FMO

FMO richt eerste naoorlogse bank op in Kosovo

Den Haag, 24 januari 2000

FMO richt eerste naoorlogse bank op in Kosovo

Vandaag vindt de officiële opening plaats van de Micro Enterprise Bank (MEB) in Pristina, Kosovo. De MEB is de eerste bank die haar deuren opent sinds het einde van de oorlog in Kosovo. De Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. (FMO) heeft 22% van de aandelen van de MEB in handen.

De FMO investeert in de MEB om de wederopbouw van de private sector in Kosovo te ondersteunen. Door de oorlog zijn veel bedrijven in Kosovo vernietigd. De MEB zal in principe alleen financiering verstrekken aan micro en kleine bedrijven.

De oorlog in Kosovo heeft ook de banksector in Kosovo lamgelegd. De MEB zal in eerste instantie een belangrijke rol spelen bij het herstellen van het bankverkeer. Het gaat specifiek om het aanbieden van betrouwbare diensten voor het in bewaring nemen van geld en om overmakingen door de in het buitenland verblijvende Kosovaren in goede banen te leiden. De MEB zal daarnaast een belangrijk instrument zijn voor het doorsluizen van ontwikkelingshulpgelden naar projecten in Kosovo.

De andere aandeelhouders in de MEB zijn Commerzbank, een Duitse bank; Foundation of Enterprise Finance and Development, een Albanese financiële instelling; International Micro Investitionen AG, een Duits investeringsfonds en Micro Enterprise Bank, Sarajevo. In deze laatste bank heeft de FMO een aandeel van 14%.

De investering van de FMO in de MEB wordt financieel gesteund door de Nederlandse overheid voor een bedrag van in totaal 3 miljoen euro. De helft hiervan zal de MEB gebruiken voor managementondersteuning, training en de gedeeltelijke restoratie van het kantoor.

Door haar aandeel in de MEB draagt de FMO bij aan de ontwikkeling van financiële dienstverlening. De FMO benadrukt het belang van het investeren in financiële intermediairs voor de ontwikkeling van de private sector.
+++

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Nederlandse Financierings-Maatschappij
voor Ontwikkelingslanden N.V. (FMO)
Anne Martine Kruisinga, pr & communicatie,
tel. 070 314 97 13, e-mail: a.kruisinga@fmo.nl
Postbus 93060
2509 AB Den Haag
Tel 070 314 96 96
Fax 070 314 97 65
Web site https://www.fmo.nl
bijlage: fact sheet MEB en profiel FMO

Fact Sheet: Micro Enterprise Bank (MEB)

Paid-in share capital: EUR 2,300,000
Number of staff: 30 (including management) Number of branches: 2 (by early February, including main branch in Pristina)
Number of branches after 3 years: 7

Date of application for a banking license: November 23, 1999 Date of preliminary approval: November 30, 1999 Date of approval of banking license: January 12, 2000 Official opening: January 24, 2000

Shareholders:
Commerzbank 21.7%
FEFAD Foundation-Albania 21.7%
FEFAD Foundation is wholly owned by KfW.
FMO 21.7%

IMI 17.4%

MEB-Bosnia 17.4%
MEB-Bosnia is owned by EBRD (28.57%), IFC (28.57%), IMI (19.05%), FMO (14.29%), KfW (9.52%).

Composition of the Board of Directors:

Aftab Ahmed (IFC),Dr. Klaus Glaubitt (KfW; chairman of the Board), Emile Groot (FMO), Dr. Helmut Töllner (Commerzbank), Elizabeth Wallace (EBRD), Koen Wasmus (MEB), Dr. C.-P. Zeitinger (IMI)

Management Consulting firm:
Internationale Projekt Consult (IPC) GmbH

Composition of Management:
Koen Wasmus (IPC), General Manager; Ralf Reitemeier (IPC), Deputy General Manager; Wolfgang Haring (Commerzbank), Deputy General Manager; David Kruijff (IPC), Branch Manager, Prizren; Jasper Menken (IPC), Branch Manager, Peje

Profiel FMO

De Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. (FMO) is gespecialiseerd in het financieren van investeringen in de particuliere sector in ontwikkelingslanden. Zij verstrekt financieringen aan financiële instellingen en andere ondernemingen in meer dan zeventig landen. Op deze wijze draagt de FMO bij aan duurzame ontwikkeling in haar werkgebied.

Aandeelhouders
De FMO is opgericht in 1970 als een gezamenlijke onderneming van de Nederlandse Staat en het Nederlandse bedrijfsleven. De grootste aandeelhouder, de Staat, beschikt over 51% van de aandelen van de FMO. De Nederlandse banken bezitten 42% van de aandelen. De overige 7% van de aandelen zijn in handen van de werknemers- en werkgeversorganisaties en ongeveer 120 Nederlandse bedrijven en particulieren.

De FMO is voor de Staat het belangrijkste kanaal voor private sector ontwikkeling als onderdeel van het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. Het Nederlandse bedrijfsleven, met name de Nederlandse banken, is een belangrijke partner van de FMO bij haar activiteiten in ontwikkelingslanden.

In 1998 is de bestaande Overeenkomst tussen de Staat en de FMO uit 1991 gewijzigd. De Staat blijft tot en met het jaar 2005 bijdragen aan FMO's Ontwikkelingsfonds via jaarlijkse stortingen van ongeveer f 100 miljoen. De nieuwe Overeenkomst houdt een essentiële verbetering in van FMO's toegang tot de kapitaalmarkt en een uitbreiding van de garantieverplichtingen van de Staat.

Activiteiten
De kernactiviteiten van de FMO bestaan uit het verstrekken van langetermijnfinanciering aan lokale bedrijven en financiële instellingen in de vorm van (syndicaats)leningen en participaties. Daarnaast beschikt de FMO over speciale fondsen voor het financieren van het kleinbedrijf via lokale financiële instellingen (Fonds Kleinbedrijf) en van jonge ondernemingen (Seed Capital). Tevens verstrekt de FMO financiële bijdragen voor activiteiten gericht op InvesteringsBevordering en Technische Assistentie (IBTA).

Goed functionerende financiële instellingen spelen een belangrijke rol in het ontwikkelingsproces. De FMO besteedt daarom speciale aandacht aan de financiële sector in ontwikkelingslanden. Meer dan de helft van FMO's portefeuille heeft betrekking op lokale financiële instellingen als commerciële banken, ontwikkelingsbanken, leasemaatschappijen en investeringsfondsen.

De FMO ontplooit haar financieringsactiviteiten uitsluitend in lage en middeninkomenslanden volgens de definitie van de Wereldbank. Daarnaast heeft zij een aantal inspanningsverplichtingen ten aanzien van Sub-Sahara Afrika op zich genomen.

Werkwijze
Financieringsaanvragen worden niet alleen beoordeeld op financiële haalbaarheid maar ook aan de hand van maatstaven uit de zogenaamde Criterianota die een bijlage is in de nieuwe Overeenkomst tussen de Staat en de FMO. Hierbij gaat FMO's operationele beleid uit van de volgende uitgangspunten:

Additionaliteit
De FMO verstrekt alleen financieringen voor zover de markt hier niet of niet in voldoende mate en op redelijke voorwaarden in voorziet.

Katalysatorwerking
De FMO financiert nooit alleen. Naast financieel commitment van de ondernemer zelf, probeert de FMO kapitaal van commerciële marktpartijen te mobiliseren.

Good Governance
Alle ondernemingen waaraan de FMO financiering verstrekt, moeten voldoen aan de beginselen van behoorlijk bestuur in de meest ruime zin. De FMO let hierbij op de bedrijfsvoering in het algemeen en het sociaal- en milieubeleid van de onderneming in het bijzonder.

Bestuurlijke entiteit
In bestuurlijk opzicht is de FMO een structuurvennootschap wat betekent dat de Raad van Commissarissen directeuren en commissarissen benoemt. De Raad bestaat uit twaalf leden, waarvan de Staat vier leden voordraagt voor benoeming. De overige leden stelt de Raad zelf aan op basis van een convenant waarin afspraken zijn vastgelegd over de achtergrond van de verschillende leden.

De FMO is al bijna dertig jaar specialist in het financieren van private sector ontwikkeling in ontwikkelingslanden. Zij heeft een reputatie als effectieve en efficiëntie organisatie en is in staat geweest een grootschalig netwerk van contacten op te bouwen. De FMO werkt graag samen met partners uit Nederland, maar dit is geen voorwaarde voor haar financieringen

+++

24 jan 00 08:46

Deel: ' FMO richt eerste naoorlogse bank op in Kosovo '
Lees ook