Vereniging FME-CWM

Nieuws
Persbericht
Zoetermeer, 21 juni 1999

Kabinet op goede weg met industriële beleidsagenda

Met de nota over het industrie- en dienstenbeleid heeft het kabinet blijk gegeven van een moderne visie op de industriepolitiek. De nota bevat een heldere analyse van de actuele industriële ontwikkelingen in Nederland en van de aldaar aanwezige knelpunten. Nu de industrie weer op de beleidskaart is gezet, is het de hoogste tijd dat het kabinet de hand aan de ploeg zal slaan. Het ministerie van Economische Zaken moet in dit proces het voortouw nemen en daarbij koersen op een kabinetsbrede aanpak.

Dit stelt de Vereniging FME-CWM, de grootste industriële werkgevers- en ondernemersorganisatie, in een eerste reactie op de vandaag gepresenteerde kabinetsnota 'Ruimte voor industriële vernieuwing'.
De algemene analyses van de macro-economische ontwikkelingen zijn scherp en helder. Door deze redelijk algemene aanpak mist de nota volgens FME-CWM de verbreding naar gebieden die zeker ook van groot belang zijn voor het functioneren van de industrie zoals export en ontwikkelingssamenwerking. Daarentegen worden de knelpunten die de industriële positie binnen de economie bedreigen zoals het achterblijven van R&D-investeringen, het gebrek aan technici en bedrijventerreinen, het tekort aan innovatieve starters en de beperkte aansluiting tussen de kennisinfrastructuur en het bedrijfsleven goed geanalyseerd. Maar over de aanpak van deze problemen en wie daar binnen het kabinet verantwoordelijk voor is, moet nog veel worden ingevuld. Ook waar het beleid raakvlakken heeft met andere departementen zoals op het gebied van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking, OC&W en Financiën, moeten volgens de Vereniging FME-CWM duidelijke afspraken worden gemaakt. De organisatie ziet voor het industriebeleid dan ook een duidelijk coördinerende functie weggelegd voor het ministerie van EZ.
Op het beleidsniveau geeft de nota enkele richtingen aan waarlangs het industriebeleid zich zou moeten ontwikkelen. Er wordt ingegaan op het belang van een goed ondernemingsklimaat in algemene zin. Daarbij zijn de ontwikkelingen rond kennis/technologie, milieu, fiscaliteit, administratieve lasten en arbeidsmarkt van cruciale betekenis voor de toekomst van de maakindustrie in Nederland. FME-CWM onderstreept dat kennis, technologie en innovaties de basis vormen voor gezonde economische groei. In dit verband is het bepaald positief dat de Wet Speur & Ontwikkelings-werk (WBSO) in de nota de plaats en aandacht krijgt die hij verdient. Verder ziet FME-CWM met spanning de daadwerkelijke aanpak van de in de nota gesignaleerde knelpunten tegemoet.

Vereniging FME-CWM
Boerhaavelaan 40 Postbus 190 2700 AD Zoetermeer Telefoon (079) 353 11 00 Telefax (079) 353 13 65 E-mail com@fme.nl

Deel: ' FME-CWM Kabinet op goede weg met industriële beleidsagenda '
Lees ook