Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting
Datum: 22-02-1999

Persbericht
Nummer: 15

"Beleidsagenda HOOP 2000" kader voor nadere uitwerking in komende maanden
FLEXIBILISERING, INTERNATIONALISERING EN DEREGULERING CENTRAAL IN AGENDA TOEKOMST HOGER ONDERWIJS

Meer flexibiliteit in het hoger onderwijs, meer mogelijkheden voor samenwerking tussen hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs, meer nadruk op internationale oriëntatie, een systeem voor de erkenning van mastersopleidingen en verdere deregulering. Dit zijn enkele kernpunten uit de "beleidsagenda HOOP 2000", waarmee minister Hermans (OCenW) het kader aangeeft om met het veld over de toekomst van het hoger onderwijs te praten. Aan de hand van werkgroepen, studies en conferenties wil de minister met het veld gezamenlijk tot een HOOP 2000 komen. Het resultaat - het ontwerp HOOP 2000 - verschijnt in september van dit jaar. De minister heeft de beleidsagenda vandaag onder andere naar de voorzitters van de VSNU, HBO-Raad, ISO en LSVb gestuurd, met een afschrift naar de Tweede Kamer.

De beleidsagenda is bedoeld om de discussie over de toekomst van het hoger onderwijs richting te geven. De omgeving van het hoger onderwijs is sterk in beweging. De onderwijsdeelname neemt toe en er is een groeiende behoefte aan een leven lang leren. Ook de arbeidsmarkt internationaliseert en het belang van kennis voor de economie neemt toe. Het hoger onderwijs moet zich daarom blijven ontwikkelen. Na uitvoerige gesprekken met vertegenwoordigers uit het veld geeft minister Hermans in de agenda een overzicht van de vraagstukken waaraan de komende jaren aandacht moet worden besteed. De beleidsagenda is een eerste aanzet en het kader voor het de uitwerking in de komende maanden.

De beleidsagenda stelt onder andere de volgende punten aan de orde:
* Welke aanpak is nodig om te voldoen aan de groeiende maatschappelijke behoefte aan hoger opgeleiden.
* Welke belemmeringen in de regelgeving kunnen worden weggenomen, om te zorgen voor verdergaande flexibiliteit in het hoger onderwijs.
* Op welke wijze kan de relatie tussen het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs worden versterkt.
* Hoe kan de internationale oriëntatie van het hoger onderwijs worden versterkt.

* In welke vorm kunnen mastersopleidingen een erkenning krijgen.
* Op welke manier kan de regionale functie van met name het hoger beroepsonderwijs worden versterkt.

* Hoe kunnen instellingen meer zeggenschap krijgen over de inrichting van het onderwijsaanbod.

* In hoeverre is het wenselijk differentiatie in collegegelden toe te staan.

* Hoe kan in de kwaliteitszorg meer recht worden gedaan aan verschillen tussen instellingen. Dit tegen de achtergrond van de internationalisering van het hoger onderwijs.
* Hoe kan ervoor worden gezorgd dat toponderzoek in alle wetenschapsgebieden de ruimte kan krijgen.

Deel: ' Flexibilisering centraal in agenda toekomst hoger onderwijs '
Lees ook