Persbericht FNV


CAO slecht nageleefd

Het gaat nog steeds niet goed met de naleving van CAO-afspraken. Ruim een kwart van de leden kent voorbeelden uit de praktijk dat de afspraken niet worden nagekomen.

Dat blijkt uit het FNV Ledenpanel, een jaarlijkse opiniepeiling onder leden van FNV-bonden. Vooral in sectoren als horeca en zorg en welzijn wordt de CAO niet goed nageleefd. Het gaat dan vooral om onvoldoende loon, gesjoemel met werktijden en overwerkvergoeding, het niet nakomen van afspraken in het algemeen en gerommel met vrije uren. Het niet nakomen van de CAO wordt in zestig procent van de gevallen gemeld, meestal bij de bond. Overigens bleek twee jaar geleden uit een FNV-onderzoek onder bondsonderhandelaars ook al dat de naleving van CAO's nergens echt perfect gaat. Vooral in kleine en middelgrote bedrijven bestonden toen veel problemen met verlofregelingen, werktijden en overwerk.

Geen CAO
Acht procent van de werkende leden valt helemaal onder een CAO. Met name in de dienstverlening, de grafische sector en in de industrie is het CAO-bezit relatief laag. In die branches valt ongeveer een op de zes werknemers niet onder een CAO. In bijzondere sectoren als zeevaart en sport ligt het percentage leden zonder CAO nog hoger.

Acht op de tien leden zonder CAO geven wel aan over een arbeidscontract te beschikken. Van alle leden met een CAO of arbeidscontract geeft bijna driekwart aan zelf over dit contract te beschikken. Per sector zijn er echter grote verschillen. Bij politie en overheid heeft nog niet de helft een arbeidscontract in bezit.

Bij de vraag wat het meest belangrijke is dat in een CAO moet zijn geregeld, wordt door 45 procent de beloning genoemd. Alle andere onderwerpen ondervinden veel minder interesse: arbeidsomstandigheden 6 procent; arbeidstijden 5 procent en werkdruk 4 procent.

De onbekendheid met de inhoud van de CAO blijkt groot. Slechts de helft is op de hoogte van afspraken over zaken als kinderopvang, flexibele werktijden en inzetbaarheid voor andere taken. Onderwerpen als werkdruk en loopbaanonderbreking scoren nog lager. De leden zeggen wel in grote meerderheid dat zij goed op de hoogte zijn gehouden van de CAO-onderhandelingen als zodanig.
7 september 1999

Deel: ' FNV CAO slecht nageleefd '
Lees ook