Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 99-111
DATUM: 3 september 1999

Flevolandse Statenleden bezochten Dmitrov

Zes (plv.) fractievoorzitters uit Provinciale Staten van Flevoland hebben deze week Dmitrov bezocht, het Russische district waarmee Flevoland een vriendschapsrelatie onderhoudt. Zij waren in het gezelschap van de Commissaris van de Koningin en de (bijna) oud-griffier, de heer Minekus. Een aantal Statenleden waren ongeveer vijf jaar geleden al eerder in Dmitrov geweest en konden met eigen ogen aanschouwen dat er vooruitgang is geboekt in de ontwikkeling van het gebied. Helaas stagneert die vooruitgang op dit moment tengevolge van de Roebelcrisis van 1998. Het tijdstip was zo gekozen dat de Statenleden er waren tijdens de viering van het 845-jarig bestaan van Dmitrov. Later werden ondermeer bezoeken gebracht aan een school en aan een ziekenhuis. Het ziekenhuis onderhoudt een relatie met de IJsselmeerziekenhuizen. Begin dit jaar heeft de provincie Flevoland als noodhulp bijgedragen in het weer op peil brengen van de medicijnvoorraad. Door de ziekenhuisdirectie is een overzicht overhandigd van alle gekochte medicijnen, als soort verantwoording van wat er met het geld gebeurd is. De school nr. 6 onderhoudt een relatie met de Almeerse school Het Baken. Er heerste op de school een ietwat nerveuze spanning omdat de volgende dag de zomervakantie voorbij zou zijn en de kinderen weer zouden binnenstromen. In de vakantie hadden veel lokalen en gangen een nieuw verfje gekregen. Directieteam en leraren hadden er duidelijk weer zin in om met de lessen te beginnen. Enkele dagen eerder voerden Statenleden gesprekken met mensen uit Nederland die betrokken zijn bij landbouwprojecten. Net als Nederland heeft ook Rusland afgelopen zomer te kampen gehad met een hittegolf. Tengevolge daarvan zijn de aardappelen gemiddeld te klein gebleven. De vraag is of de lage opbrengst goed wordt gemaakt door een hogere prijs. Voor de langere termijn waren de landbouwers hoopvol gestemd. De laatste avond waren er ook gesprekken met de vrouwenraad in Dmitrov. De vrouwen hechten daar zeer veel waarde aan de contacten met de Flevolandse vrouwenraad. Men is daar bezig met het opzetten van een inloophuis van en voor vrouwen. Voor een aantal projecten heeft de delegatie een financiële bijdrage overhandigd. Hoogtepunt van het bezoek was de ondertekening van een Memorandum door de Gouverneur Gavrilov en Commissaris van de Koningin, de heer M.J.E.M. Jager. In dit Memorandum is vastgelegd dat binnen de vriendschapsrelatie gedurende de eerstvolgende vijf jaar op de terreinen: landbouw, economie, onderwijs, gezondheidszorg en op sociaal terrein getracht zal worden vooruitgang te boeken. Flevolandse organisaties zullen contacten onderhouden met organisaties en Dmitrov, waarbij de provincie Flevoland een overkoepelende rol zal spelen aan deze kant en de Districtsadministratie van Dmitrov aan de andere kant. De overheersende indruk van de Statenleden was dat er in Dmitrov hard gewerkt wordt aan verbetering van een aantal zaken en dat er ook vooruitgang is geboekt. Helaas zijn de politieke en economische omstandigheden in Rusland op dit moment zodanig dat er enige stagnatie optreedt. Het land heeft echter zulke grote mogelijkheden dat op langere termijn de moeilijkheden overwonnen kunnen worden.

Deel: ' Flevolandse Statenleden bezochten Dmitrov '
Lees ook