FNV

FNV aan informateurs: bestrijding werkloosheid nummer een

"Het bestrijden van de werkloosheid dient topprioriteit te zijn van het nieuwe kabinet. De FNV vindt bovendien dat, juist nu het economisch slecht gaat, we eerlijk moeten delen. En moeten blijven investeren in een breed maatschappelijk draagvlak." Dat schrijft de vakcentrale in een brief aan de twee kabinetsinformateurs.

De FNV roept het kabinet de werkloosheid actief te bestrijden.

En dan niet zoals het vorige kabinet. Dat legde een eenzijdige druk op het inkomen van uitkeringsgerechtigden via allerlei maatregelen als een sollicitatieplicht voor 57,5-plussers, beperken van de vervolguitkering WW en de voorstellen rondom de WAO.

De FNV gaat in op de gezondheidszorg, levensloop, pensioenen, onderwijs, milieu, en Europa. Verder staat ze uitvoerig stil bij het inkomensbeleid in relatie tot s lands begrotingsperikelen.

Letterlijk staat in het 11 kantjes tellende document:

"Los van wat de FNV zelf zal formuleren als gewenste loonontwikkeling is de FNV van opvatting dat in de begrotingsopstelling voor de periode 2004 2007 geen voorschot genomen mag worden op niet overeengekomen loonmatiging en dus voor de begrotingsopstelling moet worden uitgegaan van de reguliere loonraming van het CPB. Deze ligt in de Economische Verkenning op 2,5%."

De FNV voegt daar aan toe dat zij "onoverkomelijke bezwaren heeft tegen een begrotingsopstelling waarin via een lager percentage (bijvoorbeeld ter hoogte van de inflatieraming van 1,5%) een loondictaat wordt opgelegd. Op die manier wordt de loonraming de sluitpost van de begroting en dreigt het kabinet (indirect) ook met achterstellen van werknemers in de collectieve sector en het loslaten van de koppeling voor alle uitkeringsgerechtigden."

4 februari 2003

Zoekwoorden:

Deel: ' FNV aan informateurs bestrijding werkloosheid prioriteit nr 1 '
Lees ook