en zijn niet opgenomen in de convenanten. Het AMK wordt uitgevoerd door de GGD. Als blijkt dat een jongere of ouders behoefte hebben aan meer intensieve jeugdzorg dan zal het Bureau Jeugdzorg een indicatie opstellen voor bijvoorbeeld ambulante hulp, pleegzorg of opname in een instelling voor Jeugdzorg.

De convenanten en de maatwerkplannen worden jaarlijks door de provincie en de gemeenten geëvalueerd zodat tijdige aanpassing mogelijk is.

Deel: ' Flevoland en gemeenten sluiten convenanten over Jeugdzorg '
Lees ook