Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 99-010
DATUM: 19 januari 1999

Flevoland werkt aan veilige millenniumwisseling

DIT IS EEN GEZAMENLIJK PERSBERICHT VAN DE PROVINCIE FLEVOLAND, DE ZES FLEVOLANDSE GEMEENTEN, WATERSCHAPPEN, RIJKSWATERSTAAT, DE REGIONALE BRANDWEER, POLITIE EN GGD IN FLEVOLAND

Provincie Flevoland, de zes gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat, de regionale brandweer, politie en GGD in Flevoland bereiden zich gezamenlijk voor op de veiligheid rond de millenniumwisseling. Onder voorzitterschap van de Commissaris van de Koningin Jager is de "Millenniumstuurgroep Openbare Orde en Veiligheid Flevoland" ingesteld, met daarin de burgemeesters, dijkgraven en de Hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat. De millenniumstuurgroep heeft voor 1999 een projectplan opgesteld. Het doel hiervan is een goede afstemming en informatie-uitwisseling bij de voorbereiding op veiligheidsrisico's rond de millenniumwisseling. Inventarisatie In september
1998 startten de betrokken organisaties met een gezamenlijke inventarisatie van mogelijke gevolgen voor de openbare orde en veiligheid in Flevoland. In december bleek uit deze inventarisatie dat alle overheidsorganisaties inmiddels bezig waren met het interne automatiseringsprobleem. Er was behoefte aan een goede taakverdeling, coördinatie en onderlinge informatie-uitwisseling bij de voorbereiding op mogelijke externe veilig- heidsrisico's. De waterschappen en Rijkswaterstaat verwachten overigens dat waterbeheersing en infrastructuur geen problemen zullen vormen. Het Energie Millennium Platform verwacht dat er ook 'gewoon' stroom kan worden geleverd. Slagvaardig Komende maanden kijkt de stuurgroep vooral hoe bestaande plannen voor bijzondere situaties kunnen worden geoptimaliseerd. Vanwege de onzekerheid of en zo ja welke problemen de millenniumwisseling oplevert, ligt de nadruk op het slagvaardig en flexibel kunnen inspelen op uiteenlopende situaties. In 1997 begonnen dezelfde overheidsorganisaties met de verbetering van het crisismanagement in de gehele provincie. Deze verbetering wordt in verhoogd tempo verder doorgevoerd. Met lopende projecten, zoals het Project Versterking Brandweer (PVB) en het Project Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (PGHOR), wordt rekening gehouden. Van juni tot en met november 1999 staat het millenniumprobleem centraal bij diverse testen en oefeningen. Een projectgroep bewaakt de voortgang en zorgt ervoor dat de (eigen) organisaties de afgesproken taken uitvoeren. Voor de afstemming van de verschillende onderdelen van het projectplan krijgt de provincie Flevoland ondersteuning van het Crisis Onderzoek Team (C.O.T.) van de Universiteit Leiden. Het C.O.T. is ook intensief betrokken bij de millenniumvoorbereiding van diverse andere (overheids) organisaties. Communicatie en voorlichting De onderlinge informatie-uitwisseling, de communicatie met derden en de publieksvoorlichting krijgen bijzondere aandacht. De betrokken bestuurders in de provincie hebben afspraken gemaakt om eenduidige informatie te bevorderen. De Commissaris van de Koningin verzorgt namens de overige bestuurders de informatievoorziening rond het project. De stuur- en projectgroep verzorgen geen voorlichting aan bedrijfssectoren en Midden- en Kleinbedrijf over hun 'eigen' millennium-problematiek. Hiervoor is onder andere al het landelijke Millennium Platform ingesteld. Gemeenten kunnen wel aanvullende initiatieven nemen. De Millenniumstuurgroep Openbare Orde en Veiligheid Flevoland informeert regelmatig over de voortgang van het project. Voor informatie over de projectaanpak in Flevoland kan contact worden opgenomen met de projectsecretaris, de heer drs. R.A. van Mourik van het kabinet van de Commissaris van de Koningin in Flevoland (tel. 0320-265275).

_________________________________________________________________

Deel: ' Flevoland werkt aan veilige millenniumwisseling '
Lees ook