FNV Bondgenoten klimt omhoog uit organisatorisch dal

Het was een redelijk grote opkomst in de Rustburcht in Rotterdam om te gaan praten over het MLTP. Het Middel Lange Termijn Plan bracht zo'n veertig kaderleden en bondsraadsleden bijeen om onder leiding van Wouter Waleson kennis te nemen van hoe FNV Bondgenoten op de door de Bondsraad gestelde termijn van vier jaar de organisatorische en financiele problemen te boven gaat komen. Een lange zit van drie uur, zonder vooraf toegestuurd materiaal aan de hand van sheets, die qua kleurstelling niet helemaal leesbaar waren.

Niek Stam, bekend havenbestuurder, was aanwezig en ook Ineke de Deugd, beoogd hoofdbestuurslid van Bondgenoten. Zij werden door Waleson slechts misbruikt bij zijn kritisch voorbeelden hoe het er na reorganisatie er bij Bondgenoten er zal uitzien. Na een toezegging van Waleson om zijn sheets aan alle aanwezigen toe te sturen brak zijn betoog los. Dat het drie uur lang werd was de verdienste van de kaderleden die wel raad wisten met de reorganisatie van een bedrijf met zo'n 600 medewerkers. Het was alsof ze het over hun eigen bedrijf hadden. In Waleson vonden zij een enthousiast en verhelderend genuanceerd denker. Dat werd beloond met een genuanceerd applaus, nadat hij zijn publiek bedankt had voor de kritische vragen en opmerkingen.

De organisatie gaat een belangrijke vierdeling kennen: 1. Het Hoofdbestuur dat zich laat ondersteunen door een bestuurssecretariaat dat er op toeziet dat beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering op een zorgvuldige wijze door het Hoofdbestuur plaatsvindt. 2. De bedrijfsvoering onder leiding van een directeur die echt verantwoordelijk is. uit vragen werd duidelijk dat dit bij de AbvaKabo is mislukt, omdat daar het bestuur aan die verwantwoordelijkheid voorbij is gegaan. "Dat mag in bondgenoten dus niet gebeuren", volgens Waleson. 3. De bedrijfsgroepen, nu in aantal vijftien, maar op termijn waarschijnlijk teruggebracht tot acht. 4. Een informatie kennis centrum, de voorpost van alle vragen die van buiten komen.

Een strategisch beraad kan ontstaan tussen een aantal van de vier partners indien dit noodzakelijk is. Dit beraad heeft een wisselende samenstelling en is in principe tijdelijk.

Binnen de organisatie van de bedrijfsgroepen kwam tijdens de discussies een belangrijke tegenstelling naar voren: moeten zaken regionaal of sectoraal aangepakt worden. Volgens Waleson is daar een doorbraak in denken tot stand gekomen: "Denken vanuit het werk". Een plaatje toonde ons ovalen die deels los, deels elkaar overlapten en soms bedrijfsgroepen met elkaar verbonden. En ook balken die door verschillende bedrijfsgroepen heenliepen. De ovalen waren teams samenwerkend in projectgroepen die soms per sector en soms regionaal georganiseerd zouden zijn, al naar gelang het werk. De balken waren werkgroepen op thema, zoals bijvoorbeeld het samenbrengen van kennis op het gebied van arbeidsmarktbeleid.

Verrassend was de nieuwe bedrijfsgroepsindeling die Waleson introduceerde, van vijftien naar acht bedrijfsgroepen: 1. Procesindustrie, Kunststof en textiel, Voedingsindustrie 2. Vervoer 3. Metalelectro (grootmetaal) 4. Metaal en Techniek (kleinmetaal) 5. Diensten 6. UGO 7. Handel (groot en klein) 8. Agrarisch groen

Het kennis informatie centrum van FNV Bondgenoten zal in de toekomst een telefoonnummer kennen (het front office). Dit front office zal verbonden zijn met een back office dat gevoed wordt met kennis vanuit de bedrijfsgroepen en de ledenservice (het back office). De (directeur) bedrijfsvoering wordt verantwoordelijk gemaakt voor de organisatie van het front en het back office. Het gaat om een kennissysteem waar Bondgenoten gebruik wil maken van de meest actuele informatie technologie. Vandaar dat haalbaarheidsstudies vooraf gaan aan realisatie van het systeem. En dat gefaseerde invoering waarschijnlijk zal zijn.

Droevige opkomst bij start Regionaal Werk nieuwe stijl in Zuid-Holland

Nog niet zolang geleden waren er 69 plaatselijke afdelingen van de FNV in Zuid-Holland, met enkele honderden kaderleden. In 1998 werd aangekondigd dat er een nieuwe struktuur zou komen voor het regionale werk. De afdelingen zouden opgeheven worden, er zouden werkgroepen komen met concrete onderwerpen aangestuurd door de districten. Er was een aanzienlijk verzet tegen het opheffen van de afdelingen. Algemeen was de mening: "geen oude schoenen weggoien voor er nieuwe zijn". Het besluit om de nieuwe structuur in te voeren werd uitgesteld en is nog steeds niet genomen. Er is wel bekend dat afdelingen die willen blijven bestaan ook daarvoor de kans krijgen als ze aktiviteiten blijven ontwikkelen.

Toch zijn de districten van start gegaan met hun werkgroepen, "die veel aantrekkelijker zouden zijn voor de kaderleden". Alle kaderleden in Zuid-Holland werden benaderd, let wel enkele honderden van de 200.000 leden van de aangesloten bonden. Nota bene vijftien ervan kwamen op de startbijeenkomst, waarvan zeven Kamer van Koophandel leden. De bijeenkomst werd opgefleurd met een dscussie met Dirk Dekker, gedeputeerde economie van de provincie Zuid-Holland. De districtbestuurders hadden zich voorgenomen om met zo'n zes werkgroepen te starten. Uiteindelijk werden het er drie, zeven kaderleden kozen voor een werkgroep Rijnmond, zes voor een werkgroep Haaglanden en twee voor de A4-corridor.

Hoewel het nog te vroeg is voor conclusies, dreigt het kaderwerk in FNV verband hiermee een langzame dood te sterven. De mogelijke konsekwenties voor het Regionaal Werk van de FNV laten zich raden.

Informatie:

Hans Goosen, (010) 411 15 16

FNV afdeling Rotterdam Hondiusstraat 45a, 3021 NH Rotterdam8 Tel: 010 478 32 35 FAX: 010 478 32 35 Internet: fnv_rotterdam@wxs.nl

e-mail aan hans_goosen@wxs.nl Copyright © 1999 FNV afdeling Rotterdam Last modified: december 04, 1999

zwaan.bmp (99654 bytes) http://www.vvv.rotterdam.nl

Deel: ' FNV Bondgenoten klimt omhoog uit organisatorisch dal '
Lees ook