FMO

FMO jaarverslag 2001


Den Haag, 14 mei 2002 - De Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. (FMO) behaalde in 2001 een nettowinst van EUR 4,3 miljoen, tegen EUR 16,8 miljoen het jaar ervoor. De wereldwijde teruggang van de economische groei en de financieel-economische crises in het FMO-werkgebied vormden de belangrijkste oorzaak voor het lagere rendement. Het aantal nieuwe contracteringen was daarentegen met een totale waarde van EUR 480 miljoen hoger dan ooit. Dit betekent een stijging van 17% ten opzichte van 2000, waarmee FMO zich heeft ontwikkeld tot de grootste bilaterale ontwikkelingsbank in Europa. Eind 2001 bedroeg de bruto investeringsportefeuille EUR 1,9 miljard. De investeringen staan uit bij 273 bedrijven en projecten in 66 landen. Gezamenlijk verschaffen deze bedrijven werk aan naar schatting 300.000 personen.

Strategische ontwikkelingen in 2001
Om de impact en het rendement van haar activiteiten te vergroten heeft FMO in 2001 in het bijzonder aandacht besteed aan het doorvoeren van een aantal strategische keuzes:

- Een verschuiving naar resultaatgerelateerde financieringsstructuren en risicokapitaalproducten die beter aansluiten bij de financieringsbehoefte van onze klanten en die een hoger rendement genereren;

- Forse uitbreiding van het FMO-dienstenpakket met investeringsbevorderende activiteiten van de Nederlandse overheid, waarmee in de komende jaren een bedrag van EUR 540 miljoen is gemoeid;

- Concentratie van nieuwe activiteiten in circa veertig ?focuslanden?. 97% van de nieuwe financieringen werd verstrekt in deze landen, het aandeel van relatief armere landen, met name in Afrika, is verhoogd;
- Focus op sectoren en activiteiten die cruciaal zijn voor economische groei: exporterende bedrijven, financiële sector, infrastructuur en het micro-, midden- en kleinbedrijf (MMKB). Voor ieder aandachtsgebied zijn 1 of meerdere zogenoemde kennisstraten ingericht, waar bedrijfsbrede kennis per sector wordt gebundeld;
- Veel aandacht voor het opbouwen van actieve partnerships met lokale partijen, westerse commerciële banken, collega-ontwikkelingsbanken en het Nederlandse en internationale bedrijfsleven;
- Invoering van de 'scorekaart' voor de beoordeling van nieuwe en bestaande financieringen, waarmee niet alleen het rendement, maar ook het effect op duurzame lokale ontwikkeling expliciet wordt gemaakt. Hierin aandacht voor corporate governance, milieu en sociale aspecten.

Organisatorische ontwikkelingen
Met de recente overdracht van diverse overheidsprogramma?s en ?fondsen is FMO tevens investeringsloket geworden voor (internationale) bedrijven en banken die zaken willen doen in ontwikkelingslanden. Voor een optimale dienstverlening heeft FMO haar activiteiten per 1 mei jl. ondergebracht in twee bedrijfsonderdelen:

- FMO Finance: verstrekt op commerciële voorwaarden financieringen zoals leningen en participaties aan bedrijven en financiële instellingen in ontwikkelingslanden; en

- FMO Investment Promotion: verantwoordelijk voor subsidieregelingen van de Nederlandse overheid gericht op investeringsbevordering in ontwikkelingslanden.

Baten en lasten
De baten over het boekjaar bedroegen EUR 91,9 miljoen, ongeveer evenveel als in 2000. De baten stonden onder druk, onder meer vanwege lager dan verwachte opbrengsten van verkopen van aandelen in participaties en groeiende achterstanden in rentebetalingen. Hierdoor bleken ook hogere voorzieningen nodig, in het bijzonder met betrekking tot Argentinië en Turkije.
De bruto inkomsten uit dienstverlening continueerden een stijgende lijn en bedroegen in 2001 EUR 10,8 miljoen (2000: EUR 7,6 miljoen). De bedrijfslasten stegen met 22% tot EUR 25,4 miljoen. Belangrijkste redenen voor deze kostenstijging zijn de uitbreiding van de dienstverlening met overheidsmiddelen en investeringen ten behoeve van kwaliteits- en efficiencyverbetering, met name in automatisering.

Winst en winstbestemming
De nettowinst (na belastingen) bedroeg EUR 4,3 miljoen. Er was sprake van een licht negatief operationeel resultaat, gecompenseerd door een éénmalige bijzondere belastingbate.
De Raad van Commissarissen heeft op voordracht van de directie voorgesteld om voor het 7de achtereenvolgende jaar 2,5% van de nominale waarde van de aandelen uit te keren als dividend, ofwel EUR
0,57 per aandeel van nominaal EUR 22,69. Het resterende bedrag van EUR
0,1 miljoen wordt toegevoegd aan de reserves.
Prognose 2002
Hoewel de wereldwijde economische groei voorzichtig lijkt aan te trekken, is de verwachting dat commerciële banken en investeerders zich terughoudend zullen blijven opstellen ten aanzien van opkomende markten. De functie van ontwikkelingsbanken als FMO blijft in deze omstandigheden belangrijk, aangezien zij aanvullend aan de markt opereren.
Voor wat betreft FMO?s resultaten is de verwachting dat de eerste positieve effecten van de investeringen in kwaliteit en efficiency naar alle waarschijnlijkheid in 2002 zichtbaar worden. De verwachtingen voor dit jaar zijn daarom gematigd positief.

De Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. (FMO) ondersteunt met kapitaal en kennis bedrijven en financiële instellingen in ontwikkelingslanden. Dit gebeurt in de vorm van leningen, participaties, garanties en andere investeringsbevorderende activiteiten. Als sinds haar oprichting in 1970 hanteert FMO als uitgangspunt dat economische groei een noodzakelijke voorwaarde is voor duurzame ontwikkeling en effectieve armoedebestrijding. Een krachtige particuliere sector is daarvoor essentieel. Met een investeringsportefeuille van EUR 1,9 miljard en meer dan 200 medewerkers behoort FMO wereldwijd tot de grootste bilaterale ontwikkelingsbanken. FMO is een solide financiële instelling met een AAA-rating van Standard & Poor's.

Einde bericht.

Het volledige jaarverslag is te vinden op www.fmo.nl.

Deel: ' FMO jaarverslag 2001 '
Lees ook