Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 99-064
DATUM: 4 mei 1999

Subsidie Theater na Water per 2001 beeindigd

Het College van Gedeputeerde Staten stelt voor om met ingang van 2001 de structurele provinciale subsidie aan Theater na Water te beëindigen. Theater na Water heeft de afgelopen jaren in zowel zakelijk als artistiek opzicht onvoldoende goed gefunctioneerd. Theater na Water heeft ruim 10 jaar provinciale subsidie ontvangen, met name voor het maken van nieuwe producties en de uitvoering van educatieve projecten. Voor 1999 heeft het College van Gedeputeerde Staten een subsidie beschikbaar gesteld van fl.
248.449,--. Volgens een onderzoek van Bureau Fokkens heeft Theater na Water de laatste jaren haar educatieve taak niet naar behoren uitgevoerd. Er is nauwelijks in de theaters en scholen gespeeld. Er is een geringe publieksrespons en in artistiek opzicht presteert de theatergroep onder de maat. Theater na Water wil op een andere wijze activiteiten gaan ontplooien, namelijk via een theaterwerkplaats in Almere- Haven. In deze theaterwerk-plaats worden experimenten voorbereid met professionals en tekst-schrijvers op het gebied van theater en dans e.d, die een binding hebben met Flevoland. Voor het jaar 2000 wordt nog een provinciale subsidie beschikbaar gesteld, deze kan gedeeltelijk ingezet worden voor de theaterwerkplaats. Het vanaf 2001 vrijvallend budget zal worden betrokken bij de nieuwe nota "Kunstbeleid 2001 - 2004".

Deel: ' Flevoland Subsidie Theater na Water per 2001 beeindigd '
Lees ook